Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo vnitra
Skupina oborů: Právo, právní a veřejnosprávní činnost
Povolání: Bezpečnostní pracovník
Platnost standardu: od 19.6.2009 do 31.7.2014
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 07.05.2014 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v základních právních normách a ustanoveních s důrazem na bezpečnostněprávní problematiku a ochranu osobních údajů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat základní znalost Ústavy ČR, Listiny základních práv a svobod, zákoníku práce a trestních kodexů Písemně a ústně
b Prokázat základní znalost občanského zákoníku, občanského soudního řádu a obchodního zákoníku Písemně a ústně
c Prokázat základní orientaci v živnostenském zákonu, zákoně o svobodném přístupu k informacím a znalost systematiky a předpisů z oblasti ochrany osobních údajů Písemně a ústně
d Prokázat základní znalost zákona o zbraních Písemně a ústně
e Prokázat základní orientaci v zákoně o Policii České republiky a zákoně o obecní policii Písemně a ústně
Odborná způsobilost je ověřována v souladu s postupem uvedeným v metodickém doporučení.
4

Připravenost k uplatnění základních forem a metod soukromé detektivní činnosti a k jejich praktickému naplňování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat základní orientaci v detektivním vyšetřování, pátrání, prověrce, zpravodajství a ochraně Písemně a ústně nebo prakticky
b Prokázat základní orientaci v obecných, speciálních a kriminalistických postupech Písemně a ústně nebo prakticky
c Uvést základní formy a popsat metody minimalizace možností profesních selhání Písemně a ústně
d Objasnit základy psychologie osobnosti a komunikačního minima Písemně a ústně
e Vyjmenovat základní zdroje informací a způsoby získávání důkazů a informací Písemně a ústně
Odborná způsobilost je ověřována v souladu s postupem uvedeným v metodickém doporučení.
4

Ovládání zásad obsluhy základních prostředků a pomůcek soukromé detektivní činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalosti o zhotovení fotodokumentace Písemně a ústně
b Prokázat znalosti/dovednosti o pořízení zvukových záznamů s ohledem na legálnost a nelegálnost záznamů; vyhledávání skrytých záznamových zařízení Písemně a ústně nebo prakticky
c Prokázat znalosti/dovednosti o provedení kontroly pomocí ručních, mobilních a rámových detektorů kovů Písemně a ústně nebo prakticky
d Prokázat znalosti/dovednosti o použití optických prostředků (např. nočního vidění) Písemně a ústně nebo prakticky
e Prokázat znalosti/dovednosti o použití osobních obranných a dalších prostředků při výkonu detektivní činnosti Písemně a ústně nebo prakticky
Odborná způsobilost je ověřována v souladu s postupem uvedeným v metodickém doporučení.
4

Dokumentování a vyhodnocování informací, jejich evidence a příprava k předání klientovi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit postup detektivního dokumentování obchodního případu Písemně a ústně
b Analyzovat informace o důkazech, činnosti osob, z dokumentů ve všech podobách apod. Písemně a ústně nebo prakticky
c Prokázat oprávněnost a povinnost evidování výsledků detektivního dokumentování (s ohledem na zákon o ochraně osobních údajů) Písemně a ústně
d Zpracovat podklady k předání klientovi s ohledem na legálnost a legitimitu Písemně a ústně nebo prakticky
e Vysvětlit postup ukládání dat a ostatních podkladů v souladu s platnou legislativou (včetně ukládání nutné dokumentace o případu s ohledem na legislativu v oblasti daní, účetnictví, živnostenského úřadu apod.) Písemně a ústně
Odborná způsobilost je ověřována v souladu s postupem uvedeným v metodickém doporučení.
4

Připravenost k využití informatiky (zdroje, principy zpracování informací apod.)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Analyzovat klíčové informace, rozpoznávat příčiny a následky, řešit případné problémy Písemně a ústně nebo prakticky
b Předvídat jednání svého protějšku, získat jej pro součinnost a minimalizovat možnosti vzniku konfliktu Písemně a ústně
c Prokázat znalosti základních veřejných informačních registrů a jejich použití, eventuálně přístupu k nim Písemně a ústně nebo prakticky
d Popsat proces tvorby a prověřování detektivních verzí Písemně a ústně
Odborná způsobilost je ověřována v souladu s postupem uvedeným v metodickém doporučení.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Vstupní požadavky

Zkušební komise stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce nesmí používat.

Požadavek na uchazeče je minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou (uchazeč doloží ověřenou kopii maturitního vysvědčení).

Nejpozději v den konání zkoušky předloží uchazeč i potvrzení o zdravotním stavu, které dokládá, že je schopen vykonávat danou pracovní činnost.

 

Zkouška má formu písemné zkoušky a ústní/praktické zkoušky.

 

Písemná zkouška má formu testu, který se skládá z 30 otázek. Test vyhodnocuje zkušební komise. Otázky jsou náhodně generovány ze souboru otázek. Aktuální soubor testových otázek bude spravován a v elektronické podobě uchováván autorizujícím orgánem. Autorizovaným osobám bude předán při autorizaci a dále při aktualizaci soubor testových otázek na datovém nosiči.

 

Test je složen tak, že typové otázky jsou rozděleny do 5 skupin; z každé skupiny obsahuje test 6 otázek. U každé otázky je možnost volby ze tří možných odpovědí /a) b) c)/, z nichž vždy pouze jedna je správná; za každou správnou odpověď obdrží uchazeč jeden bod. Autorizovaná osoba při přípravě testu zabezpečí vždy různé kombinace pořadí možných odpovědí pod písmeny a), b) a c) u jednotlivých otázek.

 

Zadání testu včetně odpovědí uchazeče je součástí záznamu o průběhu a výsledku zkoušky a bude uchováváno v souladu s § 8 vyhlášky č. 208/2007 Sb. o podrobnostech stanovených k provedení zákona o uznávání výsledků dalšího vzdělávání.

 

Ústní/praktická zkouška je založena na řešení konkrétních situací. Uchazeč musí vyřešit dvě typové situace vždy jednu ze skupiny A a jednu ze skupiny B ze souboru 30 typových situací. Aktuální soubor typových situací bude spravován a v elektronické podobě uchováván autorizujícím orgánem. Autorizovaným osobám bude předán při autorizaci a dále při aktualizaci soubor testových otázek na datovém nosiči. Typové situace jsou rozděleny do dvou skupin, kdy skupina A primárně ověřuje odborné způsobilosti: Orientace v základních právních normách a ustanoveních s důrazem na bezpečnostně právní problematiku a ochranu osobních údajů; Připravenost k uplatnění základních forem a metod soukromé detektivní činnosti a k jejich praktickému naplňování; Ovládání zásad obsluhy základních prostředků a pomůcek soukromé detektivní činnosti a skupina B primárně ověřuje odborné způsobilosti: Ovládání zásad obsluhy základních prostředků a pomůcek soukromé detektivní činnosti; Dokumentování a vyhodnocování informací, jejich evidence a příprava k předání klientovi; Připravenost k využití informatiky (zdroje, principy zpracování informací apod.).

 

V průběhu zkoušky mohou členové komise klást doplňující otázky.

Předseda komise ukončí ústní/praktickou zkoušku buď po uplynutí časového limitu, nebo po uznání, že byla dostatečně ověřena úroveň znalostí uchazeče.

Na tvorbě standardu se podíleli