Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Obuvník pro zakázkovou výrobu
Platnost standardu: od 26.7.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technické dokumentaci v obuvnictví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pracovat se základní technickou dokumentací, provést její rozbor ve vztahu k předloženému výrobku Praktické předvedení
b Stanovit na základě technické dokumentace složení předloženého vzorku, pojmenovat jednotlivé dílce a komponenty Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit podle technické dokumentace vhodné stroje, na kterých bude konkrétní výrobek zhotovován Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování kvality obuvnických polotovarů, materiálů a obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat obuvnický materiál nebo polotovar a posoudit jeho kvalitu ve vztahu k výrobě jednotlivých částí konkrétní obuvi podle výrobní dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit kvalitu zhotoveného výrobku podle výrobní dokumentace a dílenského vzorku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Vytvoření modelů, střihů a šablon v obuvnictví

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit rozměry nohou podle vypracované metodiky a provést konstrukci pomocné sítě při modelování základního vzoru, písemně provést přesný záznam měr do objednávkového listu pro konstrukci pomocné sítě Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat zhotovení šablon jednotlivých dílců svršku pro konkrétní druh obuvi, zdůvodnit přídavky na zaklepávání záložky, ořez, zdůvodnit přídavky na šablonách Ústní ověření
c Popsat zhotovení zákresu sestavy svršku podle připravených šablon Ústní ověření
d Popsat konstrukci jednotlivých spodkových součásti a dílců podle stélky kopyta, vybrat stélku kopyta odpovídající požadavkům na stanovený druh obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, materiálů, strojů, zařízení, nástrojů a technologických podmínek pro výrobu obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit postup práce přípravných operací při montáži svršku obuvi z různých materiálů, popsat zvolený postup práce u kompletování, barvení, kosení, vyztužování Praktické předvedení a ústní ověření
b Určit druh předloženého materiálu a způsob jeho využití při výrobě konkrétní části obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
c Předvést práci se speciálními obuvnickými ručními nástroji, nářadím a zařízením na konkrétním materiálu nebo polotovaru Praktické předvedení
d Stanovit podmínky pro pracovní operace spojování vrchových a podšívkových součástí a dílců Praktické předvedení
e Popsat technologický postup u jednotlivých prací s ohledem na BOZP Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Základní seřizování, ošetřování a údržba obuvnických strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Seřídit stanovený stroj a zařízení potřebné k vykonání pracovní operace, prověřit jeho funkčnost Praktické předvedení
b Provést základní údržbu, ošetření, čištění a mazání stanoveného stroje s ohledem na dodržování zásad BOZP, jednotlivé úkony zdůvodnit Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha obuvnických strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést určenou pracovní operaci na stanoveném obuvnickém stroji, popsat pracovní postup Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit pracovní operace při výrobě lepené obuvi, vyjmenovat a popsat funkci a účel strojů, které budou na jednotlivé operace použity Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zhotovování svrškových a spodkových dílců obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést vykrojení dílců svršku podle uvedeného návrhu Praktické předvedení
b Zhotovit spodkové dílce obuvi podle uvedeného návrhu Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zhotovování svršku obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Okosit vrchové nebo podšívkové dílce pro konkrétní druh obuvi Praktické předvedení
b Provést spojení vrchových a podšívkových dílců šitím Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Napínání svršku obuvi na kopyta

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit výrobní způsob na předložené hotové obuvi a popsat operace přípravy svršku u daného výrobního způsobu Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyztužit patní část svršku opatkem a vytvarovat ji Praktické předvedení a ústní ověření
c Ustředit svršek na kopyto, provést napínání svršku obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční nebo strojní spojování svrškových a spodkových dílců obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodnou technologii pro spojení svršku se spodkovými součástmi, zdůvodnit provedení podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
b Vytvarovaný svršek spojit s dílci spodku obuvi, provést montáž spodku obuvi podle zvoleného technologického postupu a zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Úprava vzhledu obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní operace při dokončování vzhledu obuvi Ústní ověření
b Provést konečnou kontrolu obuvi, posoudit její vzhled a porovnat ho s požadavky technických norem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Jednání se zákazníkem při výrobě zakázkové obuvi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést příjem zakázky pro výrobu obuvi v souladu s platnou legislativou formou modelové situace Praktické předvedení
b Stanovit postup výpočtu ceny za výrobu zakázkové obuvi Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=101873&kod_sm1=30).

 

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti v určitém úseku obuvnické výroby. Ověřování kompetencí bude probíhat v reálném procesu zakázkové výroby dámské, pánské nebo dětské obuvi. Výrobní způsob, střih, materiály (vrchové, podšívkové, spodkové polotovary, komponenty) obuvi i množství určí autorizovaná osoba podle zaměření konkrétní obuvnické výroby a místa konání zkoušky.

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Orientace v normách a v technické dokumentaci v obuvnictví, kritéria a) a b), druh výrobku a jeho parametry, ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly podle zaměření konkrétní obuvnické výroby a místa konání zkoušky.

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Posuzování kvality obuvnických polotovarů, materiálů a obuvi, kritérium a), druh výrobku a jeho parametry, ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly podle zaměření konkrétní obuvnické výroby a místa konání zkoušky.

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Základní seřizování, ošetřování a údržba obuvnických strojů a zařízení, kritérium a), typ stroje, ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly podle zaměření konkrétní obuvnické výroby a místa konání zkoušky.

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Obsluha obuvnických strojů typ stroje, ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly podle zaměření konkrétní obuvnické výroby a místa konání zkoušky.

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Zhotovování svrškových a spodkových dílců obuvi druh výrobku a jeho parametry, ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly podle zaměření konkrétní obuvnické výroby a místa konání zkoušky.

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Ruční nebo strojní spojování svrškových a spodkových dílců obuvi druh výrobku a jeho parametry, ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly podle zaměření konkrétní obuvnické výroby a místa konání zkoušky.

Autorizovaná osoba určí u odborné kompetence Úprava vzhledu obuvi druh výrobku a jeho parametry, ke kterému se budou vztahovat zadané úkoly podle zaměření konkrétní obuvnické výroby a místa konání zkoušky.

Autorizovaná osoba připraví u kompetence Jednání se zákazníkem při výrobě zakázkové obuvi, kritérium a), modelovou situaci z výrobního procesu zakázkové výroby dámské, pánské nebo dětské obuvi v návaznosti na ověřování kompetence.

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, dále ke komplexnímu přístupu k řešení daného úkolu, k celkové kvalitě provedení, k používaným pracovním postupům a k samostatnosti při řešení jednotlivých kritérií. Při ústním ověřování kritérií je třeba sledovat používání odborné terminologie a využívání odborných znalostí.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

a)Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání obuvník nebo výrobce obuvi nebo výrobce kožedělného zboží + střední vzdělání s maturitní zkouškou v jiném oboru a alespoň 5 let praxe v oblasti obuvnické výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti obuvnické výroby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

b)Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zpracování usní, plastů a pryže a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti obuvnické výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti obuvnické výroby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

c)Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na kožedělnou technologii a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti obuvnické výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti obuvnické výroby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

d)Profesní kvalifikace 32-007-H Obuvník pro zakázkovou výrobu + střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let praxe v oblasti obuvnické výroby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Místnost pro provedení ústní části zkoušky

Ochranné pracovní pomůcky

Výkresová dokumentace

Výrobní dokumentace (technologická a technická dokumentace)

Zařízení na měření nohou

Obuvnická dílna, provozní dílna odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům, s přísunem potřebné energie a s příslušným vybavením pro přípravu výroby, přímou výrobu a dohotovování zakázkové obuvi, která je vybavena následovně:

Pracovní stůl, šablony, modelářský nůž na vykrajování dílců obuvi

Obuvnické stroje pro přípravné a dokončovací práce

Obuvnické šicí stroje a obuvnické spodkové stroje

Obuvnická kopyta, stojan na ruční napínání a tvarování svršku

Drobné obuvnické ruční nářadí potřebné k tvarování svršku a ke konečné úpravě obuvi

Materiály vrchové, podšívkové, spodkové polotovary, obuvnické komponenty (v minimálním počtu 2 - maximálně 5 kusů od každého druhu)

Lepidla, pomocný spojovací materiál, kování

Vzorky hotových obuvnických výrobků (v minimálním počtu 2 – maximálně 5 vzorků)

Pracovní oděv si uchazeč zajistí sám.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 30 až 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 8 až 10 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká obuvnická a kožedělná asociace, Zlín

Leoš Duda- Leon SHOES

ORTO plus, s. r. o.