Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Chemik pro obsluhu zařízení
Platnost standardu: od 28.4.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách, v pracovních instrukcích pro obsluhu a řízení technologických procesů v chemické výrobě a v různých odvětvích zpracovatelského průmyslu chemického charakteru

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozpoznat typy jednotlivých zařízení, která se běžně v chemické výrobě a v různých odvětvích vyskytují Ústní ověření
b Číst technologická schémata, předpisy a základní postupy výroby chemických produktů, tj. vyčíst z nich pořadí technologických operací a procesů a základní údaje pro jejich provedení Praktické předvedení a ústní ověření
c Orientovat se ve schválených dokumentech pro technologický proces, vyhledat a interpretovat informace z těchto dokumentů (bezpečnostní listy, pracovní instrukce, provozní předpisy) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Aplikace znalostí fyzikálně-chemických principů a pravidel při chemických procesech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit fyzikálně-chemické principy a pravidla při chemických procesech a zpracovatelských operacích probíhajících ve výrobních provozech, objasnit způsoby, kterými lze ovlivnit jejich průběh Ústní ověření
b Zvolit a připravit k provozu vhodné pomůcky, nástroje, případně stroje a zařízení v souladu s technologickým postupem a pracovními instrukcemi Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Sledování hodnot a parametrů při obsluze a řízení technologických procesů ve výrobě chemických a zpracovatelských produktů a vyhodnocování kontrolní činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést samostatně kvalitativní a kvantitativní analýzu vzorku v provozním měřítku (barva, zákal, pH, sediment, sušina, teplota tání, teplota varu, viskozita) Praktické předvedení
b Posoudit sledované parametry a technologické podmínky a navrhnout opatření na základě získaných výsledků dle stanovených postupů Praktické předvedení a ústní ověření
c Rozpoznat možnost nekvalitního produktu technologického procesu (z odchylky od předepsaného technologického režimu – fluktuace hodnot) Ústní ověření
d Provést korekci podmínek technologického režimu pro dosažení žádané kvality produktu dle pracovních instrukcí Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření fyzikálně-chemických veličin v chemických výrobách a laboratořích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat měřené veličiny a jejich jednotky, provést potřebné výpočty a vysvětlit principy základních měřicích přístrojů Ústní ověření
b Připravit chemické látky, měřicí přístroje, zařízení a pomůcky podle dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést měření, zaznamenat a vyhodnotit měření Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava a úprava chemických látek a surovin pro procesy chemických výrob podle výrobní a analytické dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit vhodné suroviny a chemické látky pro zadaný technologický proces dle předložených dokumentů, vyhledat a interpretovat, jaké mají mít vlastnosti a parametry Praktické předvedení a ústní ověření
b Odebrat a navážit připravené suroviny a chemické látky a upravit je k technologickému procesu dle předložené dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
c Objasnit důvody, vlastnosti a způsoby úpravy použitých surovin a chemických látek pro danou chemickou výrobu s ohledem na technologický postup Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení předepsané výrobní a provozní dokumentace obsluhy a řízení technologických procesů ve výrobě chemických a zpracovatelských produktů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat průběh technologického procesu na příslušném zařízení, uvést jeho parametry a podmínky Písemné a ústní ověření
b Zaznamenat v souladu s provozním předpisem údaje o chodu zařízení, spotřebě energie, doplňování hmot, provedených úkonech běžné údržby apod. Písemné ověření
c Zaznamenat v souladu s provozním předpisem údaje o poruchách a opravách provozních zařízeních Písemné ověření
d Provádět a evidovat příjem, skladování, expedici, balení a značení surovin, polotovarů a produktů v různých fázích výrobního procesu včetně nakládání s výrobním a manipulačním odpadem a vkládat data do počítačového systému Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha technologických zařízení jednotlivých výrobních operací a chemických procesů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést základní úkony při obsluze stroje nebo zařízení používaného při technologických operacích, při úpravě a zpracování surovin, výrobě polotovarů a výrobků a jejich manipulaci, tj. uvést je do chodu, udržovat, přerušit a zastavit chod, seřídit chod, provést běžnou údržbu apod. Praktické předvedení
b Dodržet a řídit pracovní režim stroje či zařízení používaného při technologických operacích podle předepsaných technologických předpisů Praktické předvedení a ústní ověření
c Operativně reagovat adekvátním zásahem při běžném provozu popř. při výskytu havarijního stavu na změnu zobrazovacích jednotek, měřicích přístrojů a signalizačního zařízení stroje či zařízení používaných při technologických operacích Praktické předvedení a ústní ověření
d Dodržet při obsluze a provozu stroje či zařízení používaného při technologických operacích bezpečnostní a požární předpisy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat zásady bezpečné práce s chemickými látkami, stroji, přístroji a zařízením v laboratorním i provozním měřítku včetně používání vhodných OOPP Praktické předvedení a ústní ověření
b Dodržovat hygienické předpisy Praktické předvedení a ústní ověření
c Orientovat se v hlavních zásadách práce v systému environmentálního řízení, posoudit možné negativní vlivy provozu na životní prostředí při nedodržení technologických postupů Ústní ověření
d Dodržovat obecně závazné normy a předpisy BOZP a požární ochrany, dodržovat zásady práce v zavedeném systému řízení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

(odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=30981&kod_sm1=34)

 

Ověřování představuje komplex činností zahrnující orientaci v dokumentech potřebných pro technologickou výrobu a interpretaci údajů v nich uvedených, úpravu surovin pro výrobu, sledování a posuzování hodnot a parametrů při obsluze technologických procesů, vedení předepsané výrobní a technologické dokumentace, obsluhu technologických zařízení, apod.

Pro tyto činnosti je třeba, aby měl uchazeč alespoň základní znalosti z oblasti chemie, elektro, strojnictví a měření a regulace.

Zkouška bude probíhat pro vybranou konkrétní technologii chemické výroby, na které se uchazeč před zkouškou dohodne s autorizovanou osobou. Na praktickém příkladu uchazeč vysvětlí např. průběh technologického procesu, úpravu surovin pro výrobu, provádění analýz apod. Uchazeč bude mít k dispozici běžně využívanou dokumentaci jako pracovní instrukce, provozní řád, bezpečnostní listy, technologickou dokumentaci, případně předepsané normy.

Při hodnocení je posuzováno rovněž dodržování ekologických principů, bezpečné provádění a časové zvládání všech úkonů. Bude přihlíženo k bezpečnému provádění všech pracovních úkonů a k dodržování zásad bezpečné práce s chemickými látkami a chemickými přípravky v podmínkách různých typů chemických výrob.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro chemii, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

SPŠCH Pardubice

Synthesia, a. s.

Cerea, a. s.