Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Podkovář
Platnost standardu: od 4.3.2013 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Příprava pracoviště podkováře

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat a upravit pracoviště z hlediska organizace předpokládaných činností (pokud není určené místo k podkování, vybrat místo pro pojízdnou podkovářskou dílnu) Praktické předvedení, ústní a písemné ověření
b Zajistit spolehlivou fixaci zvířete a dodržet zásady BOZP při práci se zvířaty Praktické předvedení, ústní a písemné ověření
c Provést kontrolu pracoviště z hlediska připravenosti nářadí, pracovních pomůcek a strojního zařízení Praktické předvedení, ústní a písemné ověření
d Dodržovat zásady BOZP a PO včetně vybavení ochrannými pracovními pomůckami Praktické předvedení, ústní a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování koně z hlediska fyziologie, anatomie a základní péče o jeho zdraví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat základní plemena koní, barvy a odznaky Ústní a písemné ověření
b Určit plemeno předvedeného koně, popsat jeho morfologické vlastnosti a vady Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit základy etologie koní Ústní nebo písemné ověření
d Charakterizovat psychiku koně podle temperamentu, charakteru a neurotypu Ústní nebo písemné ověření
e Popsat základní péči o zdraví, výživu a pohodu koně a posoudit stav předvedeného koně Ústní a písemné ověření, praktické předvedení
f Popsat kostru, hlavní skupiny svalů, tělesnou stavbu a těžiště, postoje končetin, vyhodnotit jednotlivé chody, pohybovou anatomii končetin, vysvětlit anatomii pod karpem a tarzem, tj. kostra, šlachy, krevní a nervový systém, chrupavky, synoviální útvary a rohové pouzdro, funkci kopyta a rohového střelu Ústní a písemné ověření, praktické předvedení
g Popsat patologii distálních částí končetin - kostně kloubní systém onemocnění kloubů, záněty vazů, záněty šlach, podotrochlozu, schvácení kopyt a patologii kůže a rohového pouzdra Ústní nebo písemné ověření
h Popsat a předvést základní péči o končetiny a kopyta koně Ústní a písemné ověření, praktické předvedení
i Charakterizovat nejvýznamnější bakteriální, virová a plísňová onemocnění koní včetně onemocnění podléhajících povinnosti oznámení orgánům veterinární správy Ústní nebo písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování koně před a po korektuře kopyt nebo podkování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit význam pohybu koně a popsat mechaniku pohybu koně Ústní a písemné ověření
b Posoudit koně před korekturou kopyt nebo podkováním v klidu, osy zatížené končetiny ze všech stran, osy na zvednuté končetině, stav kopyta nebo starého podkování Ústní a písemné ověření, praktické předvedení
c Posoudit koně v pohybu, zhodnotit fáze kmitu, podpěru a posunu v závislosti na stavbě těla, došlap jednotlivých končetin Praktické předvedení, ústní a písemné ověření
d Definovat a klasifikovat kulhání a posoudit příčiny kulhání předvedeného koně Ústní a písemné ověření, praktické předvedení
e Posoudit koně po korektuře kopyt či podkování v klidu, v kroku, v klusu na tvrdém podkladu, posoudit správnost a vhodnost provedeného zákroku Ústní a písemné ověření, praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Úpravy končetin hříbat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat končetiny hříbat ve stáří od narození do 8 týdnů z hlediska možnosti úpravy nepravidelných postojů Ústní a písemné ověření
b Předvést použití plastových extenzních podkůvek a rychle tuhnoucích tmelů a postup zdůvodnit Praktické předvedení, písemné a ústní ověření
c Vyhodnotit způsob ošetření podchycením správného těžiště při úpravě nepravidelných postojů hříbat Ústní a písemné ověření
d Navrhnout zabezpečení následné péče, stálé kontroly a dietetického režimu při léčbě nepravidelných postojů Ústní a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Korektura kopyt bez podkování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnotit nárůst rohoviny a způsob korektury kopyt Praktické předvedení, ústní a písemné ověření
b Upravit střel podle jeho výšky Praktické předvedení, ústní a písemné ověření
c Upravit chodidlo bez zbytečného zeslabení Praktické předvedení, ústní a písemné ověření
d Upravit kopytní stěnu a nosný okraj Praktické předvedení, ústní a písemné ověření
e Provést ortopedická opatření – překlápění hrany Praktické předvedení, ústní a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Podkování zdravých a pravidelných kopyt

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sejmout podkovy a vyhodnotit stav opotřebení kopyt a podkov za použití vhodného nářadí Praktické předvedení, písemné a ústní ověření
b Upravit kopyta před podkováním za použití vhodného nářadí – vystrouhat kopyta, vyvážit končetiny podle postojů a stavby koně, zkontrolovat pravidelný došlap Praktické předvedení
c Vybrat a upravit nebo vykovat vhodnou podkovu a upravit ji za tepla tak, aby vyhovovala tvaru kopyta a zatížení postojem končetiny, připálit podkovu, případně provést ortopedická opatření Praktické předvedení
d Zvolit odpovídající podkováky k přibití podkovy, podkovat končetiny, provést konečnou úpravu kopyt, zhodnotit správnost podkování v klidu i za pohybu Praktické předvedení, ústní a písemné ověření
e Informovat osobu zodpovědnou za koně o stavu končetin a podkování Ústní ověření a praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Klasifikace, úprava a podkování nepravidelných kopyt v závislosti na nepravidelných postojích končetin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a načrtnout deformace končetin Ústní a písemné ověření
b Popsat a načrtnout druhy nepravidelných kopyt Ústní a písemné ověření
c Uvést chyby, ke kterým může dojít při korektuře nebo podkování nepravidelných kopyt Ústní a písemné ověření
d Popsat stíhání, strouhání a další vady chůze a navrhnout opatření Ústní a písemné ověření, praktické předvedení
e Provést korekturu a podkování nepravidelných kopyt v závislosti na nepravidelných postojích končetin Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování nemocných kopyt

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat a při výskytu onemocnění také ošetřit hnilobu rohového střelu Ústní nebo písemné ověření, popř. praktické předvedení
b Popsat a při výskytu onemocnění také ošetřit rány kopyta – nášlap, zášlap Ústní nebo písemné ověření, popř. praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Ruční opracování podkovy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést a zdůvodnit základní postupy ručního obrábění a opracování kovových a plastových podkov (např. řezání, střihání, pilování, vrtání, broušení, ohýbání, aj.) Praktické předvedení, ústní a písemné ověření
b Dodržovat zásady BOZP pro ruční obrábění a zpracování kovových materiálů, popř. plastů včetně poskytnutí první pomoci Praktické předvedení, ústní a písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba postupu práce a ohřevu materiálu v kovářských pecích a výhních, vykování podkov a jednoduchých polotovarů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat vhodný materiál pro zvolenou podkovu nebo jiný polotovar Praktické předvedení, ústní a písemné ověření
b Stanovit postup výroby podkovy nebo jiného polotovaru Praktické předvedení, ústní a písemné ověření
c Zvolit a používat nářadí, pomůcky a zařízení pro ruční tváření kovů za tepla Praktické předvedení, ústní a písemné ověření
d Předvést správný postup při ohřevu a ochlazování materiálu Praktické předvedení, ústní a písemné ověření
e Dodržet zásady BOZP pro tváření kovů za tepla včetně poskytnutí první pomoci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční zhotovování různých typů podkov na pravidelná a nepravidelná kopyta

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady a požadavky na výrobu podkovy podle standardu EU Ústní ověření
b Vypracovat technologický postup výroby polotovaru (např. zámek, srdce apod.) Praktické předvedení a ústní ověření
c Vypracovat technologický postup výroby a vyrobit podkovu na pravidelné kopyto Praktické předvedení a ústní ověření
d Vypracovat technologický postup výroby a vyrobit podkovu na nepravidelná kopyta Praktické předvedení a ústní ověření
e Předvést úpravy plastových podkov a podkov ze slitin Praktické předvedení a ústní ověření
f Provést kontrolu připravenosti pracoviště a nářadí Praktické předvedení a ústní ověření
g Provést úpravu a tvarování strojně vyráběných podkov řezáním a svařováním Praktické předvedení a ústní ověření
h Dodržovat zásady BOZP pro ruční tváření kovů za tepla a práci s plasty včetně poskytnutí první pomoci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení evidence související s podkovářskou praxí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyplnit běžné pracovní záznamy vedené pro hlavní činnosti související s povoláním podkovář Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést postup při sjednávání zakázek se zákazníkem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Dodržování etiky, kodexu jednání a předpisů souvisejících s podkovářskou praxí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat profesní praxi podkováře v souladu s předpisy ČR a EU Písemné nebo ústní ověření
b Popsat profesní etiku a kodex chování a jednání podkováře Písemné nebo ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč prokazatelně seznámen s pracovištěm, určenými koňmi a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany (BOZP a PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Uchazeč předloží svářečský průkaz pro svařování elektrickým obloukem (v rozsahu oprávnění ZK 111W01 nebo ZK 135W01).

Ověřování kompetencí by mělo pokud možno probíhat v navazujících činnostech vedoucích k ucelenému podkovářskému úkonu, který zahrnuje požadavky na úpravu bosých kopyt a podkování a tím zlepšení pohybových schopností a celkové úrovně welfare koně. Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet nejen k bezpečnému provádění všech úkonů a dodržování hygienických zásad při provádění práce, ale především ke správnosti a kvalitě úpravy bosých kopyt a podkování tak, aby splňovalo maximální pohodu koně. Je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště. Důraz je třeba klást na šetrnou manipulaci s koňmi, podloženou dostatečnými odbornými vědomostmi a dovednostmi. Součástí zkoušky je písemný test. Autorizovaná osoba sestaví test náhodným generováním ze souboru otázek a při přípravě testu zabezpečí vždy různé kombinace pořadí možných odpovědí u jednotlivých otázek. Celkový počet otázek v testu musí být 30. Zadání testu včetně odpovědí uchazeče je součástí záznamu o průběhu a výsledku zkoušky a bude uchováváno v souladu s § 8 vyhlášky č. 208/2007 Sb. o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

Pravidla pro aplikaci testů jako způsobu ověřování profesních kvalifikací

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo možné vytvářet dostatečné počty různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 90 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

Vzhledem k náročnosti zkoušky se doporučuje, aby uchazeči absolvovali přípravný odborný kurz ve vazbě na příslušnou profesní kvalifikaci.

Zkouška je rozdělena na následující části:

Písemná zkouška

a) Písemný test

Odpovědět na 30 otázek se třemi až čtyřmi možnostmi odpovědí (čas ke zpracování testu je 60 minut)

b) Písemná práce

Vylosovat 4 otázky pro podkováře a písemně zpracovat odpovědi (čas ke zpracování práce je 120 minut).

 

Praktická zkouška

Část A

•Předložit k hodnocení soubor 3 podkov vlastní výroby

•Vykovat vylosovanou podkovu z pásoviny z 5 možností dle nákresu (přední pantoflice s ¾ drážkou a rotační sáňkou, zadní pantoflice s ¾ drážkou a dvěma čapkami při stíhání, přední pantoflice bez drážky s vykovanými ozuby, zámková podkova, extenzní podkova), přitvarovat a přibít na kopyto neživé končetiny, kterou si uchazeč vylosuje z celkového počtu připravených preparátů předních a zadních končetin

 

Část B

•Posoudit postoj hříběte do stáří jednoho roku

•Zvolit vhodný postup korektury a navrhnout ortopedická opatření

•Provést korekturu hříběcích kopýtek včetně ortopedických opatření

 

Část C

•Posoudit koně před podkováním nebo korekturou kopyt v klidu, osy zatížených končetin ze všech stran, osy na zvednuté končetině, staré podkování

•Posoudit koně v pohybu, zhodnotit jednotlivé fáze pohybu končetin v závislosti na stavbě těla a došlap jednotlivých končetin

•Fixovat koně

•Zvolit vhodný postup korektury, nářadí a pomůcky

•Sejmout podkovy a vyhodnotit stav kopyt a opotřebení podkov za použití vhodného nářadí

•Upravit kopyta před podkováním za použití vhodného nářadí, vyvážit končetiny podle postojů a stavby koně, zkontrolovat pravidelný došlap

•Vybrat vhodné podkovy, zvolit vhodné nářadí pro úpravu podkov, upravit podkovu za tepla tak, aby vyhovovaly tvaru kopyta a zatížení postojem končetiny, případně provést ortopedická opatření

•Vybrat vhodné nářadí a odpovídající podkováky k přibití podkovy, podkovat končetiny, provést konečnou úpravu kopyt, posoudit správnost podkování jednotlivých končetin v klidu i za pohybu koně, vyhodnotit účelnost zvolených ortopedických opatření

 

Část D

•Průběžné ústní ověření

Pokyny k hodnocení:

Písemný test

-maximální počet získaných bodů = 50

-minimální počet bodů pro hodnocení prospěl = 45

Hodnocení neprospěl vyřazuje uchazeče z pokračování ve zkoušce.

 

Písemná práce

-každá otázka je hodnocena 10 body (celkem max. 40 bodů)

-minimální počet bodů pro hodnocení každé otázky = 5

-hodnocení otázky pod 5 bodů je považováno za nedostatečné

-minimální počet bodů pro celkové hodnocení písemné zkoušky = 32 bodů

Hodnocení z písemné práce neprospěl vyřazuje uchazeče z pokračování ve zkoušce.

 

Praktická zkouška – část A.

Oblasti hodnocení; Body

Úprava kopyta – úprava chodidla a střelu, rovina nosného okraje; 0 - 10

Výroba a tvarování podkovy – pracovní postup; 0 - 10

Výroba a tvarování podkovy – tvarování; 0 - 10

Výroba a tvarování podkovy – rovina nosné plochy; 0 - 10

Výroba a tvarování podkovy – kvalita otvorů pro podkováky; 0 - 10

Výroba a tvarování podkovy – pozice podkováků; 0 - 10

Výroba a tvarování podkovy – tvar a umístění čapek; 0 - 10

Výroba a tvarování podkovy – ortopedická opatření; 0 - 10

Přibití podkovy a konečná úprava – rozmístění podkováků a výška zatlučení; 0 - 10

Přibití podkovy a konečná úprava – konečná úprava; 0 - 10

CELKEM; Maximální počet dosažených bodů; 100

 

Maximální počet možných získaných bodů je 100 a minimální je 75, přičemž žádné kritérium nesmí být ohodnoceno jako nedostatečné, tj. pod 5 bodů. Hodnocení neprospěl vyřazuje uchazeče z další účasti na zkouškách. Předložené vykované podkovy nebudou bodově hodnoceny, bude k nim pouze přihlíženo ve srovnání s vyrobenou podkovou během zkoušky.

Časový limit zkoušky části A je 90 minut.

 

Praktická zkouška – část B.

Oblasti hodnocení; Body

Posouzení stojícího hříběte – rámec, stavba končetin, vše s ohledem na stáří hříběte; 0 - 10

Posouzení hříběte v kroku – pohyb a došlap končetin; 0 - 10

Vypracování návrhu úpravy kopýtek hříběte – pracovní postup a ortopedická opatření; 0 - 10

Korektura bosých kopýtek hříběte – správnost korektury nosné plochy kopýtka v souvislosti s osou končetiny; 0 - 10

Korektura bosých kopýtek hříběte – ortopedická opatření; 0 - 10

CELKEM Maximální počet dosažených bodů 50

 

Maximální počet možných získaných bodů je 50 a minimální je 35, přičemž žádné kriterium nesmí být ohodnoceno jako nedostatečné, tj. pod 5 bodů. Hodnocení neprospěl vyřazuje uchazeče z další účasti na zkouškách. Časový limit zkoušky části B je 90 minut.

 

Praktická zkouška – část C.

1. část – Posouzení koně před podkováním

Oblasti hodnocení; Body

Posouzení stojícího koně – Rámec, stavba končetin; 0 - 10

Posouzení v kroku a v klusu – Pohyb končetin, došlap, délka kroku, kulhání; 0 - 10

Sejmutí podkovy a posouzení starého podkování – Opotřebení podkovy, nárůst rohoviny, vyhodnocení účinnosti ortopedických opatření; 0 - 10

Plán podkování – Vypracování plánu nového podkování podle zjištěných skutečností včetně snímků RTG; 0 - 10

2. část – Úprava kopyt

Úprava chodidla a střelu – Odstranění rohoviny, dostatečná tloušťka chodidla, výška střelu; 0 - 10

Korektura kopytní stěny – Vyrovnanost a délka stěny, přiměřenost zkrácení, vyrovnání prohnutí stěny; 0 - 10

Tvar chodidla a rovina nosného okraje – Vyrovnání zatížení, rovina a dostatečná šířka nosného okraje; 0 - 10

Lateromediální rovnováha – Zatížení kopyt ve fázích došlapu a nesení v souvislosti s postavením končetiny při zachování přirozených os končetin; 0 - 10

Dorzopalmární – plantární rovnováha – Zatížení kopyta při došlapu v souvislosti s délkou kroku, úprava a vybalancování překlápění, při zachování přirozených os končetin; 0 - 10

3. část - Výběr a příprava podkov

Výběr vhodných podkov – Typ, velikost, šířka, tloušťka podkovy, podle zaměření koně a stavby končetin; 0 - 10

Tvarování přední a postranní části podkov – Přizpůsobení k nosnému okraji, pozice podkováků, umístění čapek; 0 - 10

Tvarování patek – Přesah podkovy, dostatečná podpora patkám; 0 - 10

Rovina nosného okraje a kvalita zpracování – Vyrovnání nosné plochy, zpracování bez přílišných stop po kladivu; 0 - 10

Zvolená ortopedická opatření – Sáňkové prohnutí odvalovací hrany, rozšíření ramen, úprava podkovy řezáním a svařováním; 0 - 10

4. část – Přibití podkovy a konečná úprava

Usazení podkov na kopytech – Respektování sagitální osy těla a pohybu končetin, vyváženost kopyta; 0 - 10

Rozmístění podkováků na kopytech – Zatloukání optimálního množství podkováků v přední části kopyta; 0 - 10

Úroveň výšky a roviny zatlučených podkováků – Dostatečná výška a rovina zatlučení podkováků, respektování vzdálenosti od korunkového okraje; 0 - 10

Kvalita nýtování – Tvar a zapuštění nýtů; 0 - 10

Konečná úprava – Hladkost kopyta, obroušení hran; 0 - 10

5. část – Posouzení koně po podkování

Zhodnocení správnosti podkování – Správný došlap, vyváženost překlápění končetin, zlepšení pohybu končetin; 0-10

CELKEM Maximální počet dosažených bodů 200

 

Maximální počet možných získaných bodů je 200 a minimální 150, přičemž žádné kritérium nesmí být hodnoceno jako nedostatečné, tj. pod 5 bodů. Hodnocení neprospěl vyřazuje uchazeče z další účasti na zkouškách. Při ohrožení zdraví koně a nedodržení BOZP ze strany uchazeče bude zkouška předčasně ukončena. Časový limit zkoušky části C je 120 minut.

Pomocník pro fixaci koně a končetin je povolen podle potřeby.

 

Praktická zkouška – část D. – průběžné ústní ověření

Ústní ověření probíhá během celé praktické zkoušky. Témata otázek se mohou týkat nedostatků v písemné části a problematiky uvedené ve standardu PK. Během ústního ověřování je hodnocena úroveň komunikace. Ústní projev je hodnocen jednou známkou 0-10 a nedostatečné hodnocení (tj. pod 5 bodů) vylučuje uchazeče z celkové zkoušky. Časový limit zkoušky části D je 20 minut.

 

Bodová stupnice:

 

10 – perfektní

9 – velmi dobrý

8 – dobrý

7 – dostatečný

6 – ještě akceptovatelný

5 – téměř nedostatečný

4 – nedostatečný

3 – velmi špatný – velká chyba

2 – nepoužitelný

1 – nedokončený a nepoužitelný

0 – nesplněno

 

Závěrečné hodnocení

Celkový počet možných získaných bodů z kompletní zkoušky je 450, minimální počet bodů je 342, přičemž žádné kritérium nesmí být hodnoceno jako nedostatečné, tj. pod 5 bodů. Opravnou zkoušku je třeba absolvovat v plném rozsahu.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil pro všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby. Při zkoušce musí být přítomen také veterinární lékař, který musí mít alespoň 5 let praxe v léčení koní a rentgenologii končetin koní v období 5 let před realizací vlastních zkoušek.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

a) Střední vzdělání s maturitní zkouškou a profesní kvalifikace Podkovář specialista a alespoň 7 let praxe v podkování koní, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

b) Střední vzdělání s maturitní zkouškou a absolvování rekvalifikačního kurzu akreditovaného MŠMT s výstupním certifikátem podkovář – specialista a alespoň 7 let praxe v podkování koní, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.

 

Další požadavky:

– Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

– Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnoticího standardu je třeba mít k dispozici minimálně toto materiálně-technické zázemí:

Plně vybavenou podkovářskou dílnu

Výheň, kovadlina, propanbutanové láhve, bruska, vrtačka, svářečka pro sváření elektrickým obloukem

Materiál: pásovina k výrobě podkov, sortiment strojně vyráběných podkov, podložky, polstry, plastové podkůvky pro hříbata

Potřebný počet neživých končetin (1 neživá končetina pro jednoho uchazeče)

Potřebný počet hříbat pro úpravu bosých kopyt a koní pro podkování (1 dospělý kůň a jedno hříbě ve stáří do 1 roku na jednoho uchazeče)

Pracovní oblečení (zajistí si každý uchazeč sám)

Místnost pro teoretickou a písemnou část vybavenou potřebnými didaktickými pomůckami

Prostor pro korekturu bosých kopyt a podkování koní

Záznamové archy pro sledování a hodnocení postupu plnění úkolů

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 120 až 150 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 12 až 16 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard připravila SR pro zemědělství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Svaz chovatelů českého teplokrevníka

Asociace svazů chovatelů koní ČR

Živnostenské společenstvo podkovářů

PODKOVÁŘSKÁ ŠKOLA, s. r. o.

Š CH K – KUBIŠTA, s. r. o

Česká zemědělská univerzita v Praze

Mendelova univerzita v Brně