Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo pro místní rozvoj
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Administrátor pohřebiště
Platnost standardu: od 29.6.2012 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Definování veřejného pohřebiště, jeho zřízení a vymezení činností

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat pojem veřejného pohřebiště a uvést, kdo je jeho provozovatelem a čím se odlišuje pohřebiště veřejné od neveřejného Ústní nebo písemné ověření
b Vysvětlit, kdo může zřídit veřejné pohřebiště a uvést základní požadavky na jeho provozování Ústní ověření
c Vysvětlit, kdy lze na veřejném pohřebišti vydat zákaz pohřbívání, případně pohřebiště zrušit a jaké podmínky je třeba dodržet Ústní nebo písemné ověření
d Vyjmenovat, jaké činnosti do provozování pohřebiště patří a jak je lze zajistit Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Definování pohřbívání, exhumace a nakládání se zpopelněnými ostatky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat pojem pohřbení a vyjmenovat základní podmínky pro pohřbení do hrobu a hrobky na pohřebišti Ústní ověření
b Vysvětlit, kdo smí provádět výkopové práce pro pohřbení a vlastní pohřbení na pohřebišti a za jakých podmínek Ústní ověření
c Definovat pojem exhumace a vyjmenovat zákonné podmínky pro její provedení Ústní ověření
d Popsat způsoby nakládání se zpopelněnými ostatky na pohřebišti a uvést oprávněné osoby Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vymezení náležitosti Řádu veřejného pohřebiště

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základní náležitosti řádu veřejného pohřebiště, formy jeho vyhlášení, předchozí projednání a zveřejnění Ústní ověření
b Vytvořit komplexní návrh řádu veřejného pohřebiště podle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Užívání hrobového místa na veřejném pohřebišti a přechod nájmu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat pojem hrobové místo, jeho rozlišení druhem, plochou a účelem užití Ústní ověření
b Vymezit základní náležitosti smlouvy o nájmu hrobového místa Ústní ověření
c Vytvořit komplexní návrh smlouvy o nájmu hrobového místa podle zadání Praktické předvedení
d Charakterizovat varianty přechodu nájmu k hrobovému místu a vlastnictví k hrobovému zařízení na dědice Ústní ověření
e Uvést způsob užívání hrobového místa, přístup k němu a možné zásahy do hrobového zařízení během doby trvání nájmu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Skončení nájmu hrobového místa a vyklizení od hrobového zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat důvody skončení nájmu hrobového místa a povinnosti provozovatele před skončením dosavadní doby nájmu a uvést, za jakých podmínek lze žádost nájemce o obnovu smlouvy o nájmu odmítnout Ústní ověření
b Vysvětlit povinnosti nájemce při skončení nájmu Ústní ověření
c Uvést možnosti nakládaní s hrobovým zařízením po skončení nájmu a základní podmínky pro označení věci jako opuštěné Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení předepsané evidence veřejného pohřebiště

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní právní normy pro shromažďování a zpracováváni osobních údajů pro evidenci pohřebiště Ústní ověření
b Vyjmenovat povinné údaje uvedené v evidenci k jednotlivým hrobovým místům zejména o pohřbených lidských pozůstatcích a ostatcích, o nájemci a o nájemní smlouvě Ústní ověření
c Uvést, jaké jsou možné formy a rozsah vedení evidence související s provozováním veřejného pohřebiště Ústní ověření
d Orientovat se ve schematickém plánu pohřebiště ve vazbě na evidenci Praktické předvedení a ústní ověření
e Vyjmenovat kritéria pro výběr vhodného softwaru pro vedení evidence související s provozováním veřejného pohřebiště Ústní ověření
f Uvést účelné doby archivace písemností souvisejících s provozováním veřejného pohřebiště Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Oceňování nájmu hrobových míst a služeb na veřejném pohřebišti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní právní normy pro oceňování zboží a služeb Ústní ověření
b Vyjmenovat náležitosti, které lze zahrnout do ceny za nájem a služby spojené s nájmem a vymezit její určené podmínky Ústní ověření
c Vysvětlit, kdo obecně stanoví cenu, jak se vyhlašuje a eviduje Ústní ověření
d Vysvětlit princip regulace cen, její druhy, kdo je stanoví a jak Ústní ověření
e Vyjmenovat rozsah regulace cen v pohřebnictví Ústní ověření
f Uvést rozsah uplatnění DPH při provozování pohřebišť Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro ostatní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Ing. Václav Graf, OSVČ

Sdružení pohřebnictví

Pohřební ústav hl. m. Prahy