Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Zemědělství a lesnictví
Povolání: Lesní technik lesník
Platnost standardu: Od 27.8.2012 do 28.6.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 29.4.2019 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Organizace přípravy půdy pro přirozené zmlazení a zalesňování, posouzení kvality a zdravotního stavu sadebního materiálu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat lesní vegetační stupně a jejich rozšíření, popsat, objasnit a charakterizovat jednotlivé ekologické řady, edafické kategorie a soubory lesních typů ‒ vysvětlit postavení a význam lesního typu Písemné ověření a ústní ověření
b Popsat mechanizaci pro přípravu ploch a půdy k zalesňování – odstraňování těžebního odpadu, obnažování minerální půdy (lesní radliční a talířové pluhy, jamkovače a zraňovače, drtiče a sekačky klestu) Písemné ověření a ústní ověření
c Stanovit minimální počty jedinců jednotlivých druhů dřevin na hektar pozemku při obnově lesa a zalesňování a uvést zásady přenosu semen a sazenic lesních dřevin podle platné legislativy Písemné ověření a ústní ověření
d Popsat označování sadebního materiálu podle způsobu pěstování a zvolit sadební materiál pro zalesňování podle způsobu pěstování, způsobu zalesnění a charakteru zalesňované plochy Praktické předvedení a ústní ověření
e Znát platnou normu o sadebním materiálu lesních dřevin, definovat standardní sadební materiál Ústní nebo písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Organizace zalesňovacích prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé způsoby a technologie při obnově a zalesňování lesních porostů, aplikovat jednotlivé technologie výsadby v návaznosti na vysazovanou dřevinu a s ohledem na stanovištní podmínky; navrhnout techniku obnovy a zalesnění na extrémních lokalitách Písemné ověření a ústní ověření
b Stanovit na základě lesního hospodářského plánu časový plán zalesňování a použití technologií zalesňování na stanoveném úseku Písemné ověření a ústní ověření
c Prakticky předvést pracovní postup při zalesňování podle druhu sazenic (prostokořenné, obalované) a způsobu výsadby (jamková, štěrbinová,..) Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat zásady manipulace se sadebním materiálem od vyzvednutí v lesní školce po zalesnění Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Organizace hnojení a ochrany lesních kultur a lesních porostů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat mechanizační prostředky pro hnojení – příprava kompostů (nakladače), aplikace organických a anorganických hnojiv Písemné ověření a ústní ověření
b Popsat zásady zacházení s chemickými látkami a přípravky a všeobecné zásady poskytování první pomoci při nakládání s těmito látkami, dodržování BOZP Písemné ověření a ústní ověření
c Popsat způsoby a pracovní postupy ochrany kultur proti škodám zvěří Ústní ověření
d Orientovat se v bezpečnostních listech chemických látek a přípravků Ústní ověření
e Popsat mechanizační prostředky a ruční nářadí pro provádění ochrany kultur Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Organizace pěstebních činností

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit nutnost používání jednotek prostorového rozdělení lesa, prakticky se orientovat v lesnických mapách Praktické předvedení a ústní ověření
b Stanovit na základě lesního hospodářského plánu časový plán a použití technologií pěstebních činností na stanoveném úseku Praktické předvedení a ústní ověření
c Orientovat se ve výkonových normách, vypočítat normy pro jednotlivé výkony pěstební činnosti Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vyznačování výchovných zásahů v lesních porostech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Definovat obnovu, obmýtí, obnovní dobu, východisko obnovy atd., podrobně charakterizovat základní hospodářské způsoby, vysvětlit význam zakmenění a zastoupení, stanovit jejich hodnoty pro všechna vývojová stádia porostů, objasnit modely lesa holosečného, podrostního a výběrného Písemné ověření a ústní ověření
b Popsat zásady výchovy v mladých lesních porostech ve stádiu náletů, nárostů, zajištěných kultur, mlazin, tyčkovin, tyčovin včetně zásad a účelu rozčleňování porostů a vyvětvování dřevin Písemné ověření a ústní ověření
c Poznat lesnicky důležité dřeviny podle habitu, letorostů a asimilačních orgánů, charakterizovat jejich ekologické nároky, popsat a rozlišovat dřevo hlavních dřevin podle makroskopických znaků, pracovat s určovacími klíči Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat postup a princip provedení výchovného zásahu dle zásad pěstování lesa s ohledem na strukturu a dřevinnou skladbu porostu a vyznačit určený výchovný zásah (protrhávka, prostřihávka, prořezávka, probírka) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola plnění lesních hospodářských plánů a předaných projektů v rámci obhospodařovaného území

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v předaných projektech, evidovat jejich naplňování podle technických jednotek Ústní ověření
b Popsat podmínky zajištěnosti kultur Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vedení evidence lesního hospodářství v rámci lesního revíru/lesního úseku v oblasti pěstební činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést vedení evidence lesního hospodářství v oblasti nakládání se sadebním materiálem (rozpis použití sadebního materiálu, list o původu sadebního materiálu) Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat a předvést vedení evidence lesního hospodářství v oblasti sumarizace pěstebních činností (vyhotovení měsíční uzávěrky pěstebních činností) Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat a předvést vedení evidence lesního hospodářství v oblasti nakládání s chemickými látkami a přípravky (evidence používaných chemických látek a přípravků) Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola dodržování BOZP, PO a pracovních postupů v pěstební činnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Znát základní právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární prevence v lesním hospodářství, vysvětlit důležitost dodržení pracovních a technologických postupů pro správný a bezpečný průběh pěstební činnosti, uvést zákonem zakázané činnosti v lese Písemné ověření a ústní ověření
b Popsat problematiku provozu strojů, vlastnosti a použití běžných provozních materiálů jako jsou paliva, maziva a ostatní provozní materiály s ohledem na zásady hygieny, bezpečnosti práce a ochrany životního prostředí při jejich používání, uvést příklady bezpečnostních rizik, eventuálně nejčastější příčiny úrazů a jejich prevenci Ústní ověření
c Identifikovat možnost nebezpečí úrazu nebo ohrožení zdraví a zajistit odstranění závad a možných rizik, uvést povinnosti pracovníka i zaměstnavatele v případě pracovního úrazu Ústní ověření
d Poskytnout první pomoc při náhlém onemocnění nebo úrazu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vyhotovování výkazů o práci v lese

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyplnit běžné pracovní záznamy vedené pro činnosti související s pěstební činností a ochranou lesa, např. z oblasti BOZP a PO, docházku pracovníků, čerpání pracovních prostředků a pohonných hmot Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, jakož i ke kvalitě, časovému hledisku zvládání předváděných operací a dodržování platných norem a legislativních požadavků. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště.

Autorizovaná osoba může použít jako součást způsobu písemného ověření kritéria test.

 

Pravidla pro aplikaci testů jako způsobu ověřování profesních kvalifikací.

Soubor otázek pro testy stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo možné vytvářet dostatečné počty různě sestavených testů.

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněny následující podmínky:

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 70 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

 

Další metodické pokyny

Předmětem poznávání budou následující dřeviny:

Jehličnaté: smrk, jedle douglaska, borovice, vejmutovka, modřín

Listnaté tvrdé: dub, buk, habr, javor, jasan, jilm, akát, bříza, jeřáb, ořešák, třešeň, jabloň, hrušeň

Listnaté měkké: lípa, olše, topol, vrba, jírovec

 

Termín vykonání zkoušky je závislý na průběhu vegetačního období.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Ústav pro hospodářskou úpravu lesů Brandýs nad Labem

Lesy České republiky, s.p.

Hanušovická lesní a.s.

Hradecká lesní a dřevařská společnost a.s.