Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Obchod
Povolání: Specialista maloobchodu
Platnost standardu: Od 16.10.2009 do 8.9.2015
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 19.6.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Kontrola cen na pokladně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Senzoricky zkontrolovat cenu uvedenou na obalu zboží a zadané násobky ceny podle množství Praktické předvedení se slovním vysvětlením
b Senzoricky zkontrolovat cenu na čtecím zařízení pokladního systému po načtení číselného kódu a ověřit násobky ceny podle množství Praktické předvedení se slovním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Kalkulace ceny a vyúčtování tržeb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat finanční uzávěrku pokladny Praktické předvedení se slovním vysvětlením
b Zpracovat výčetku hotovosti (bankovek a jiných cenin) na předepsaném tiskopise Praktické předvedení se slovním vysvětlením
c Uzavřít pokladnu včetně tisku dokladů Praktické předvedení se slovním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Přepočet cen zboží a služeb na cizí měnu při platbách na pokladnách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přepočítat cenu zboží na požadovanou měnu Praktické předvedení se slovním vysvětlením
b Manipulovat s cizí měnou na pokladně Praktické předvedení se slovním vysvětlením (s důrazem na znalost hodnot a ochranných prvků)
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Přijímání hotovostních i bezhotovostních plateb za zboží a služby od zákazníků v obchodně provozní jednotce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit způsob platby na pokladně Praktické předvedení se slovním vysvětlením
b Přijímat hotovosti a ceniny, ověřit platnost měny nebo platnost ceniny (stravenky, dárkové kupony, šeky, aj.), vyúčtovat platbu zákazníkovi, uložit hotovost a ceniny do pokladny Praktické předvedení se slovním vysvětlením
c Manipulovat s platební kartou zákazníka, identifikace karty, předložení dokladu o bezhotovostní platbě k autorizaci zákazníkem při dodržení bezpečnostních pravidel platby kartou Praktické předvedení se slovním vysvětlením
d Evidovat doklady o bezhotovostních platbách a platbách ceninami Praktické předvedení se slovním vysvětlením
e Řešit vzniklé nedostatky při bezhotovostních i hotovostních platbách Slovně
f Vrácení DPH v případě vývozu zboží na žádost zákazníka podle platné legislativy Praktické předvedení se slovním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vyplňování prodejní dokumentace, příprava příslušných dokumentů v obchodně provozní jednotce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vystavit předepsanou prodejní dokumentaci např. záručních listů, paragonů Praktické předvedení se slovním vysvětlením
b Poskytnout zákazníkovi informace ve spojitosti s prodejní dokumentací Praktické předvedení se slovním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Výdej pokladních stvrzenek a dokladů za prodej zboží a služeb v pokladně obchodně provozní jednotky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ověřit náležitosti dokladů Praktické předvedení se slovním vysvětlením
b Označit doklad z hlediska časového a odpovědnosti Praktické předvedení se slovním vysvětlením
c Zaevidovat doklad v pokladní evidenci Praktické předvedení se slovním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha pokladny a pokladních systémů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít počáteční hotovost a odstranit případné nedostatky před zahájením práce na pokladně Praktické předvedení se slovním vysvětlením
b Zprovoznit pokladnu, řešit problémy provozu pokladny Praktické předvedení se slovním vysvětlením
c Komunikovat vhodně se zákazníkem, řešit obvyklé i neobvyklé situace při obsluze zákazníka Praktické předvedení se slovním vysvětlením
d Účtovat ceny zboží mechanicky nebo za pomoci čtecího zařízení kontrolní pokladny, kontrolovat ceny zboží, odstranit vzniklé nedostatky při účtování cen Praktické předvedení se slovním vysvětlením
e Stornovat platbu na pokladně, vystavit příslušný doklad a evidovat ho Praktické předvedení se slovním vysvětlením
f Provést základní údržbu pokladny (výměna pásky) a odstranit drobnou technickou závadu Praktické předvedení se slovním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení administrativní agendy spojené s prací na kontrolní pokladně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uzavřít kontrolní pokladnu Praktické předvedení se slovním vysvětlením
b Odvést tržbu, dodržet bezpečnostní předpisy Praktické předvedení se slovním vysvětlením
c Vyhotovit výkaz kontrolní pokladny Praktické předvedení se slovním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Jednání ve styku se zákazníky, obchodními partnery a kontrolními orgány v souladu s platnou legislativou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Řešit různé konfliktní situace při komunikaci se zákazníkem s ohledem na věk a typ zákazníka, formu prodeje a sortiment zboží Praktické předvedení se slovním vysvětlením
b Komunikovat se zákazníky v cizím jazyce na základní úrovni Praktické předvedení se slovním vysvětlením
c Kultivovaně komunikovat se zákazníkem v českém jazyce Praktické předvedení se slovním vysvětlením
d Profesionálně jednat s kontrolními orgány v souladu s platnou legislativou Praktické předvedení se slovním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Inventarizace zásob v obchodně provozní jednotce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provádět inventarizaci zásob podle zadaných kritérií a postupů Praktické předvedení se slovním vysvětlením
b Evidovat inventarizované zásoby v předepsaných tiskopisech nebo médiích Praktické předvedení se slovním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba stanoví, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy. Dále stanoví, které pomůcky uchazeč při zkoušce smí používat.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP – http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=101529&kod_sm1=17).

Vzhledem k tomu, že u způsobilostí jde o vzájemně navazující činnosti, je nutno při ověřování dodržet tuto logickou návaznost. Většinu způsobilostí je doporučeno ověřovat v reálném provozu pod dohledem autorizované osoby a v souladu s dodržováním předpisů a pravidel týkajících se BOZP. Pouze tu část kritérií, jejichž ověření by kladlo značné nároky na reálný provoz a hrozilo by jeho omezení, je možno ověřovat ve cvičných prostorách s odpovídajícím provozně technickým vybavením a inventářem v souladu s předpisy a pravidly BOZP.

Jednotlivá kritéria se ověřují uvedenými nástroji hodnocení a zaměřují se buď na proces, nebo na výsledek (zřídka i na obojí).

 

Při zadávání se doporučují např. tyto činnosti:

– Zahájení práce na pokladně

– Řešení běžných činností spojených s obsluhou zákazníka na pokladně

– Numerické operace na pokladně a obsluha pokladního systému

– Manipulace s platební či kreditní kartou a jinými ceninami

– Ukončení práce na pokladně

Jestliže se při ověřování kritérií bude manipulovat s peněžními prostředky a platebními kartami, je třeba dodržovat bezpečnostní pravidla pro práci na pokladně.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard byl připraven Expertním týmem prodavači, v němž byly zastoupeny:

Svaz obchodu a cestovního ruchu ČR

Národní ústav odborného vzdělávání v Praze

 

Na tvorbě kvalifikačního standardu se dále podílely:

SOŠ obchodní, Brno

SOŠ a SOU, Šumperk

ISŠo, České Budějovice

Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

 

Své podněty a připomínky dodaly i některé další školy vyučující obor vzdělání prodavač.