Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie
Povolání: Řezník a uzenář
Platnost standardu: od 30.4.2013 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Omračování a vykrvování jatečných zvířat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Omráčit jatečná zvířata (omráčení mechanické, chemické a elektrickým proudem) Praktické předvedení a ústní ověření
b Vykrvit jatečná zvířata Praktické předvedení a ústní ověření
c Dodržovat zásady ochrany zvířat při usmrcování Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Úprava povrchu těl jatečných zvířat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pařit a odštětiňovat jatečná prasata Praktické předvedení a ústní ověření
b Stahovat kůže Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Vykolování jatečných zvířat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vykolovat orgány dutiny břišní Praktické předvedení a ústní ověření
b Vykolovat orgány dutiny hrudní Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Těžení a třídění drobů jatečných zvířat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozdělit komplety drobů na jednotlivé části Praktické předvedení a ústní ověření
b Roztřídit a zchladit droby Praktické předvedení
c Provést základní identifikaci patologických změn drobů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Půlení a konečná úprava jatečně upravených těl jatečných zvířat

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Půlit těla jatečných zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést konečnou úpravu jatečně upravených těl jatečných zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést základní identifikaci patologických změn jatečně upravených těl jatečných zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha strojního a technologického vybavení jatečného provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Použít vhodné technologické vybavení při porážce a konečné úpravě těl jatečných zvířat Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést čištění a běžnou údržbu strojního a technologického vybavení jatečného provozu Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Provádění hygienicko-sanitační činnosti na jatkách, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat hygienické předpisy, osobní hygienu a zásady bezpečnosti potravin Praktické předvedení
b Používat pracovní oděv a ochranné pomůcky Praktické předvedení
c Dodržovat sanitační řád Praktické předvedení
d Dodržovat zásady bezpečnosti, hygieny práce a ochrany zdraví při práci a požární prevence Praktické předvedení
e Rozlišovat specifická bezpečnostní rizika související s manipulací se strojním vybavením a s výkonem pracovních činností při porážce a konečné úpravě těl jatečných zvířat Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost a odpovídající fyzická zdatnost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=100228&kod_sm1=28).

Všechny osoby, které se přímo zúčastní praktické zkoušky, musí mít platný průkaz pracovníka v potravinářství (zdravotní průkaz).

Ověřování by mělo být spojeno v navazující činností vedoucí k porážce a konečné úpravě těl jatečných zvířat (vyjma drůbeže a králíků) s využitím technologických postupů, zajištěním požadavků na pohodu zvířat a hygienických zásad zacházení s jatečnými zvířaty, masem a droby.

Při ověřování kompetencí, zejména formou praktického předvedení, hodnotitel sleduje způsob provedení zadané činnosti, dodržování hygienických zásad, zajišťování pohody zvířat a dodržování zásad bezpečnosti práce, posuzuje hospodárné využívání surovin, dodržování ekologických principů při výrobě, dodržování časového harmonogramu a organizace práce. Zkoušející ověřuje hodnoticí kritéria průběžně při plnění příslušných odborných způsobilostí.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro potravinářství a krmivářství ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině

Český svaz zpracovatelů masa

Sdružení drůbežářských podniků

Steinhauser, s. r. o.