Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Potápěč
Platnost standardu: od 26.7.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v předpisech, postupech, metodách a dokumentaci pro vykonávání potápěčských prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích v platném znění Ústní ověření
b Orientovat se ve vyhlášce č. 432/2003 Sb. v platném znění, kterou se stanoví podmínky pro zařazování prací do kategorií Ústní ověření
c Vysvětlit organizaci a postup přípravy práce pod vodou Ústní ověření
d Orientovat se ve vyhlášce o použití plavidel a plovoucích pracovních základen při výkonu potápěčských prací – vyhláška č. 344/1991 Sb., Řád plavební bezpečnosti v platném znění Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupů pro zajištění potápěčských prací z povrchového pracoviště

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést postupy a rizika včetně personálního a technického zajištění nutného k výkonu potápěčských prací při kontrolní a průzkumné činnosti Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat postupy a rizika při čištění vtokových česlí a přemístění sypkého materiálu Písemné a ústní ověření
c Uvést postupy, rizika a zabezpečení potápěčských prací pro hloubky vyžadující stanovení dekompresních postupů Písemné a ústní ověření
d Uvést postupy, rizika a zabezpečení pro práce v prostředí bez volné hladiny a pod ledem Písemné a ústní ověření
e Uvést technologické postupy pro práce v proudící vodě Písemné a ústní ověření
f Popsat postup prací při betonování pod vodou a sanaci železobetonových konstrukcí Ústní ověření
g Popsat obecné znalosti postupu potápěčských prací a rizik při vrtání různých materiálů: železobeton, beton, ocel, dřevo Ústní ověření
h Vypracovat postupy potápěčských prací s možnými riziky při:
- odsávání a odstraňování naplavenin
- hrazení a vyhrazení vtokových objektů
- potápěčských pracích ve zdraví škodlivém prostředí
- potápěčských pracích s nulovou viditelností
Praktické předvedení a ústní ověření
i Vysvětlit postupy a rizika při instalaci slupic, hrazení jezů, vtoků a výpustí Ústní ověření
j Vypracovat postup potápěčských prací a uvést rizika při tryskání vysokotlakým vodním paprskem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sestavení pracovních skupin a určení kvalifikace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést a charakterizovat obecné složení pracovní skupiny pro provádění potápěčských prací v hloubkách menších než 13 m a větších než 13 m Ústní ověření
b Uvést a charakterizovat specifické složení potápěčské pracovní skupiny a odborné způsobilosti pro:
- svářečské práce v hyperbarickém prostředí za mokra
- řezání konstrukcí kyslíkem
- betonářské práce
- vázání břemen
- potápěčské práce bez volné hladiny
- potápěčské práce v podzemí dle horního zákona
- trhací práce
- použití plavidla pro pracovní potápěče
Ústní ověření
c Uvést a charakterizovat specifické složení pracovní skupiny při nepříznivém počasí Ústní ověření
d Uvést a charakterizovat specifické složení pracovní skupiny při zabezpečení daného ponoru v hloubce větší než 13 m Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provedení průzkumu podmínek na povrchovém pracovišti potápěčů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit a předvést fyzickou rekognoskaci terénu a zpracovat postup k zabezpečení potápěčských prací podle stanoveného úkolu na pracovišti potápěčů Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit volbu a funkci zvoleného postupu zabezpečení potápěčů v místě nad volnou hloubkou a s nebezpečím utonutí Ústní ověření
c Vysvětlit způsob zajištění potápěčských prací za zvláštních klimatických podmínek:
- ve zdraví škodlivém prostředí
- pod ledem
- v proudící vodě
- v prostředí bez volné hladiny
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava výstroje potápěčů dle klimatických podmínek a prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zkontrolovat a sestavit výstroj potápěčů:
- s dodávkou dýchacích plynů z místa nad hladinou
- autonomní potápěčský dýchací přístroj
- dýchací přístroj typu rebreather
Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést výběr vhodné potápěčské výstroje a techniky pro daný úkol a zdůvodnit výběr k zajištění těchto potápěčských prací Praktické předvedení
c Uvést kritéria pro použití suchých a mokrých potápěčských obleků v praxi Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava a kontrola sestavy vhodné potápěčské techniky potápěčů před ponorem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit rozdíly mezi potápěčskými přístroji na stlačený vzduch, nitrox, trimix a potápěčskými přístroji na regeneraci dýchacích plynů typu rebreather Ústní ověření
b Kontrolovat zvolenou potápěčskou techniku pro různé typy pracovních činností a předvést její obsluhu a údržbu:
- potápěčský dýchací přístroj s otevřeným okruhem na tlakový plyn s přívodní hadicí s plicní automatikou
- potápěčský dýchací přístroj s otevřeným okruhem na tlakový plyn s přívodní hadicí s volným průtokem
- autonomní potápěčský dýchací přístroj s otevřeným okruhem
- autonomní potápěčský dýchací přístroj typu rebreather
Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit účel, rozdíly a způsob použití umělých směsí plynů pro dýchání - nitrox, trimix a kyslík včetně možných rizik a potřebných kvalifikací a oprávnění Ústní ověření
d Popsat různé typy výstroje potápěčů a předvést její čištění, ošetření a údržbu Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit a předvést obsluhu a údržbu vysokotlakého kompresoru pro plnění tlakových lahví včetně vedení písemné dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
f Definovat a určit režim revize potápěčské techniky a výstroje Praktické předvedení a ústní ověření
g Zpracovat záznamy o kontrole potápěčské techniky a výstroje Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Komunikace povrchového pracoviště s pracovní skupinou a s jednotlivci pod vodou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit použití komunikačních prostředků během provádění potápěčských prací při řízení prací z povrchového pracoviště Ústní ověření
b Vysvětlit využití a vlastnosti signálního lana včetně signalizace lanem pro individuálního potápěče Ústní ověření
c Vysvětlit a předvést využití potápěčského kabelového telefonu nebo jiného hlasového komunikačního zařízení při činnosti pod vodou Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Řešení krizové situace potápěče z povrchového pracoviště

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a vysvětlit postup rekognoskace povrchového pracoviště a určení místa pro práci potápěčů z hlediska možné nehody Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit postup a úkoly a určit pracovní skupinu pro řešení krizové situace na povrchovém pracovišti potápěčů Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit využití možností a součinnosti se zdravotně bezpečnostním zajištěním:
- Zdravotnická záchranná služba
- Hasičský záchranný sbor
- Policie ČR
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení písemné dokumentace o činnosti potápěčské skupiny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat písemný záznam o předání a převzetí pracoviště a rekognoskaci terénu s využitím dokumentace stavby i popisu zařízení Praktické předvedení
b Předvést vedení:
- stavebního deníku
- deníku potápěčských prací / jednoduchého záznamu o stavbě
- zápisu o seznámení s riziky a bezpečností a ochrany zdraví při práci
- zpracovat plán BOZP
Praktické předvedení
c Zpracovat „Pracovní postup potápěčských prací“ Praktické předvedení
d Zpracovat seznam vybavení pracoviště k zabezpečení potápěčských prací dle zadání Praktické předvedení
e Provést zápis o mimořádné události a zápis o úrazu a provést zápis do knihy úrazů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poskytování první pomoci na povrchovém pracovišti se zaměřením na potápěčské nehody

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodný pracovní postup, potápěčskou výstroj a techniku podle dané záchranné činnosti a klimatických podmínek Praktické předvedení a ústní ověření
b Předvést správný postup „KPCR“- kardio-pulmo-cerebrální resuscitace
Předvést použití kyslíkového oživovacího přístroje
Předvést poskytnutí kyslíku k inhalaci
Předvést použití defibrilátoru AED
Praktické předvedení
c Poskytnout první pomoc při záchraně tonoucího a vysvětlit správný postup při poskytování první pomoci při potápěčské nehodě Praktické předvedení a ústní ověření
d Vysvětlit správný postup při vyhledání a záchraně potápěče na hladině včetně poskytnutí první pomoci při potápěčské nehodě Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit postup a činnost obsluhy dekompresní komory při dekompresní nehodě a plicním barotraumatu Praktické předvedení a ústní ověření
f Vysvětlit správný postup poskytnutí první pomoci při otravě oxidem uhelnatým, oxidem uhličitým a kyslíkem Ústní ověření
g Vysvětlit spolupráci se zdravotnickými a bezpečnostními složkami při ochraně života, zdraví a majetku v mimořádných situacích Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění záchranářských prací nad hladinou při hledání, vyprošťování a evakuaci osob, techniky a materiálu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodný pracovní postup, připravit výstroj a techniku podle dané záchranné činnosti a klimatických podmínek Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit zásady zabezpečení sportovních a společenských akcí na vodě Ústní ověření
c Popsat spolupráci se zdravotnickými a bezpečnostními složkami při ochraně života, zdraví a majetku při povodních a mimořádných situacích Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Prokázání znalostí potápěčské fyziky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojmy: tlak, hydrostatický tlak, stlačování plynu, Pascalův zákon Ústní ověření
b Vysvětlit pojem: stavové změny plynu včetně aplikace souvisejících zákonů: Boyleův-Mariottův zákon; Gay-Lussacův zákon; Charlesův zákon Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit pojmy: rozpouštění plynů v kapalinách - komprese a dekomprese při potápění Ústní ověření
d Provést výpočet zadaného dekompresního postupu Praktické předvedení
e Vysvětlit využití Archimédova zákona při potápění Ústní ověření
f Vysvětlit pojmy: parciální tlak plynu, Daltonův zákon Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zajišťování odborných průzkumů a odstraňování havarijních a nebezpečných stavů objektů a zařízení pod vodou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat průzkumnou a revizní činnost pod vodou Ústní ověření
b Popsat příklady havarijních a nebezpečných stavů objektů a zařízení Ústní ověření
c Popsat způsoby diagnostiky ponořených železobetonových konstrukcí Ústní ověření
d Zpracovat postup k provedení odborného průzkumu zvoleného objektu a uvést rizika Praktické předvedení
e Vyjmenovat specifika pracoviště k provádění odborných průzkumů, kontrolní a revizní činnosti Ústní ověření
f Vysvětlit specifika a rizika pracoviště při odstraňování havarijních a nebezpečných stavů objektů a zařízení Ústní ověření
g Popsat správnými technickými názvy různá vodohospodářská zařízení a jejich hlavní části: přehrady, jezy, hydroelektrárny, plavební komory apod. Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kriteria.
3

Dokumentování objektů a zařízení na povrchu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat způsoby dokumentace objektů a zařízení Ústní ověření
b Vysvětlit způsob řízení prací při použití fotodokumentace Ústní ověření
c Vysvětlit způsob řízení prací při použití video-dokumentace Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zajišťování potápěčských prací nad hladinou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vymezit povrchové pracoviště pro bezpečnou realizaci potápěčských prací Ústní ověření
b Číst v podkladech projekce nebo v plánech pro realizaci potápěčských prací Písemné a ústní ověření
c Popsat:
- čištění vtokových česlí
- přemístění sypkého materiálu odsávacím zařízením
- montážní práce
- vyhledání a vyzvednutí předmětu ze dna na hladinu
Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zajišťování potápěčských prací v uzavřeném prostoru a bez volné hladiny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit a zdůvodnit postup průběhu potápěčských prací:
v uzavřeném prostoru bez volné hladiny a provést výklad pracovních podmínek, zdravotního zajištění a zvláštních podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) v tomto prostředí
Ústní ověření
b Zvolit a charakterizovat vhodnou potápěčskou techniku, potápěčskou výstroj a vhodný způsob realizace pracovního postupu Praktické předvedení a ústní ověření
c Zabezpečit komunikaci příslušným spojením a vyjmenovat možnosti rizik podle charakteru pracoviště Praktické předvedení
d Charakterizovat a specifikovat další rizika potápěčských prací v uzavřeném prostoru: práce před vtoky, proudění vody, hloubka a vzdálenost od volné hladiny Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

Uchazeč je povinen předložit certifikát s minimálně druhým kvalifikačním stupněm "samostatný potápěč" dle technické normy ČSN EN ISO - Rekreační potápění - Požadavky na výcvik rekreačních potápěčů v přístrojovém potápění ve znění pozdějších předpisů.

Doložit prokazatelným záznamem ve stavebním deníku nebo v jednoduchém záznamu o stavbě dle zákona č. 183/2006 Sb. - stavební zákon, vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a dalších souvisejících předpisů ve znění pozdějších předpisů, vykonanou praxi v pracovním potápění v minimálním rozsahu:

- 60 hodin práce v hloubce 0–20 m, z toho nejméně 10 hodin v hloubce 15–20 m;

- 20 hodin práce v hloubce 20–50 m, z toho nejméně 2 hodiny v hloubce 40–50 m.

Při hodnocení úkolů se doporučuje zaměřit se na:

- bezpečný způsob manipulace s potápěčskou výstrojí, přístroji a technikou

- správné a samostatné ošetřování potápěčské techniky

- způsob využívání komunikačních prostředků a techniky související s pracovním potápěním

- bezpečné provádění všech úkonů, kvalitu provedeného úkolu a na časové hledisko zvládání operací

- používání správného technického názvosloví

 

V souvislosti s ověřováním kritéria e) u odborné kompetence Volba sestavy vhodné potápěčské techniky a způsobu kontroly této techniky a výstroje potápěče předloží uchazeč doklad o absolvování proškolení k obsluze vysokotlakého kompresoru.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky.

Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „vyhověl“ nebo „nevyhověl“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil pro všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 3 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

 

U zkoušky bude přítomen jako přísedící lékař se specializovanou způsobilostí Ministerstva zdravotnictví České republiky k výkonu povolání lékaře v oboru hyperbarická a letecká medicína.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat tento požadavek:

 

minimálně střední vzdělání s výučním listem a současně musí doložit splnění všech následujících požadavků:

a)osvědčení o získání pracovní činnosti potápěč vydané osobou akreditovanou MŠMT nebo profesní kvalifikace potápěč operátor, kód 69-015-H

b)aktivní instruktor potápění podle aktuálně platné technické normy ČSN EN ISO Rekreační potápění - Požadavky na výcvik instruktorů přístrojového potápění s 5 roky odborné praxe, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou letech před podáním žádosti o udělení autorizace

c)alespoň 5 let praxe v pracovním potápění s doloženou praxí s nejméně 1 000 hodinami při provádění potápěčských prací pod vodou zaznamenanými ve stavebním deníku, nebo v jednoduchém záznamu o stavbě dle zákona č. 183/2006 Sb. - stavební zákon, vyhlášky č. 499/2006 Sb., O dokumentaci staveb, a dalších souvisejících předpisů ve znění pozdějších předpisů

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo zemědělství, www.eagri.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pro zajištění zkoušky podle tohoto hodnoticího standardu je třeba mít k dispozici minimálně následující materiální a technické prostředky:

- vhodný prostor pro ústní, písemnou a praktickou část zkoušky nad hladinou (učebna, skříňová nástavba, stavební buňka apod.)

- dekompresní tabulky, dekompresní programy, formuláře a dokumenty ke zkoušce

- kyslíkový oživovací přístroj, lékárnička, resuscitační figurína, defibrilátor AED

- vícemístná dekompresní komora

- různé druhy potápěčských izolačních obleků (neoprenové, membránové, suché, mokré)

- dýchací přístroje - systémy s dodávkou dýchacích plynů z místa nad hladinou včetně potápěčských přileb a celoobličejových masek

- dostatečná zásoba dýchacích plynů – vzduch – nitrox - trimix, tj. minimálně 2 000 litrů pro potápěče operátora

- vysokotlaký kompresor

- potápěčské autonomní dýchací přístroje

- komunikační systémy pro potápěče kabelové a ultrazvukové

- signální a pracovní lana a úvazky

- různé druhy potápěčských světel

- osobní dekompresní počítače, potápěčské kompasy

- přilbový kamerový systém, ruční vodotěsná videokamera s osvětlením, vodotěsný fotoaparát s bleskem

- vzduchový stavební kompresor nebo hydraulický agregát, odsávací zařízení, vzduchové nebo hydraulické nářadí pod vodu, sada montážního nářadí, zdvihací vak, karabiny

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 30 až 90 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

 

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 20 až 40 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška je rozložena do více dnů..

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace profesionálních potápěčů ČR