Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Keramický technik , Keramický technik technolog
Platnost standardu: Od 30.6.2012 do 28.6.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 29.4.2019 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech keramické výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní normy, které se týkají keramické výroby, prokázat orientaci v těchto normách Ústní ověření
b Uvést základní normy, které se týkají příslušné výrobní produkce Ústní ověření
c Přečíst výrobní výkres a související technologickou dokumentaci k danému výrobku Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování druhu a množství surovin pro keramickou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ovládat základní chemické názvosloví silikátů Písemné ověření
b Charakterizovat vlastnosti základních surovin, které jsou součástí receptury nebo technologie výroby a jejich vliv na skladbu keramické hmoty Ústní ověření
c Posoudit kvalitu surovin z hlediska jejich vhodnosti pro danou keramickou výrobu Praktické předvedení
d Popsat složení keramické hmoty a glazury Ústní ověření
e Provést výpočet navážky keramické hmoty a glazury s využitím PC Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování standardních technologických postupů a technologických podmínek pro keramickou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozpoznat typy zařízení, které se běžně vyskytují v keramické výrobě a popsat princip jejich fungování a kde se v technologickém procesu používají Praktické předvedení
b Popsat výrobní technologie, které se používají v keramické výrobě Praktické předvedení
c Objasnit technologický postup výroby u zadaného výrobku, včetně popisu základních procesů probíhajících při sušení a pálení na základě výrobní dokumentace Ústní ověření
d Vypracovat technologický postup pro zadaný úsek keramické výroby s využitím PC Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů v keramické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat metody kontroly dodržení technologického postupu a systémy řízení jakosti ISO 9001 Ústní ověření
b Popsat, jak kontrola dodržování technologických postupů ovlivňuje výslednou kvalitu produktů Ústní ověření
c Navrhnout vhodné postupy, vedoucí ke zlepšení na konkrétním úseku keramické výroby Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění technického dozoru na pracovištích keramické výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést veličiny, které měříme v keramické výrobě Ústní ověření
b Posoudit správnost použité metody měření rozměrů a hmotnosti, vyjmenovat základní měřicí nástroje Ústní ověření
c Klasifikovat výrobky z hlediska kvality na předložených vzorcích Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění technologických zkoušek v keramické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologickou zkoušku zadaného vzorku Ústní ověření
b Připravit vzorek, měřicí přístroje, zařízení a pomůcky podle dokumentace Praktické předvedení
c Provést měření, zaznamenat, provést výpočty, vyhodnotit výsledky s využitím PC Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení technické dokumentace keramické výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat hlavní součásti technické dokumentace v keramické výrobě Ústní ověření
b Popsat, jak provádět a evidovat změny v technologických a pracovních postupech Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Operativní řešení technologických problémů v keramické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout způsob řešení modelové situace v průběhu výrobního procesu v keramické výrobě podle zadání Ústní ověření
b Určit vadu keramického výrobku a navrhnout opatření ve výrobním procesu vedoucí k odstranění příčin vzniku této vady, rozpoznat možnost nekvalitního produktu v technologickém procesu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

Doporučujeme, aby uchazeč měl ukončené střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou.

 

U kompetence Provádění technických zkoušek v keramické výrobě autorizovaná osoba zadá uchazeči dvě modelové situace a)uchazeč provede měření smrštění zadaného výrobku

b) uchazeč provede stanovení křivky zrnitosti.

Uchazeč má k dispozici PC s nainstalovaným kancelářským SW Microsoft Office, obsahující textový editor WORD, tabulkový procesor Excel a Power Point a bude s jeho pomocí zpracovávat úkoly ověřující tyto kompetence:

Stanovování druhu a množství surovin a materiálů pro keramiku, kritérium e)

Stanovování standardních technologických postupů a technologických podmínek pro keramickou výrobu, kritérium c)

Provádění technologických zkoušek v keramické výrobě, kritérium c).

Výsledky uchazeč zapíše do tabulkového procesoru a vyjádří je graficky.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro sklo keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Silikátový svaz

LAUFEN CZ, s. r. o.

P-D Refractories CZ, a. s.

LASSELSBERGER, s. r. o.

G. BENEDIKT Karlovy Vary, s. r. o.

PhDr. Eduard Justa ‒ znalecká a konzultační činnost v oboru stavební keramiky