Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Keramický technik , Keramický technik mistr
Platnost standardu: od 30.6.2012 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech keramické výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technický výkres nebo výrobní dokumentaci pro určitý keramický výrobek Ústní ověření
b Uvést základní normy, které se týkají příslušné výrobní produkce Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů v keramické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit způsob kontroly dodržování technologických postupů v keramické výrobě Ústní a písemné ověření
b Vytvořit pracovní postup pro určitý výrobek v keramické výrobě, definovat kontrolní mechanismy pracovního postupu a stanovit jeho klíčové parametry Praktické předvedení
c Vyjmenovat základní bezpečnostní předpisy charakteristické pro keramickou výrobu, definovat parametry pro hlučné a prašné prostředí v keramické výrobě Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola plnění operativních plánů keramické výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvořit plán plnění výroby určitého výrobku za danou časovou jednotku na základě znalosti parametrů základních výrobních zařízení v keramické výrobě Praktické předvedení
b Určit způsob kontroly plnění plánu pro určitý výrobek v jednotlivých technologických procesech keramické výroby Praktické předvedení
c Definovat základní výrobní parametry nutné ke splnění plánu keramické výroby Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení provozní dokumentace keramické výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat provozní dokumentaci pro určitý výrobek v keramické výrobě Ústní ověření
b Uvést hlavní parametry, které by měla provozní dokumentace v keramické výrobě obsahovat Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Zpracování podkladů pro odměňování pracovníků v keramické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní parametry spojené s odměňováním pracovníků v keramické výrobě Ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Organizace preventivních prohlídek a oprav strojů a zařízení pro keramickou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat systémy řízení jakosti, pojem ISO 9001 ve vztahu ke keramické výrobě Ústní ověření
b Popsat principy preventivních prohlídek a oprav, které se týkají provozu strojů a zařízení v keramické výrobě Ústní ověření
c Uvést údaje, které by měly být uvedeny v dokumentacích, určených pro jednotlivé stroje a zařízení v keramické výrobě Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Koordinace průběhu a vazeb výrobních činností v keramické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat hlavní parametry nutné pro správnou koordinaci pracovních operací v keramické výrobě Ústní ověření
b Vytvořit a popsat plán výroby určeného výrobku v keramické výrobě s popisem návazností jednotlivých výrobních procesů a definovat vazby mezi jednotlivými technologickými kroky v keramické výrobě Praktické předvedení
c Vytvořit a popsat plán výroby keramického polotovaru pro určený výrobní proces na základě požadavků ostatních výrobních procesů v keramické výrobě Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Operativní řešení organizačních a provozních problémů v keramické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat hlavní problémy spojené s jednotlivými technologickými kroky v keramické výrobě Ústní ověření
b Navrhnout na modelovém případě způsoby vedoucí k odstranění problémů v keramické výrobě Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Řízení technologického úseku keramické výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit klíčové parametry typické pro jednotlivé výrobní procesy v keramické výrobě Praktické předvedení
b Popsat metody nutné ke stanovení parametrů typických pro jednotlivé výrobní procesy v keramické výrobě a uvést, jakým způsobem se s nimi bude dále pracovat Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vedení a motivování zaměstnanců v keramické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Specifikovat komunikaci mezi zaměstnanci a vedením keramického provozu vedoucí k motivování zaměstnanců Ústní ověření
b Navrhnout zlepšení komunikace mezi zaměstnanci a vedením keramického provozu Písemné ověření
c Předvést asertivní jednání při řešení výrobního problému na simulované situaci Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Určování optimálního využívání výrobních a pracovních kapacit na pracovištích keramické výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní výrobní zařízení pro jednotlivé technologické procesy v keramické výrobě a určit kapacitní a výrobní parametry pro tato zařízení Ústní ověření
b Popsat metodiku výpočtů pro optimální využívání výrobních a pracovních kapacit na pracovištích keramické výroby Ústní ověření
c Navrhnout a popsat optimální prostorové rozložení výrobních technologických procesů z hlediska maximální produktivity keramické výroby Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Sestavování operativních plánů keramické výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit operativní plán na výrobu určitého keramického výrobku v keramické výrobě s využitím PC Praktické předvedení
b Určit na základě časového plánu výroby úkoly pro jednotlivé výrobní úseky Ústní a písemné ověření
c Definovat nároky na výrobní zařízení a pracovníky ke splnění časového plánu výroby Ústní a písemné ověření
d Popsat možnosti úspor pro jednotlivé výrobní procesy v keramické výrobě Ústní a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=7340&kod_sm1=35.

Autorizovaná osoba vybere typ/typy nebo druh/druhy výrobku z oblastí keramické výroby podle klasifikace CZ-NACE:

23.2 Výroba žáruvzdorných výrobků

23.3 Výroba stavebních výrobků z jílovitých materiálů

23.4 Výroba ostatních porcelánových a keramických výrobků

Zkoušející předem písemně připraví modelové situace z provozu v návaznosti na ověřované kompetence.

Doporučujeme, aby uchazeč měl ukončené střední vzdělání s výučním listem nebo střední vzdělání s maturitní zkouškou.

 

Uchazeč má k dispozici PC s nainstalovaným kancelářským SW Microsoft Office, obsahující textový editor WORD, tabulkový procesor Excel a Power Point a bude s jeho pomocí zpracovávat úkoly ověřující tyto kompetence:

Sestavování operativních plánů keramické výroby, kritérium a).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Silikátový svaz

LAUFEN CZ, s. r. o.

P-D Refractories CZ, a. s.

LASSELSBERGER, s. r. o.

G. BENEDIKT Karlovy Vary, s. r. o.

PhDr. Eduard Justa-znalecká a konzultační činnost v oboru stavební keramiky