Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Vodař
Platnost standardu: od 7.7.2009 do 6.7.2015
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 28.4.2015 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve vodohospodářských normách, standardech, legislativě a dokumentaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit obsah vodního zákona a uvést související předpisy (Základní znalost vodního zákona a souvisejících předpisů ve znění platných předpisů) Praktické předvedení s vysvětlením
b Vysvětlit jednotlivé vodohospodářské pojmy (vodní tok, povodí, koryto…) Slovně (dle nákresu)
c Číst projektovou dokumentaci Praktické předvedení a slovní vyjádření
d Rozlišit dokumentaci a výkresy vodních děl (základní znalost členění dokumentace vodních děl) Praktické předvedení a slovní vyjádření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola množství a jakosti vody ve vodních tocích a vodních nádržích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby měření množství vody Slovně
b Provést odečet stavu vody na vodočetné lati Prakticky
c Popsat veličiny a metody kontroly jakosti vody Slovně
d Kontrolovat vizuálně čistotu vody Praktické předvedení a slovní vyjádření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola stavu břehových opevnění, břehových porostů, průtočnosti koryt a kontrola nakládání s vodami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nakreslit a popsat typy břehových opevnění Slovně + nákresy
b Vysvětlit náročnost a vhodnost jednotlivých typů břehového opevnění vzhledem k údržbě Slovně
c Posoudit stav břehového porostu a případné nebezpečí při pádu stromu s následným vznikem zátarasu a vzhledem k možným škodám na okolním majetku (základní dendrologické znalosti) Praktické předvedení a slovní vyjádření
d Posoudit stupně nebezpečí jednotlivých poruch opevnění, stavu břehových porostů a míru omezení průtočnosti koryta (intravilán, extravilán) Praktické předvedení a slovní vyjádření
e Objasnit, co je předmětem povolení k nakládání s vodami Slovně
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady hospodaření v ochranných pásmech Slovně s vysvětlením
b Vysvětlit nepovolené činnosti v ochranných pásmech vodárenských děl Slovně s vysvětlením
c Popsat druhy ochranných pásem a jejich vymezení Slovně
d Vysvětlit pravomoci vodohospodářů při kontrolách hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů Slovně s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření hydrologických a meteorologických hodnot a evidence takto získaných údajů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy hydrologických údajů a způsoby jejich měření Slovně
b Popsat druhy meteorologických údajů a způsoby jejich měření Slovně
c Popsat četnost měření a předávání údajů Slovně
d Kontrola funkčnosti měřicích přístrojů Prakticky s vysvětlením
e Měřit hydrologické a meteorologické údaje dle zadání Prakticky s vysvětlením
f Popsat postup při zaměřování profilů koryta vodního toku Slovně
g Zaměřit profil koryta dle zadání Prakticky
h Zapisovat a vyhodnotit naměřené hodnoty Prakticky s vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení dokumentace provozu a údržby vodních děl a vodohospodářských zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat typy dokumentací vodních děl (provozní deník, záznamy dle programu TBD - technicko-bezpečnostního dohledu, evidence měření) Slovně
b Popsat rozsah záznamů v závislosti na provozních poměrech Prakticky s vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Opravy a údržba technologických zařízení přehradních, plavebních a jezových soustav

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologická zařízení na vodních dílech a vodních tocích Slovně
b Popsat rozsah oprav, prováděných vlastními silami Slovně
c Vysvětlit kontrolní činnost při opravě cizím zhotovitelem Slovně
d Popsat údržbu a opravy technologických zařízení dle zadání Slovně
e Objasnit údržbu technologie dle plánu cyklické údržby vodního díla Slovně
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Čištění koryt vodních toků a vodohospodářských zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup pročištění vodního díla nebo vodního toku dle zadání a použití vhodných mechanizmů Písemně nebo slovně
b Vysvětlit způsoby nakládání s odstraněnými sedimenty a dalšími předměty Slovně
c Vysvětlit zásady BOZP při čištění vodních děl a vodních toků Slovně
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha malých vodních elektráren

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé části malé vodní elektrárny a jejich funkčnost Slovně (dle nákresu)
b Vysvětlit zásady dodržování ustanovení manipulačních a provozních řádů a povolení k nakládání s vodami Slovně
c Vysvětlit využití energetického potenciálu při zachování stanoveného minimálního průtoku ve vodním toku Slovně
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provoz, obsluha a údržba vodních děl dle manipulačního a provozního řádu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit obsah a účel manipulačního řádu Slovně
b Vysvětlit obsah a účel provozního řádu Slovně
c Popsat rozsah činnosti na vodních dílech a jejich periodicitu Slovně
d Popsat rozsah údržby dle plánu cyklické údržby Slovně
e Předvést zapisování do jednotlivých typů dokumentace vodního díla Praktické předvedení a slovní vysvětlení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Řízení a obsluha drobné mechanizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést a popsat potřebná oprávnění pro obsluhu jednotlivých strojů Slovně
b Vysvětlit zásady BOZP při řízení a obsluze Slovně
c Předvést řízení a obsluhu malotraktoru Praktické předvedení
d Předvést obsluhu křovinořezu Praktické předvedení
e Předvést řízení a obsluhu jiné malé mechanizace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria, bod c) a e) je možno splnit doložením platného oprávnění.
3

Provádění prevence před povodněmi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit důležitost spolupráce s obcemi v oblasti předpovodňové prevence Slovně
b Popsat úkony prováděné při předpovodňových prohlídkách vodních toků a děl Slovně
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Výkon kontrolní činnosti na vodních dílech a vodních tocích a kontrola ochrany před povodněmi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit předmět kontrolní činnosti na vodních tocích a vodních dílech Slovně
b Popsat obsah předpovodňové prevence Slovně
c Vysvětlit spolupráci s obcemi v oblasti předpovodňové prevence Slovně
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření a pozorování dle programu technicko-bezpečnostního dohledu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit obsah a účel programu TBD (technicko-bezpečnostního dohledu) Praktické předvedení a slovní vyjádření
b Popsat základní sledované veličiny na vodních dílech a jejich četnost Slovně
c Vysvětlit způsob záznamu výsledků měření a předání hlavnímu pracovníku TBD organizace Slovně
d Provést základní vyhodnocení změřených veličin na základě vzorového příkladu Praktické předvedení a slovní vyjádření
e Provést záznam výsledků měření dle zadání Praktické předvedení a slovní vyjádření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Operativní řešení problémů při vzniku poruch, havárií, povodní a dalších mimořádných událostí na vodních dílech a vodních tocích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat možné mimořádné události na vodních dílech a vodních tocích Slovně
b Navrhnout řešení vzniklých mimořádných událostí Slovně
c Vysvětlit zásady BOZP při vzniku mimořádných událostí Slovně
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce smí používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO).

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, jakož i ke kvalitě, časovému hledisku zvládání předváděných operací a dodržování platných norem. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště.

Ověření některých odborných způsobilostí lze provést též elektronickou formou v simulovaném prostředí (na modelu).

Na tvorbě standardu se podíleli

Standard byl připraven Sektorovou radou pro vodní hospodářství, v níž jsou zastoupeny:

Veolia voda Česká republika, a.s.

Agrární komora ČR

Královéhradecká provozní, a.s.

Povodí Odry, státní podnik

Svaz vodního hospodářství ČR

OS DLV

Pražské vodovody a kanalizace, a.s.

Povodí Ohře, státní podnik

SOVAK

Ministerstvo zemědělství ČR

Národní ústav odborného vzdělávání v Praze

 

Na tvorbě kvalifikačního standardu se dále podílely:

Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto