Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Úpravář oděvů
Platnost standardu: od 28.1.2014 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Přijímání zakázek na úpravu a opravu oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Oslovit zákazníka/zákaznici, zjistit jeho/její požadavky, doporučit vhodnou úpravu oděvu pro danou postavu a účel použití oděvu (tzn. úpravu tvaru, délky, šířky), informovat zákazníka/zákaznici o možnostech opravy oděvu (funkčních prvků a vad) Praktické předvedení
b Zaevidovat donesený oděv do zakázkového listu (vyhotovit stručný technický popis), zkontrolovat kvalitu, zjistit složení materiálu, vyhotovit zápis o potřebné opravě nebo úpravě konkrétního oděvu – šatů, pánských kalhot a saka Praktické předvedení s ústním ověřením
c Změřit základní, pomocné a případně kontrolní tělesné rozměry na postavě zákazníka/zákaznice potřebné pro úpravu oděvu – šatů, pánských kalhot a saka (použít krejčovské měřidlo, při měření dodržet obvyklé pořadí měření a zásady měření tělesných rozměrů) Praktické předvedení s ústním ověřením
d Zapsat jednotlivé tělesné rozměry zákazníka/zákaznice (používat obvyklé názvy a zkratky základních tělesných rozměrů) Praktické předvedení s ústním ověřením
e Stanovit předběžnou cenu zakázky (podle fiktivního ceníku firmy), dojednat se zákazníkem/zákaznicí termín dokončení zakázky, doplnit další důležité údaje do zakázkového listu (jméno, kontakt na zákazníka/zákaznici, předběžnou cenu, zálohu, termín dokončení zakázky) Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zkoušení oděvů při úpravách a opravách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést zkoušku před úpravou nebo opravou oděvu – šatů, pánských kalhot a saka, označit potřebné úpravy a změny (např. křídou, špendlíky) – dodržovat obecně používané zásady pro zkoušení oděvů (sledovat celkový tvar a padnutí oděvu, přiléhavost a přiměřenou volnost v obvodových partiích, délkové míry a vzhled každé jednotlivé součásti) Praktické předvedení s ústním ověřením
b Snažit se vyhovět přáním a připomínkám zákazníka/zákaznice, posoudit, zda požadavky na úpravu jsou reálné, případně doporučit jiné řešení Praktické předvedení s ústním ověřením
c Provést zkoušku po úpravě nebo opravě oděvu – šatů, pánských kalhot a saka, posoudit, zda oděv odpovídá estetickým a funkčním požadavkům podle typu postavy zákazníka/zákaznice, rozhodnout o nutnosti dalších úprav Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba technologického postupu pro úpravy a opravy oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit a realizovat vhodný technologický postup pro úpravu nebo opravu konkrétního oděvu – šatů, pánských kalhot a saka, zohlednit konstrukční řešení výrobku a vlastnosti materiálu Praktické předvedení s ústním ověřením
b Určit stroje a zařízení pro úpravu nebo opravu oděvu – zohlednit vlastnosti materiálu a seznam strojového vybavení, které je k dispozici Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Provádění úprav a oprav oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést úpravu nebo opravu konkrétního oděvu – šatů, pánských kalhot a saka (v souladu se zvolenou technologií rozpárat, přestřihnout, spojit jednotlivé díly stehováním a šitím, koncové záložky zapošít podle označení, vyměnit vadné části, vypracovat detaily apod.) Praktické předvedení
b Provést žehlení, zažehlování a rozžehlování dle zvolené technologie úpravy nebo opravy pro konkrétní oděv – šaty, pánské kalhoty a sako Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Dokončování oděvů po úpravách a opravách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a V souladu se zvolenou technologií dokončit oděv pro předání zákazníkovi/zákaznici Praktické předvedení
b Vyžehlit hotový výrobek podle technologických pravidel konečného žehlení Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha speciálních šicích strojů při úpravách a opravách oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Obnitkovat okraje přestřižených dílů Praktické předvedení
b Vyšít dírky na konfekčním dírkovacím stroji Praktické předvedení
c Zapošít záložky na zapošívacím stroji Praktické předvedení
d Přišít knoflík na knoflíkovacím stroji Praktické předvedení
e Vyšít uzávěrku na závorovacím stroji Praktické předvedení
f Dodržovat bezpečnost práce při práci (respektovat návody k obsluze a údržbě strojů, používat předepsané ochranné pracovní prostředky), udržovat pořádek a čistotu na pracovišti Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Seřizování šicích strojů při úpravách a opravách oděvů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat, zda stroje (potřebné pro úpravu a opravu konkrétního oděvu – šatů, pánských kalhot a saka) jsou čisté a funkční a odpovídají předpisům BOZP a požární prevence Praktické předvedení s ústním ověřením
b Zkontrolovat, zda parametry a seřízení strojů a zařízení (potřebné pro úpravu nebo opravu konkrétního oděvu – šatů, pánských kalhot a saka) odpovídají zpracovávanému materiálu a opravovanému oděvu, seřídit stroje podle zpracovávaného materiálu a opravovaného oděvu Praktické předvedení s ústním ověřením
c Provést údržbu vybraného stroje v souladu s pracovním postupem a podle technických dispozic Praktické předvedení s ústním ověřením
d Provést výměnu jehly a nití u jednojehlového šicího stroje, obnitkovacího stroje, dírkovacího stroje Praktické předvedení s ústním ověřením
e Dodržovat bezpečnost práce při práci (respektovat návody k obsluze a údržbě strojů, používat předepsané ochranné pracovní prostředky), udržovat pořádek a čistotu na pracovišti Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Předávání zakázek po úpravách a opravách oděvů zákazníkům

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat výslednou kalkulaci – vypočítat cenu úpravy nebo opravy podle skutečných nákladů (informace čerpat z fiktivního ceníku firmy) Praktické předvedení s ústním ověřením
b Zkontrolovat upravený nebo opravený výrobek na postavě zákazníka/zákaznice, posoudit, zda odpovídá estetickým požadavkům a přání zákazníka/zákaznice a požadavkům na kvalitu Praktické předvedení s ústním ověřením
c Předat upravený nebo opravený výrobek zákazníkovi/zákaznici a vyplnit pokladní doklad Praktické předvedení s ústním ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při zkoušce jsou ověřované kompetence a kritéria sestaveny v jeden proces (v technologické návaznosti jednotlivých činností) – uchazeči je zadáno upravit konkrétní oděvy (šaty vypasovat na postavu a zkrátit v délce, u podšitého saka zkrátit rukáv) pro konkrétního zákazníka/zákaznici (tzn. na konkrétní postavu) a provedení oprav konkrétního oděvu (výměna zipu a chránítka u pánských kalhot).

Z důvodů jednotného přístupu k přezkoušení uchazeče budou šaty v pase přestřižené, zadní díl sukňové části bude vypracován se středovým švem a nákrytovým rozparkem, v levém bočním švu bude rozparek zapínaný na zdrhovadlo. Rukáv saka bude vypracován s otevřeným rozparkem. Kalhoty budou vypracovány s podkrytovým rozparkem, v délce bez manžet. Další detaily jsou volitelné.

Autorizovaná osoba zpracuje seznam strojového vybavení (strojů a zařízení, které jsou k dispozici) a umožní uchazeči se s ním seznámit v předstihu (minimálně 1 týden) před zkouškou. Dále autorizovaná osoba zpracuje přehled doporučené literatury a umožní uchazeči se s ním seznámit v předstihu (minimálně 1 měsíc) před zkouškou.

Autorizovaná osoba ke zkoušce připraví oděvní výrobky nebo polotovary (hotové šaty, sakový rukáv jako dílec, hotové kalhoty, náhradní zip).

Autorizovaná osoba zajistí ke zkoušce přítomnost osoby, na kterou bude výrobek upravován.

Jednotlivá kritéria se ověřují uvedenými nástroji hodnocení a zaměřují se jak na výsledek pracovní činnosti, tak na proces. Při ověřování splnění kritérií formou praktického předvedení je třeba se zaměřit na kvalitu upravovaného nebo opravovaného výrobku (vzhled, funkčnost, přesnost tvaru a rozměrů) a dále je třeba přihlížet především k technologickým možnostem a také bezpečnému provádění všech úkonů (zkoušející sleduje uchazeče v průběhu plnění zadaného úkolu z hlediska dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci). Při ověřování splnění kritérií formou praktického předvedení s ústním ověřením se požaduje stručné slovní doplnění předvedené činnosti v souladu s doporučenou literaturou, ve smyslu vysvětlení nebo obhajoby zvoleného postupu či řešení. Při ověřování odborné kompetence Obsluha speciálních šicích strojů při úpravách a opravách oděvů může uchazeč splnit všechna kritéria této odborné kompetence na vzorku jiného materiálu, tzn., že tato odborná kompetence nemusí být ověřována na opravovaném výrobku.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Moděva, o. d., Konice