Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Sklář , Sklář technického skla
Platnost standardu: od 7.2.2012 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických i výtvarných podkladech pro výrobu a zpracování skla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologii výroby a zpracování dutého, lisovaného a technického skla Ústní ověření
b Provést rozbor parametrů uvedených na sklářském výkresu Ústní ověření
c Rozhodnout podle výkresu o technologickém postupu tvarování Praktické předvedení
d Posoudit výkresy a rozhodnout, zda tvarovaný výrobek kvalitou odpovídá dané technologii výroby Praktické předvedení
e Zjistit, zda referenční vzorek odpovídá parametrům daných technickým výkresem Praktické předvedení
f Rozlišit u výrobku operace prvotní rafinace, vysvětlit pojem prvotní rafinace Ústní ověření
g Popsat podle technické dokumentace sítotiskovou metodu, popsat přesný barevný rastr stupnic laboratorního skla na výrobek Praktické předvedení
h Určit a zjistit odpovídající druh polotovaru (suroviny) posoudit druh suroviny nebo velikost a tvar polotovaru podle výrobní dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce a technologických podmínek při výrobě technického skla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat sklofoukačskou dílu, zdůvodnit nutnost dodržování zásad BOZP ve foukačské dílně, popsat vybavení skláře pro práci, zdůvodnit nutnost ochrany očí a pracovního oděvu Ústní ověření
b Připravit materiál, nástroje a pomůcky podle výrobního předpisu, zkontrolovat funkčnost připravených nástrojů pro ověřovanou činnost Praktické předvedení
c Manipulovat správně se sklofoukačským kahanem a uvést zásady pro jeho čištění a seřízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Foukání výrobků z technického skla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést zhotovení 5–10 kusů výrobků technického skla podle zadání z polotovarů (zkumavky, kapiláry, chladiče, díly pro přístroje a aparatury) Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Ošetřování a údržba zařízení a pomůcek pro výrobu technického skla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit zařízení, nástroje a pomůcky pro konkrétní prvotní opracování skleněného polotovaru (pukání, leštění, zapalování, odtavování) a provést seřízení pracovních nástrojů Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=2059&kod_sm1=35).

Povinností zkoušejícího je dbát na to, aby zkouška probíhala podle tohoto hodnotícího standardu.

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat povolání v určitém úseku sklářské výroby.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného produktu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola Nový Bor

Střední škola řemesel a služeb Jablonec nad Nisou

Crystalex CZ, s. r. o.