Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Poříčný
Platnost standardu: od 28.4.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve vodohospodářských normách, standardech, legislativě a dokumentaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit obsah vodního zákona a uvést související předpisy Ústní ověření
b Vysvětlit jednotlivé vodohospodářské pojmy (vodní tok, povodí, koryto, stupeň, jez, nádrž, přehrada…) Ústní ověření
c Číst projektovou dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
d Rozlišit dokumentaci a výkresy vodních děl, vysvětlit členění a úplnost dokumentace vodních děl Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit obsah zákona o odpadech a uvést související předpisy Ústní ověření
f Vysvětlit obsah zákona o ochraně přírody a krajiny ve znění pozdějších předpisů Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola množství a jakosti vody ve vodních tocích a vodních nádržích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby měření množství vody Ústní ověření
b Provést odečet stavu vody na vodočetné lati Praktické předvedení
c Popsat veličiny a metody kontroly jakosti vody Ústní ověření
d Provést vizuální kontrolu čistoty vody Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola stavu břehových opevnění, břehových porostů, průtočnosti koryt a kontrola nakládání s vodami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nakreslit a popsat typy břehových opevnění Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit náročnost a vhodnost jednotlivých typů břehového opevnění vzhledem k údržbě Ústní ověření
c Posoudit stav břehového porostu a případné nebezpečí při pádu stromu s následným vznikem zátarasu a vzhledem k možným škodám na okolním majetku Praktické předvedení
d Posoudit stupně nebezpečí jednotlivých poruch opevnění, stavu břehových porostů a míru omezení průtočnosti koryta (intravilán, extravilán) Praktické předvedení a ústní ověření
e Objasnit, co je předmětem povolení k nakládání s vodami Ústní ověření
f Provést kontrolu vodorysu nádrže či zdrže, včetně úseků bez břehového opevnění Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy ochranných pásem a jejich vymezení Ústní ověření
b Vysvětlit zásady hospodaření v ochranných pásmech Ústní ověření
c Vysvětlit nepovolené činnosti v ochranných pásmech vodárenských děl Ústní ověření
d Zkontrolovat vytyčení ochranných pásem na všech přístupech a zkontrolovat technické vymezení ochranných pásem I. stupně (oplocení a zamezení přístupu) Praktické předvedení
e Vysvětlit pravomoci vodohospodářů při kontrolách hospodaření v ochranných pásmech Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření hydrologických a meteorologických hodnot a evidence takto získaných údajů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy hydrologických údajů a způsoby jejich měření Ústní ověření
b Popsat druhy meteorologických údajů a způsoby jejich měření Ústní ověření
c Popsat četnost měření a předávání údajů Ústní ověření
d Provést kontrolu funkčnosti měřicích přístrojů Praktické předvedení a ústní ověření
e Měřit hydrologické a meteorologické údaje dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
f Popsat postup při zaměřování profilů koryta vodního toku Ústní ověření
g Zaměřit profil koryta dle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
h Zapisovat a vyhodnotit naměřené hodnoty Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení dokumentace provozu a údržby vodních děl a vodohospodářských zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat typy dokumentací vodních děl (provozní deník, záznamy dle programu technicko-bezpečnostního dohledu, evidence měření a mimořádných událostí) Ústní ověření
b Popsat rozsah záznamů v závislosti na provozních poměrech Ústní ověření
c Provést vzorový zápis do jednotlivých typů dokumentace vodního díla (provozní deník, záznamy dle programu technicko-bezpečnostního dohledu, evidence měření a mimořádných událostí) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zjišťování a oznamování přestupků v oblasti vodního hospodářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit předmět zjišťovaných přestupků Ústní ověření
b Popsat způsoby zjišťování a oznamování přestupků Ústní ověření
c Uvést pravomoci jednotlivých stupňů státní správy Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Péče o břehové porosty (prořezávky, kácení, odvětvování) motorovými pilami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Základní dendrologické znalosti - vysvětlit pojem doba vegetačního klidu, rozpoznat základní dřeviny rostoucí kolem vodního toku Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit zásady nakládání se smýcenou zelení, prakticky předvést odstraňování smýcené zeleně Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit zásady bezpečné práce s motorovou pilou a pracovní postupy Ústní ověření
d Objasnit postupy při tzv. zvláštních případech těžby Ústní ověření
e Předvést práci s motorovou pilou dle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Údržba břehových opevnění, břehových porostů a průtočnosti koryt

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést údržbu vegetačního opevnění dle zadání Praktické předvedení
b Provést údržbu stavebního opevnění dle zadání Praktické předvedení
c Popsat způsoby odstraňování zátarasů z koryt toků Ústní ověření
d Popsat způsoby údržby a oprav opevnění ze dřeva a lomového kamene včetně gabionů Ústní ověření
e Vysvětlit zásady BOZP při práci s lomovým kamenem Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zajištění čištění koryt a vodohospodářských zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout pracovní postup a nasazení mechanizace pro pročištění vodního díla nebo vodního toku Praktické předvedení
b Vysvětlit způsoby nakládání s odstraněnými sedimenty a dalšími předměty Ústní ověření
c Vysvětlit zásady BOZP při čištění vodních děl a vodních toků Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provoz, obsluha a údržba vodních děl dle manipulačního a provozního řádu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit obsah a účel manipulačního řádu Ústní ověření
b Vysvětlit obsah a účel provozního řádu Ústní ověření
c Popsat rozsah činnosti na vodních dílech a jejich periodicitu Ústní ověření
d Popsat rozsah údržby dle plánu cyklické údržby Ústní ověření
e Provést kontrolu vodního díla dle provozního řádu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Řízení a obsluha drobné mechanizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést a popsat potřebná oprávnění pro obsluhu jednotlivých strojů Ústní ověření
b Vysvětlit zásady BOZP při řízení a obsluze drobné mechanizace Ústní ověření
c Předvést řízení a obsluhu malotraktoru Praktické předvedení
d Předvést obsluhu křovinořezu, sekačky a motorové pily Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Prevence před povodněmi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit důležitost spolupráce s obcemi v oblasti předpovodňové prevence (povodňové plány, povodňové komise) Ústní ověření
b Popsat úkony prováděné při předpovodňových prohlídkách vodních toků a děl Ústní ověření
c Vysvětlit předmět kontrolní činnosti na vodních tocích a vodních dílech Ústní ověření
d Popsat obsah předpovodňové prevence Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření a pozorování dle programu technicko-bezpečnostního dohledu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit obsah a účel programu technicko-bezpečnostního dohledu Ústní ověření
b Popsat základní sledované veličiny na vodních dílech a jejich četnost Ústní ověření
c Vysvětlit způsob záznamu výsledků měření a předání hlavnímu pracovníku technicko-bezpečnostního dohledu organizace Ústní ověření
d Provést základní vyhodnocení změřených veličin na základě vzorového příkladu Praktické předvedení
e Provést záznam výsledků měření dle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pasportizace vodních toků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat obsah pasportizace Ústní ověření
b Provést pasportizaci části toku dle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Operativní řešení problémů při vzniku poruch, havárií, povodní a dalších mimořádných událostí na vodních dílech a vodních tocích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat možné mimořádné události na vodních dílech, vodních tocích a celém povodí (povodeň, zvláštní povodeň, ledochod, sucho, havárie...) Ústní ověření
b Navrhnout řešení vzorové mimořádné události na vodním toku nebo díle Praktické předvedení
c Vysvětlit zásady BOZP při vzniku mimořádných událostí (identifikace a minimalizace rizik, zakázané činnosti, zásady komunikace) Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Využívání veřejně přístupných informačních systémů pro vodní hospodářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat příklady veřejně přístupných informačních systémů a vysvětlit jejich význam Ústní ověření
b Zjistit potřebné informace o povodí, pozemku, stavbě, nakládání s vodami, způsobu hospodaření, omezeních apod. na zadaném příkladu Praktické předvedení a ústní ověření
c Zjistit potřebné hydrologické a meteorologické informace a vysvětlit jejich použití Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

(odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=30684&kod_sm1=44)

 

Hodnocení odborných kompetencí může být prováděno společně dle logických celků, kdy bude během praktického předvedení současně prováděno ústní ověření tak, aby bylo zřejmé, že uchazeč chápe celou problematiku v širších souvislostech s nezbytnými teoretickými základy. Ústní ověření kompetencí Orientace ve vodohospodářských normách, standardech, legislativě a dokumentaci, Zjišťování a oznamování přestupků v oblasti vodního hospodářství, Prevence před povodněmi, Pasportizace vodních toků a Operativní řešení problémů při vzniku poruch, havárií, povodní a dalších mimořádných událostí na vodních dílech a vodních tocích bude provedeno samostatně jako teoretická část s praktickým předvedením schopnosti provést pasport vodního toku a navrhnout řešení mimořádné události. Tato část může být odzkoušena v učebně nebo jiné místnosti k tomu určené.

 

Současně lze provádět hodnocení kompetencí Kontrola stavu břehových opevnění, břehových porostů, průtočnosti koryt a kontrola nakládání s vodami, Péče o břehové porosty (prořezávky, kácení, odvětvování) motorovými pilami, Údržba břehových opevnění, břehových porostů a průtočnosti koryt a Zajištění čištění koryt vodních toků a vodohospodářských zařízení, kdy uchazeč předvede schopnost provádět manuální činnosti související s údržbou vodního toku přímo na úseku vodního toku, během těchto činností bude provedeno jejich ústní ověření dle hodnoticích kritérií.

 

Další celek tvoří kompetence Kontrola množství a jakosti vody ve vodních tocích a vodních nádržích, Kontrola hospodaření v ochranných pásmech vodních zdrojů, Měření hydrologických a meteorologických hodnot a evidence takto získaných údajů, Vedení dokumentace provozu a údržby vodních děl a vodohospodářských zařízení a Provoz, obsluha a údržba vodních děl dle manipulačního a provozního řádu, ve kterých uchazeč prokáže svoji schopnost provádět hydrologická měření, získávat základní hydrologická data a jejich vyhodnocení a schopnost vedení dokumentace provozu a údržby vodních děl a jejich obsluhu dle provozního a manipulačního řádu. Současně své znalosti prokáže splněním hodnoticích kritérií s ústním ověřením.

 

V kompetenci Řízení a obsluha drobné mechanizace uchazeč prakticky prokáže svoji schopnost práce s určenou mechanizací a ústním ověřením potvrdí znalosti z oblasti bezpečnosti práce při práci s drobnou mechanizací a uvede potřebná oprávnění pro obsluhu jednotlivých strojů.

 

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, jakož i ke kvalitě, časovému hledisku zvládání předváděných operací a dodržování platných norem. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště.

Mezi další požadavky na uchazeče patří dovednost práce s výpočetní technikou: práce v textovém editoru a tabulkovém procesoru, práce s internetem, vyhledávání dat na internetu.

 

Vzhledem k provádění praktické části zkoušky přímo na úseku vodního toku a potřebě provést praktické ověření práce s drobnou mechanizací (sekačka, křovinořez, motorová pila) je vhodná doba pro vykonání zkoušky období březen - listopad, kdy by mělo být možné provést veškeré požadované praktické úkony. Zkouška nemůže být provedena během povodní, extrémního sucha nebo mrazů.

Zkouška proběhne na vodním díle, které zvolí autorizovaná osoba provádějící zkoušku.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

a)Střední vzdělání s výučním listem strojírenského nebo stavebního oboru vzdělání + střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 7 let odborné praxe v řídicích činnostech v oblasti vodního hospodářství nebo ve funkci učitele odborného výcviku, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

b)Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vodního hospodářství a alespoň 7 let odborné praxe v řídicích činnostech v oblasti vodního hospodářství nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo učitele praktického vyučování, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

c)Vyšší odborné vzdělání v oblasti vodního hospodářství a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích činnostech v oblasti vodního hospodářství nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo učitele praktického vyučování, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

d)Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na vodohospodářské stavby a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích činnostech v oblasti vodního hospodářství nebo ve funkci učitele odborných předmětů v oblasti vodního hospodářství nebo učitele odborného výcviku nebo učitele praktického vyučování, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

e)Držitel profesní kvalifikace 36-018-H Poříčný + střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 7 let praxe jako poříčný, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství ČR, www.eagri.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnoticího standardu je třeba mít k dispozici materiálně-technické zázemí (včetně příslušného vybavení) v takovém rozsahu, který zaručuje ověření všech způsobilostí uvedených v daném hodnoticím standardu. Jde zejména o tyto náležitosti:

odborná učebna s počítačem a přístupem na internet

pracoviště umožňující svým rozsahem a strukturou provedení zkoušky při splnění bezpečnostních a hygienických předpisů pro příslušné činnosti

přístupný úsek vodního toku pro praktické předvedení požadovaných odborných způsobilostí (možnost provedení částečných oprav, nakládání s břehovými porosty, zaměření profilu koryta atd.)

stroje, zařízení, nářadí a pomůcky nezbytné pro řešení zadaných úkolů (motorová pila, malotraktor, křovinořez, sekačka)

předpisy a platná dokumentace vodních děl

záznamové archy pro sledování a hodnocení postupu plnění úkolů

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 30 až 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 4 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Povodí Labe, státní podnik

VOŠ a SŠ stavební Vysoké Mýto

P O P R spol. s r.o.