Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy
Skupina oborů: Tělesná kultura, tělovýchova a sport
Povolání: Instruktor skupinových kondičních a funkčních cvičení
Platnost standardu: Od 15.8.2012 do 19.8.2020
Možnosti zkoušky: Podle tohoto standardu je možno zkoušet do 19.8.2020, pokud byl termín stanoven před 19.6.2020. Ostatní zkoušky se již zkouší podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v anatomii a fyziologii pohybové soustavy člověka

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat, popsat a vysvětlit dělení pohybového systému člověka (pasivní, aktivní, řídící složka) Písemné nebo ústní ověření
b Popsat strukturu, tvar a funkci jednotlivých kostí a kloubů Písemné nebo ústní ověření
c Popsat druhy svalové tkáně, vysvětlit fyziologii svalové činnosti a vyjmenovat obecné typy svalových kontrakcí Písemné nebo ústní ověření
d Popsat nejdůležitější svaly a svalové skupiny z hlediska funkce, lokalizace a zatížení při pohybech Písemné nebo ústní ověření
e Monitorovat srdeční frekvenci cvičence pomocí sporttestu, zhodnotit ji a na základě odečtené hodnoty upravit cvičební program Praktické předvedení a ústní ověření
f Vysvětlit fyziologické principy aerobní činnosti a na základě odečtené hodnoty srdeční frekvence odvodit zapojení energetických zdrojů v jednotlivých zónách zatížení Písemné nebo ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Analýza držení těla v polohách a pohybech a analýza pohybových stereotypů pro potřeby aerobních a tanečních forem cvičení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat správné držení těla a pohybové stereotypy Písemné nebo ústní ověření
b Uvést nejčastější odchylky od normy Písemné nebo ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Sestavení vhodného cvičebního programu pro skupinovou lekci aerobních a tanečních forem cvičení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat vývoj aerobních forem cvičení a uvést základní podmínky a zásady aerobního cvičení Písemné nebo ústní ověření
b Uvést druhy aerobních forem cvičení, popsat jejich hlavní cíle a vysvětlit rozdíly Písemné nebo ústní ověření
c Uvést a charakterizovat obecné zásady stavby lekce aerobiku (hlavní cíle a cviky v úvodní části, obecné cíle hlavní a závěrečné části) Písemné nebo ústní ověření
d Vyjmenovat prvky používané v aerobiku s využitím anglického názvosloví a vysvětlit jejich správnou techniku a bezpečné provedení Písemné nebo ústní ověření
e Uvést pojmosloví užívané v oblasti hudebně pohybových vztahů a vysvětlit zásady vhodného tempa hudební předlohy Písemné nebo ústní ověření
f Uvést jednotlivé metody učení (výukové vzorce) a vysvětlit jejich princip, výhody i nevýhody Písemné nebo ústní ověření
g Sestavit modelový příklad zápisu praktické lekce aerobiku (metodický dopis) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení skupinové lekce aerobních a tanečních forem cvičení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vést skupinové lekce aerobiku pomocí jasné, přesné a dostatečné verbální i neverbální komunikace Praktické předvedení
b Vést lekci plynule, v souladu s hudbou, zvolit správnou metodu učení a navazovat cviky bez zbytečných pauz, sladit pohyb a cviky s verbálním i neverbálním vysvětlováním Praktické předvedení
c Diagnostikovat případné chyby jednotlivců i celé skupiny a vhodným způsobem je opravovat Praktické předvedení
d Vhodně motivovat a zaujmout klienty, udržovat na lekci pozitivní a příjemnou atmosféru Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Modifikace cvičebního programu aerobních a tanečních forem cvičení pro specifické skupiny klientů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat specifika skupiny „těhotné ženy“ v souvislosti se cvičením aerobiku Písemné nebo ústní ověření
b Popsat specifika skupiny „ženy po porodu“ v souvislosti se cvičením aerobiku Písemné nebo ústní ověření
c Popsat specifika skupiny „senioři“ v souvislosti se cvičením aerobiku Písemné nebo ústní ověření
d Popsat specifika skupiny „lidé po zranění pohybového systému“ v souvislosti se cvičením aerobiku Písemné nebo ústní ověření
e Popsat specifika skupiny „lidé s civilizačním onemocněním“ v souvislosti se cvičením aerobiku Písemné nebo ústní ověření
f Popsat specifika skupiny „děti“ v souvislosti se cvičením aerobiku Písemné nebo ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Poskytování základního poradenství v oblasti zdravého životního stylu včetně zdravé výživy a pitného režimu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem zdravý životní styl a vyjmenovat jeho složky, vysvětlit pojmy fitness a wellness Písemné nebo ústní ověření
b Uvést obecné zásady racionální stravy a správné skladby jídelníčku v průběhu dne a v závislosti na pohybových aktivitách Písemné nebo ústní ověření
c Uvést obecné zásady vhodného pitného režimu v průběhu dne a vhodného doplňování tekutin při pohybových aktivitách Písemné nebo ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Poskytování první pomoci při lekcích skupinového cvičení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhodnotit rychle nenadálou situaci (např. bezvědomí, epileptický záchvat), určit druh a rozsah poranění či poškození a navrhnout způsoby řešení Praktické předvedení
b Uvést správnou podobu rozhovoru při volání na záchranný systém Praktické předvedení
c Uvést a vysvětlit správný postup při neodkladné resuscitaci Praktické předvedení
d Uvést a vysvětlit správný postup poskytnutí první pomoci při nejčastějších úrazech (vykloubení kotníku, poranění vazů kotníku, kolene, ramene, svalové zranění, mdloby, nevolnost apod.) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování zásad bezpečnosti a prevence úrazů při sportovních aktivitách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést zásady bezpečnosti a prevence úrazů Písemné nebo ústní ověření
b Rozdělit zásady prevence do dvou hlavních skupin, charakterizovat je a uvést příklady Písemné nebo ústní ověření
c Popsat způsoby zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví klientů na skupinových a individuálních lekcích Písemné nebo ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Zkouška probíhá v českém jazyce.

Bližší pokyny k realizaci zkoušky:

Ad kompetence Orientace v anatomii a fyziologii pohybové soustavy člověka, kritérium e), f)

- uchazeč tato kritéria může splnit v rámci plnění odborné kompetence Vedení skupinové lekce aerobních a tanečních forem cvičení

 

Ad kompetence Sestavení vhodného cvičebního programu pro skupinovou lekci aerobních a tanečních forem cvičení, kritérium g)

- uchazeč ke zkoušce přinese sestavený metodický dopis v podobě zápisu choreografie (popis prvků – název prvku, počet dob a směr pohybu) v rozsahu 4 bloky (hudební odstavec 1 - 32 dob), v písemné podobě zpracovaný na počítači a svůj návrh u zkoušky obhájí

 

Ad kompetence Vedení skupinové lekce aerobních a tanečních forem cvičení:

- uchazeč všechna kritéria předvede po dobu nejméně 15 minut cvičení

 

Ad kompetence Modifikace cvičebního programu aerobních a tanečních forem cvičení pro specifické skupiny klientů,

kritérium a):

- popsáním specifik se rozumí: vyjmenovat a charakterizovat jednotlivá stadia těhotenství a uvést obecně nedoporučované nebo naopak vhodné cviky a pozice těla pro jednotlivé fáze těhotenství.

 

kritérium b):

- popsáním specifik se rozumí: vyjmenovat a charakterizovat obecně nedoporučované nebo naopak vhodné cviky pro ženy po porodu přirozeném a po porodu císařským řezem v šestinedělí a pozdějším období.

 

kritérium c):

- popsáním specifik se rozumí: vyjmenovat a charakterizovat obecně nedoporučované nebo naopak vhodné cviky pro jedince staršího věku a uvedení možných zdravotních rizik.

 

Autorizovaná osoba si připraví:

pro teoretickou část zkoušky:

- soubor otázek obecné části pro písemné ověření teoretických znalostí uchazeče

- soubor otázek speciální části (v tomto případě aerobních a tanečních forem cvičení) pro písemné nebo ústní ověření teoretických znalostí uchazeče

V případě, že autorizovaná osoba využije možnosti formy testu pro písemné ověřování, musí být dodržena následující pravidla:

Pravidla pro aplikaci písemných testů jako způsobu ověřování:

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnotícího standardu. Musí splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněné následující dvě podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 80 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 80 % otázek.

V případě, že ústní ověřování bude probíhat formou losování otázek, je nutné dodržovat následující pravidla:

Pravidla pro aplikaci ústního ověřování formou vylosovaných otázek

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí být splněné následující dvě podmínky:

A. Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

 

Pravidla pro praktickou část zkoušky:

- při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu, pro které je stanoveno ověření formou praktického předvedení, to znamená, že každý uchazeč musí mít v souboru vybraných modelových příkladů alespoň jednu ukázku svých praktických dovedností z každé praktické kompetence

- autorizovaná osoba si pro potřeby praktického ověření připraví soubor modelových příkladů

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro osobní služby ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Pilates Institute

Fitness Blue Gym Academy

Power Yoga Akademie s.r.o.

Česká škola aerobiku Heleny Jarkovské

Český svaz aerobiku, fitness a tance FISAF.cz