Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Gastronomie, hotelnictví a turismus
Povolání: Pracovník horské služby
Platnost standardu: od 7.2.2012 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Předvedení poslušnosti a ovladatelnosti psa

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přivolat psa k psovodovi Praktické předvedení
b Ovládat psa u nohy psovoda Praktické předvedení
c Odložit psa na místě Praktické předvedení
d Vysílat psa do určených směrů Praktické předvedení
e Překonávat různorodé překážky v terénu Praktické předvedení
f Přimět psa štěkat na povel psovoda Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Použití psů pro vyhledávání v lavině

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stupeň A - na cvičné lavině cca 1 500 m² najít až čtyři lehce zasypané subjekty (40, 60 cm). Nalezení v určeném čase. Minimální věk psa 1 rok. Praktické předvedení a ústní ověření
b Stupeň B – lavina rozměrů 3 000 m², najít až pět subjektů zasypaných ve hloubce cca 1 m. Záhraby posunuté z osy zhruba o 15 m. Nalezení v určeném čase. Praktické předvedení a ústní ověření
c Stupeň C – lavina rozměrů 3 000 m² najít až šest subjektů zasypaných v hloubce 2 až 3 m. Čtyři aporty v rozšířeném hledacím prostoru. Nalezení v určeném čase. Naprostá jistota označení. Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit jedno z uvedených kritérií.
4

Orientace v lavinové problematice a vyhledávání pomocí lavinových vyhledávačů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat lavinovou problematiku Ústní nebo písemné ověření
b Používat prakticky lavinové vyhledávače Ústní nebo písemné ověření a praktické předvedení na příkladu
c Nalézt na ploše 30 x 30 m a označit sondou dva zasypané lavinové vyhledávače v hloubce 1 m, zakryté ochrannou deskou 30 x 30 cm, vzdálené od sebe minimálně 5 m, v časovém limitu 5 minut Ústní nebo písemné ověření a praktické předvedení na příkladu
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Použití psů pro vyhledávání v horském terénu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stupeň A – na cvičném prostoru cca 10 000 m² najít dva figuranty v úrovni terénu. Nalezení v určeném čase Praktické předvedení a ústní ověření
b Stupeň B – cvičný prostor rozměrů 50 000 m². Dva až čtyři subjekty. Úkryt pod úrovní, nad úrovní nebo v úrovni terénu, volně nebo skrytě. Nalezení v určeném čase. Cvičení se provádějí v jakoukoli denní či noční dobu a ročním období Praktické předvedení a ústní ověření
c Stupeň C – cvičný prostor rozměrů 50 000 m². Dva až čtyři subjekty. Úkryt pod úrovní, nad úrovní nebo v úrovni terénu, volně nebo skrytě. Nalezení v určeném čase. Naprostá jistota označení. Cvičení se provádějí v jakoukoli denní či noční dobu a ročním období Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit jedno z uvedených kritérií.
4

Orientace v topografii

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst funkčně v topografických mapách, určit azimut, charakterizovat měřítka a legendy map Praktické předvedení
b Určit světové strany bez technických pomůcek Praktické předvedení
c Určit vzdálenosti terénních a místopisných bodů v terénu Praktické předvedení
d Vysvětlit princip fungování GPS přístrojů Praktické předvedení
e Určit GPS souřadnice daného místa a zajistit přesun na stanoviště určené GPS souřadnicemi Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Ke zkoušce může přistoupit osoba, která dosáhla zletilosti, je fyzicky i psychicky zdravá, je členem Horské služby ČR, o. p. s. či Horské služby České republiky, o. s. (dále jen horská služba) nebo organizace, která je součástí IKAR (mezinárodní sdružení horských služeb) a působí jako psovod.

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále uvede požadavky na psa (bez kterého není možné zkoušku konat), které budou vycházet z následujících předpokladů:

a) pes nebo vykastrovaná fena jakéhokoliv plemene minimální věk 12 měsíců,

b) konstituce a správný typ vyšší nervové činnosti odpovídající požadavkům pro nasazení při zásahu,

c) odborná příprava a požadovaný stupeň vycvičenosti,

d) fyzická způsobilost s požadovanou vytrvalostí, je však nutno přihlížet ke zvýšeným nárokům na fyzickou kondici a odolnost vůči klimatickým podmínkám

e) platná veterinární prohlídka a převozní povolení

f) pes je registrován u výše uvedených organizací.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP), požární ochrany (PO) a bezpečnosti práce ve výšce a nad volnou hloubkou (VH). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na NSP: http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=30594&kod_sm1=6).

Povinností zkoušejícího je dbát na to, aby zkouška probíhala podle tohoto hodnotícího standardu.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „vyhověl“ nebo „nevyhověl“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil pro všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými zástupci autorizované právnické osoby s autorizací pro příslušnou dílčí kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

Střední vzdělání s maturitní zkouškou nebo vyšší odborné nebo vysokoškolské vzdělání a dále následující podmínky: splnění kvalifikace cvičitel horské služby, člen lavinové a kynologické komise s minimálně 5letou praxí v oblasti kynologie u horské služby a předložení doporučení náčelníka Horské služby ČR, o. p. s.

 

Další požadavky:

– Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

– Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: www.mmr.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Vybavení: batoh, čelová svítilna, lékárnička člena horské služby, vysílačka, lavinová sonda, lavinová lopatka, lavinový vyhledávač, skialpinistická výzbroj a výstroj, mačky, cepín, pevná obuv, úvazek pro práci ve výškách, lampa, GPS atd.

Vybavení pro psa ‒ stahovací obojek hladký, vodítko, náhubek, postroj pod vrtulník, záchranná dečka, lavinový vysílač, osvětlení pro práci v noci.

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnotícím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 20 až 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP, PO a VH.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 4 až 6 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnotící standard připravila SR pro pohostinství, gastronomii a cestovní ruch, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Horská služba ČR, o. p. s.