Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Mechanik strojů a zařízení
Platnost standardu: od 22.11.2011 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní ustanovení bezpečnosti práce při údržbě a opravách vah a vážicích zařízení a jejich součástí Písemné ověření
b Předvést a popsat použití osobních ochranných pracovních pomůcek při ručním obrábění kovů a plastů a při údržbě a opravách vah a vážicích zařízení Praktické předvedení
c Popsat bezpečnost práce při styku s elektrickými zařízeními vah a vážicích zařízení Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v dokumentaci a normách elektrotechnických a elektronických zapojení, rozvodů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst značky součástí a prvků, užívané v obvodových schématech elektrických a elektronických zařízení Praktické předvedení
b Číst schémata elektrických a elektronických obvodů používaných v elektronických vahách a vážicích zařízeních a jejich napájení Praktické předvedení
c Vyhledávat v normách, dílenských tabulkách a katalozích elektrických a elektronických prvků a součástek používaných v elektronických vahách a vážicích zařízeních jejich charakteristické parametry Praktické předvedení s vyhledáním ve strojnických tabulkách, normách
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v normách a v technické dokumentaci vah a vážících zařízeních

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresy mechanických a elektronických vah a vážicích zařízení a jejich součástí, určit jejich tvar, rozměry a jejich dovolené úchylky, jakost povrchu, materiál, druh polotovaru, způsob sestavení, druh a počet spojovacích součástí Praktické předvedení
b Číst technologické postupy výroby mechanických a elektronických vah a vážicích zařízení a jejich součástí, vyčíst z nich pořadí technologických operací a základní údaje pro jejich provedení Praktické předvedení
c Získat ze servisní dokumentace mechanických a elektronických vah a vážicích zařízení údaje, potřebné pro jejich údržbu, opravy, seřizování Praktické předvedení
d Získat z norem, strojnických tabulek informace o součástech mechanických a elektronických vah a vážicích zařízení o číselných hodnotách úchylek, vlastnostech materiálů, technologických podmínkách obrábění Praktické předvedení s vyhledáním ve strojnických tabulkách, normách
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, nástrojů, pomůcek a náhradních dílů pro provádění montáže a oprav mechanických i elektronických vah a vážících zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit podle technologického předpisu nebo servisní dokumentace pořadí a způsob provedení technologických operací při výrobě, opravách a seřizování mechanických a elektronických vah a vážicích zařízení Písemné ověření
b Určit podle technologického předpisu nebo jiného dokumentu postup práce ve vybrané technologické operaci při výrobě, úpravě, sestavení, seřízení či opravě mechanických a elektronických vah a vážicích zařízení a jejich součástí Písemné ověření
c Zvolit samostatně nástroje, nářadí, pomůcky, pomocné hmoty, měřidla, strojní zařízení, náhradní součásti, potřebné k uskutečnění vybrané technologické operace při výrobě, úpravě, sestavení, seřízení a opravě mechanických a elektronických vah a vážicích zařízení a jejich součástí Písemné ověření
d Zvolit samostatně technologické podmínky pro uskutečnění vybrané pracovní operace při výrobě, úpravě, sestavení, seřízení a opravě mechanických a elektronických vah a vážicích zařízení a jejich součástí Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola a provádění funkčních zkoušek mechanických i elektronických vah a vážicích zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a zdůvodnit vhodný způsob ověření funkcí mechanických a elektronických vah a vážicích zařízení a jeho podmínky Písemné ověření
b Provést zkoušku funkcí mechanických a elektronických vah a vážicích zařízení Praktické předvedení
c Vyhodnotit výsledky zkoušky funkcí mechanických a elektronických vah a vážicích zařízení Písemné ověření
d Navrhnout případnou úpravu či seřízení mechanických a elektronických vah a vážicích zařízení a jejich součástí podle výsledků provedené funkční zkoušky Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření a kontrola přesnosti a parametrů dílů a výrobků z oblasti přesné mechaniky vč. elektrických veličin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit měřidla a pomůcky potřebné ke kontrole vybraných délkových rozměrů součástí mechanických a elektronických vah a vážicích zařízení Písemné ověření
b Zvolit měřidla a pomůcky potřebné ke kontrole geometrického tvaru a vzájemné polohy součástí mechanických a elektronických vah a vážicích zařízení Písemné ověření
c Zvolit měřidla a pomůcky potřebné ke kontrole elektrických či elektronických dílů a součástí elektronických vah a vážicích zařízení Písemné ověření
d Změřit vybrané délkové rozměry součástí mechanických a elektronických vah a vážicích zařízení pevnými, posuvnými a mikrometrickými měřidly nebo měřicími přístroji Praktické předvedení + metricky
e Změřit a zkontrolovat parametry elektrických či elektronických součástí elektronických vah a vážicích zařízení Praktické předvedení + metricky
f Změřit a zkontrolovat geometrický tvar a vzájemnou polohu součástí mechanických a elektronických vah a vážicích zařízení měřidly a měřicími přístroji Praktické předvedení + metricky
g Změřit měřicími přístroji základní elektrické veličiny mechanických a elektronických vah a vážicích zařízení a výsledek měření porovnat s údaji, předepsanými v jejich servisní dokumentaci Praktické předvedení + metricky
h Zkontrolovat měřením základní parametry elektronické součástky elektronických vah a vážicích zařízení a porovnat je s katalogovými hodnotami a s údaji servisní dokumentace Praktické předvedení + metricky
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Diagnostikování poruch vah a vážicích zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Přezkoušet mechanické a elektronické váhy a vážicí zařízení a jejich části, zjistit jejich závady, poškození nebo opotřebení v mechanické, elektrické či elektronické části a určit jejich možnou příčinu Praktické předvedení
b Rozhodnout o způsobu opravy nefunkčních, špatně fungujících nebo poškozených mechanických a elektronických vah a vážicích zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Ruční obrábění a zpracovávání kovových materiálů a plastů řezáním, stříháním, pilováním, vrtáním, broušením a ohýbáním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dosáhnout předepsaných rozměrů a tvaru součásti mechanických a elektronických vah a vážicích zařízení ručním obráběním a zpracováním Praktické předvedení
b Vrtat otvory do součástí mechanických a elektronických vah a vážicích zařízení s dodržením jejich předepsaného rozměru, hloubky a polohy Praktické předvedení
c Racionálně používat nástroje, nářadí a pomůcky pro ruční obrábění a zpracování kovů a plastů Praktické předvedení
d Dodržet při ručním obrábění a zpracování kovů a plastů pravidla bezpečnosti a ochrany zdraví při práci Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Slícovávání částí strojů, zařízení a konstrukcí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Slícovat části mechanických a elektronických vah a vážicích zařízení Praktické předvedení
b Ustavit části mechanických a elektronických vah a vážicích zařízení do žádoucí polohy Praktické předvedení
c Zajistit polohu částí mechanických a elektronických vah a vážicích zařízení svrtáním, sešroubováním a skolíkováním Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Sestavování mechanických součástí i elektronických prvků vah a vážicích zařízení a jejich montáž a oživování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit jednotlivé části mechanických a elektronických vah a vážicích zařízení Praktické předvedení
b Nastavit žádoucí vzájemnou polohu nastavitelných částí mechanických a elektronických vah a vážicích zařízení a tuto polohu zajistit Praktické předvedení
c Oživit a seřídit mechanickou a elektronickou váhu nebo vážicí zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opravy a výměny elektrických částí přístrojů, strojů a zařízení vč. výměn elektronických prvků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyměnit elektrické či elektronické prvky, bloky nebo součásti elektronických vah a vážicích zařízení Praktické předvedení
b Opravit elektrické prvky nebo součásti elektronických vah a vážicích zařízení opravou jejich izolace, opravou mechanických závad spínačů, přepínačů Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Provádění údržby, seřizování, oprav a generálních oprav vah a vážicích zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Demontovat mechanické a elektronické váhy a vážicí zařízení a jejich části Praktické předvedení
b Posoudit opotřebení či poškození mechanických a elektronických vah a vážicích zařízení, rozhodnout o způsobu jejich opravy Praktické předvedení
c Vyměnit, opravit či renovovat opotřebené či poškozené součásti mechanických a elektronických vah a vážicích zařízení Praktické předvedení
d Sestavit a seřídit mechanické a elektronické váhy a vážicí zařízení, provést jejich zkoušku pomocí kalibrovaných závaží a provést konečnou justáž jejich prvků Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výroba či úprava nářadí, nástrojů, náhradních dílů přístrojů, zařízení a výrobků přesné mechaniky strojním obráběním na vrtačkách, soustruzích či frézkách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Upnout obrobek a nástroj, nastavit podmínky obrábění a seřídit soustruh, vrtačku, frézku pro obrábění nenáročné součásti mechanických a elektronických vah a vážicích zařízení nebo nástrojů a nářadí, používaného při jejich montáži, opravách a seřizování Praktické předvedení
b Obráběním upravit jednoduchými technologickými operacemi na soustruhu, vrtačce či frézce nenáročné součásti mechanických a elektronických vah a vážicích zařízení nebo nástrojů a nářadí, používaného při jejich montáži, opravách a seřizování Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Ošetřování a údržba nářadí, nástrojů a pomůcek používaných při výrobě a opravách přístrojů, zařízení a výrobků přesné mechaniky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Správně uložit, udržovat a podle potřeby upravit nástroje, nářadí a pomůcky používané při výrobě, montáži, opravách a seřizování mechanických a elektronických vah a vážicích zařízení Praktické předvedení
b Hospodárně použít, v případě opotřebení vyměnit nástroje, nářadí a pomůcky používané při výrobě, montáži, opravách a seřizování mechanických a elektronických vah a vážicích zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na NSP: http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=2182&kod_sm1=37).

Povinností zkoušejícího je dbát na to, aby zkouška probíhala podle tohoto hodnotícího standardu.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného produktu.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „vyhověl“ nebo „nevyhověl“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil pro všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované právnické osoby.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

a) Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání jemný mechanik + střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti příslušného odvětví výroby, nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oboru, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

b) Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání strojírenství a minimálně 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti příslušného odvětví výroby, nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oboru, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

c) Vyšší odborné vzdělání v oblasti strojírenství a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti příslušného odvětví výroby, nebo ve funkci učitele praktického vyučování nebo odborného výcviku v oboru, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

d) Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na strojírenství a alespoň 5 let odborné praxe v řídicích pozicích v oblasti příslušného odvětví výroby, nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo odborného výcviku v oboru, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

 

Další požadavky:

– Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

– Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: www.mpo.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

– Dílenské prostory a přísun potřebné energie odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům

– Libovolné součásti mechanických a elektronických vah a vážicích zařízení k sestavení, seřízení, mechanické a elektronické váhy a vážicí zařízení k opravě

– Libovolné náhradní mechanické, elektrické a elektronické součástky pro opravu mechanických a elektronických vah a vážicích zařízení, mechanické součástky k úpravě jejich tvaru či rozměrů obráběním

– Libovolné stroje, zařízení, nástroje, nářadí a pomůcky, používané k montáži, seřizování a opravám mechanických a elektronických vah a vážicích zařízení a k úpravám jejich součástí

– Nástroje a nářadí pro dané operace (frézy, vrtáky, závitníky, vrtací tyčky, výstružníky, výhrubníky, soustružnické nože)

– Libovolné nářadí a pomůcky k montáži, opravám a seřizování mechanických, mechanických a elektronických vah a vážicích zařízení

– Libovolné měřicí a kontrolní přístroje a měřidla pro kontrolu mechanických a elektronických vah a vážicích zařízení, jejich dílů a součástí

– Libovolné čisticí a konzervační prostředky

– Výrobní a servisní dokumentace mechanických a elektronických vah a vážicích zařízení, jejich dílů a součástí

– Stanoviště pro hotové výrobky, kontrolu

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnotícím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 20 až 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 8 až 12 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnotící standard připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.