Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Výrobce skleněných vánočních ozdob
Platnost standardu: od 7.2.2012 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických a výtvarných podkladech pro výrobu vánočních ozdob

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologii výroby a zpracování dutého skla a vánočních ozdob Ústní ověření
b Rozhodnout podle předloženého výkresu o technologickém postupu Praktické předvedení
c Přenést podle technické dokumentace dekor na vánoční ozdobu Praktické předvedení
d Určit a zjistit odpovídající druh polotovaru, průměr skleněné trubice a sílu skla podle výrobní dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce a technologických podmínek při výrobě vánočních ozdob

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit nutnost dodržování zásad BOZP na foukačské dílně, popsat vybavení pracovníka pro práci, zdůvodnit nutnost ochrany očí Ústní ověření
b Připravit materiál, nástroje a pomůcky podle výrobního předpisu, zkontrolovat funkčnost připravených nástrojů pro ověřovanou činnost Praktické předvedení a ústní ověření
c Manipulovat správně se sklofoukačským kahanem a uvést zásady pro jeho čištění Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, volba a příprava barev, dalších surovin a pomůcek pro malbu vánočních ozdob

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zdůvodnit nutnost dodržování zásad BOZP a používání ochranných pomůcek při práci Ústní ověření
b Určit a zjistit odpovídající druh polotovaru určeného k dekoraci podle výrobní dokumentace Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Foukání vánočních ozdob z volné ruky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat skleněnou trubici pro výrobu vánočních ozdob, připravit polotovary (odtažky), vyfouknout, tvarovat a upravit vánoční ozdobu podle předlohy, vyrobit sérii 5 kusů vánočních ozdob Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Foukání vánočních ozdob do forem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést zhotovení vánočních ozdob uvedeným postupem, upravit vánoční ozdobu podle předlohy, vyrobit sérii 5 kusů vánočních ozdob Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Dekorování vánočních ozdob různými technikami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést dekorování vánoční ozdoby malbou a posypem podle předloženého vzoru u série 5 kusů Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Seřizování, ošetřování, údržba a obsluha zařízení, nářadí a pomůcek pro výrobu vánočních ozdob

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit nářadí, pomůcky, nástroje a vhodné zařízení pro výrobu vánočních ozdob u konkrétní pracovní operace Praktické předvedení
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=101160&kod_sm1=35).

Povinností zkoušejícího je dbát na to, aby zkouška probíhala podle tohoto hodnotícího standardu.

Ověřováním kriterií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat povolání v určitém úseku sklářské výroby.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a ke kvalitě zhotoveného produktu.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „vyhověl“ nebo „nevyhověl“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil pro všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze dvou členů, kteří jsou autorizovanou fyzickou osobou s autorizací pro příslušnou dílčí kvalifikaci nebo autorizovaným zástupcem autorizované právnické osoby s autorizací pro příslušnou dílčí kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

a) Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání sklář a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 7 let odborné praxe v řídících pozicích v oblasti sklářské výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti sklářské výroby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

b) Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oblasti sklářství a alespoň 5 let odborné praxe v řídících pozicích v oblasti sklářské výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oblasti sklářské výroby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

c) Vyšší odborné vzdělání v oblasti sklářství a alespoň 5 let odborné praxe v řídících pozicích v oblasti sklářské výroby nebo ve funkci učitele praktického vyučování v oblasti sklářské výroby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

d) Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na technologii silikátů a alespoň 5 let odborné praxe v řídících pozicích v oblasti sklářské výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo praktického vyučování v oblasti sklářské výroby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

 

Další požadavky:

– Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání), a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

– Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: www.mpo.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

– Prostory a přísun potřebné energie odpovídající bezpečnostním a hygienickým předpisům

– Pracovní oblečení odpovídající bezpečnostním a hygienickým požadavkům si zajistí uchazeč sám

– Ochranné pomůcky zajistí autorizovaná osoba

– Výrobní receptury

– Výkresová dokumentace

– Výrobní dokumentace, technologická a technická dokumentace

– Sklářská dílna, která je vybavena pracovními stoly, včetně pracovních pomůcek a nářadí (roztočáky, měřidla, pinzety, uhlíkové destičky, nůž z tvrdého kovu, uhlíkové roztočáky, roztáčecí kleště, odkládací podstavce), sklofoukačskými kahany, řezačkami (pilami) skleněných trubic, strojkem na odtažky, formami na vánoční ozdoby, karuselem, sklářskými soustruhy, rozvody plynu, kyslíku a vzduchu

– Skleněné trubice různých průměrů a síly stěny dvou druhů skla, přístrojové sklo měkké, snadno tvarovatelné v plameni plyn-vzduch, přístrojové sklo tvrdé, tvarovatelné sklo v plameni plyn ‒ vzduch ‒ kyslík, malířské potřeby, dostatečné množství latexových barev a různých druhů posypů pro zdobení

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnotícím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 40 až 80 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 6 až 8 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnotící standard připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Vyšší odborná škola sklářská a Střední škola Nový Bor

Střední škola řemesel a služeb Jablonec nad Nisou

Crystalex CZ, s. r. o.