Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Informatické obory
Povolání: Správce operačních systémů pro malé a střední organizace
Platnost standardu: od 29.4.2019 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Analýza a návrh infrastruktury počítačové sítě, výběr hardware a software pro použití v malé a střední organizaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Analyzovat písemné zadání klienta a rozhovorem upřesnit detaily (zjistit současný stav z technického, finančního, majetkově-licenčního hlediska); cílem je stručně formulovat návrh na řešení Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout vhodnou infrastrukturu, HW a SW pro stanice a server podle formulovaných návrhů na řešení Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout propojení počítačů, architekturu, topologii a typ sítě, připojení k Internetu Praktické předvedení a ústní ověření
d Vypracovat návrh rozpočtu, navržené řešení prezentovat klientovi Praktické předvedení a ústní ověření
e Ovládat terminologii, funkce a parametry prostředků z oblasti HW a SW Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Instalace operačního systému a jeho konfigurace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout parametry instalace OS na serveru s ohledem na konkrétní podmínky a požadavky klienta (např. volba hlavních aplikací – doménový řadič, DNS, DHCP, web server, souborový server, poštovní server, tiskový server) Písemné a ústní ověření
b Nakonfigurovat OS na serveru podle požadavků klienta (např. nakonfigurovat parametry sítě a konektivitu do internetu, zavést centrální správu uživatelů, nastavit uživatelské politiky, přiřadit oprávnění uživatelům a skupinám uživatelů) Praktické předvedení
c Navrhnout optimalizovaný způsob instalace OS na klientských stanicích s ohledem na konkrétní podmínky podle požadavků klienta (např. dávková instalace, připravený image) Písemné a ústní ověření
d Nakonfigurovat OS na klientské stanici (např. přenos profilu, nastavení doménových a lokálních uživatelů a jejich práv, konfigurace uživatelského prostředí) Praktické předvedení
e Ovládat terminologii, funkce a parametry prostředků z oblasti OS Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Konfigurace síťových připojení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Propojit stanice podle požadavků klienta (fyzické propojení, registrace do domény) Praktické předvedení
b Nastavit sdílení dat a zařízení podle požadavků klienta (síťové disky, tiskárny, skenery, síťový tiskový server) Praktické předvedení
c Popsat principy, nastavení a rizika VPN Ústní ověření
d Doporučit technologii připojení k internetu podle potřeb zákazníka (např. ADSL, Wi-Fi, optický kabel). Srovnat výhody, nevýhody, finanční náročnost a návrh prezentovat klientovi Ústní ověření
e Ovládat terminologii, funkce a parametry prostředků z oblasti sítí (např. rozdíly mezi pasivními a aktivními prvky, VLAN, routing, switching) Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Instalace periférií a jejich konfigurace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připojit a nakonfigurovat lokální i síťová výstupní zařízení podle požadavků klienta (např. monitory, projektory, tiskárny, plottery) Praktické předvedení a ústní ověření
b Připojit a nakonfigurovat lokální i síťová vstupní zařízení podle požadavků klienta (např. scannery, fotoaparáty, kamery) Praktické předvedení a ústní ověření
c Připojit a nakonfigurovat mobilní zařízení (např. tablet, mobilní telefon) do podnikové sítě (např. VPN, poštovní klient, antivirová ochrana, sdílené kontakty a kalendáře) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Monitorování provozu operačních systémů, jejich diagnostika a optimalizace výkonu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Diagnostikovat stav a vytíženost hardwarových systémových prostředků pomocí nástrojů operačního systému (např. sledování teploty procesoru, spotřeby paměti, vytížení procesoru, zápisu na disk) Praktické předvedení
b Kontrolovat systémové logy, identifikovat kritické události, sledovat logy z více serverů a analyzovat je Praktické předvedení a ústní ověření
c Analyzovat chyby a nefunkčnosti operačních systémů; vyhledat s pomocí dostupných zdrojů řešení problému na stránkách výrobců nebo odborně zaměřených portálů. Porozumět nalezenému řešení v angličtině; implementovat nalezené řešení Praktické předvedení a ústní ověření
d Ověřit funkčnost jednotlivých hardwarových komponent; vyřešit jednoduchý problém (např. tiskárna netiskne, PC nebootuje) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zabezpečení dat před zneužitím

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Analyzovat stav a bezpečnostní rizika s ohledem na konkrétní řešení Ústní ověření
b Navrhnout řešení zabezpečení dat před zneužitím (např. šifrování disků, principy autentizace a autorizace, použití PKI) Praktické předvedení a ústní ověření
c Instalovat a nakonfigurovat antivirový a antispywarový program Praktické předvedení
d Popsat principy bezpečného chování uživatele na internetu Ústní ověření
e Vysvětlit princip firewallu Ústní ověření
f Provést ukázku zásahu do konfigurace firewallu (např. povolit konkrétní aplikaci, omezit na port) Praktické předvedení
g Ovládat terminologii, funkce a parametry prostředků z oblasti zabezpečení dat Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Ochrana dat před zničením

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout řešení zálohování dat (např. zvolit zálohovací médium, software, navrhnout plán záloh, vysvětlit rizika) Ústní ověření
b Zálohovat a obnovit data pomocí vhodného nástroje Praktické předvedení
c Ovládat terminologii, funkce a parametry prostředků z oblasti ochrany dat (např. plná záloha, přírůstková záloha, zálohovací média a zařízení) Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Základy programování skriptů a dávek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat principy vybraného skriptovacího jazyka (např. VBScript, PowerShell, Bash, Perl, Python); výhody a nevýhody, možnosti využití Ústní ověření
b Naprogramovat jednoduchou úlohu s pomocí zvoleného skriptovacího jazyka (např. hromadné přejmenování souborů, synchronizace adresářů) Praktické předvedení
c Využít znalost základních příkazů operačního systému v dávkách a skriptech (např. ls x dir) Praktické předvedení
d Porozumět anglicky psanému manuálu, vyhledat v něm požadované informace a využít je k napsání skriptu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Instalace a správa klientského software

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Instalovat a nakonfigurovat klientský software (běžné kancelářské aplikace) a vysvětlit možné metody instalace (např. standardně, v dávce, vzdáleně) Praktické předvedení a ústní ověření
b Zaškolit uživatele pro používání klientského software (komunikovat s uživatelem přiměřeně jeho potřebám, znalostem a dovednostem) Praktické předvedení
c Navrhnout koncepci vedení dokumentace o HW i SW v souladu s platnými právními předpisy (verze, licence); navrhnout nástroj pro audit software Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Virtualizace a cloudová řešení pro malé a střední organizace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit principy virtualizace, popsat výhody a nevýhody; navrhnout vhodné řešení podle požadavků zákazníka Ústní ověření
b Vysvětlit principy cloudových řešení, popsat výhody a nevýhody. Navrhnout vhodné řešení podle požadavků zákazníka Ústní ověření
c Nakonfigurovat virtuální server na vybrané virtualizační platformě a spustit na něm vybranou službu (např. elektronická pošta, webový server, sdílení dat, ověřování uživatelů) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
5

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání zkoušky není vyžadována.

 

Zkouška probíhá na zvolené platformě (Windows, Linux, OS X ad.). Z důvodu plynulého průběhu přezkoušení uchazeče může mít autorizovaná osoba nainstalovaný OS ve výchozím nastavení na serveru i počítačových stanicích. Autorizovaná osoba je povinna v den vyhlášení termínu zkoušky zveřejnit informace o dostupných technologiích, na kterých bude zkouška probíhat. Uchazeč má právo zvolit si platformu pro realizaci zkoušky nejpozději pět dní před konáním zkoušky po dohodě s autorizovanou osobou.

Zkouška ověřuje schopnost vykonávat činnosti v organizaci malé a střední velikosti (rozsah desítek pracovních stanic) a běžného zaměření (nikoli provozů specializovaných na IT).

 

Písemný test

Uchazeč v první části zkoušky prokáže znalosti písemným testem (rozsah zhruba 60 min – 40 otázek).

Pravidla pro aplikaci testů jako způsobu ověřování profesní kvalifikace

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Čestné prohlášení o vlastnictví souboru otázek v požadovaném rozsahu včetně odpovědí zašle autorizovaná osoba spolu se žádostí o autorizaci autorizujícímu orgánu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

Testy pro jednotlivé uchazeče musejí být vygenerovány z dostatečně velkého souboru otázek (počet otázek z jednotlivých kompetencí upřesněn níže), aby bylo možné vytvářet dostatečné počty různě sestavených testů

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence

Pro každé kritérium existuje několik otázek

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium, u kterého je uveden písemný způsob ověření příslušný, níže uvedený, počet otázek pro dané kritérium.

Za úspěšné splnění testu se považuje 75 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

Autorizovaná osoba vypracuje soubor 250 testových otázek, zaměřených na ověření znalostní složky vybraných kompetencí:

Analýza a návrh infrastruktury počítačové sítě, výběr hardware a software pro použití v malé a střední organizaci 100 otázek

Konfigurace síťových připojení 50 otázek

Zabezpečení dat před zneužitím 25 otázek

Ochrana dat před zničením 25 otázek

 

Autorizovaná osoba zajistí vygenerování náhodného testu pro každého uchazeče, sestaveného z 40 otázek s následujícím zastoupením jednotlivých oblastí podle kompetencí:

Analýza a návrh infrastruktury počítačové sítě, výběr hardware a software pro použití v malé a střední organizaci 14 otázek

Konfigurace síťových připojení 8 otázek

Zabezpečení dat před zneužitím 5 otázek

Ochrana dat před zničením 5 otázek

Testové otázky budou uzavřené, sestavené ze čtyř odpovědí, z nichž právě jedna je správná. Všechny otázky jsou bodově rovnocenné.

 

Písemné a ústní ověření

Autorizovaná osoba vypracuje soubor 20 zadání, zaměřených na ověření znalostní složky vybrané kompetence

 

Instalace operačního systému a jeho konfigurace, kriterium a) 10 zadání

Instalace operačního systému a jeho konfigurace, kriterium c) 10 zadání

Instalace a správa klientského software, kriterium c) 10 zadání

 

Autorizovaná osoba zajistí vygenerování náhodného zadání pro každého uchazeče, sestaveného z 2 zadání s následujícím zastoupením :

 

Instalace operačního systému a jeho konfigurace, kriterium a) 1 zadání

Instalace operačního systému a jeho konfigurace, kriterium c) 1 zadání

Instalace a správa klientského software, kriterium c) 1 zadání

 

Dovednostní složku způsobilostí prokáže uchazeč předvedením a ústní obhajobou (rozsah asi 300 min–360 min).

 

U hodnoticích kritérií, kde jsou uvedeny příklady v závorce a zároveň je stanoveným způsobem ověření praktické předvedení, může autorizovaná osoba ověřit i pouze jednu z uvedených možností.

 

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro informační technologie a elektronické komunikace, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

OKsystem a. s.

Silicon Hill

Úřad pro technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (ÚNMZ)

Vysoká škola manažerské informatiky, ekonomiky a práva, a. s.