Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Strojník vodárenských zařízení
Platnost standardu: od 27.8.2012 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických podkladech pro obsluhu strojů a zařízení sloužících k čerpání vod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst a charakterizovat potřebné technické podklady pro obsluhu strojů a zařízení sloužících k čerpání vod Praktické předvedení a ústní vysvětlení
b Číst technologická schémata čerpací stanice Praktické předvedení a ústní vysvětlení
c Číst technické výkresy Praktické předvedení a ústní vysvětlení
d Interpretovat s použitím technické dokumentace technologický postup čerpání vody Praktické předvedení a ústní vysvětlení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v procesech čerpání vod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologický postup čerpání vod a nakreslit schéma čerpací stanice na síti Ústní a písemné ověření
b Interpretovat s použitím technické dokumentace technologický postup čerpání vod Praktické předvedení a ústní vysvětlení
c Vyjmenovat druhy čerpadel a jejich principy Ústní nebo písemné ověření
d Vysvětlit pojem automatické tlakové stanice Ústní nebo písemné ověření
e Uvést a charakterizovat fyzikální veličiny vztahující se k problematice čerpání vod Ústní nebo písemné ověření
f Popsat nakládání s chemickými látkami a odpady Ústní a písemné ověření
g Popsat postup při řešení havarijních stavů čerpací stanice a odstraňování poruchových stavů Ústní nebo písemné ověření
h Číst a vysvětlit provozní a manipulační řád čerpací stanice Praktické předvedení a ústní vysvětlení
i Charakterizovat Q-H křivku čerpadla, vysvětlit křivku účinnosti čerpadla a pracovní charakteristiku čerpadla Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení provozních záznamů o provozu strojů, strojních technologických zařízení a energetických zařízení na čerpací stanici

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat seznam evidovaných záznamů o provozu čerpací stanice Ústní ověření
b Vyjmenovat a charakterizovat položky záznamů o provozu čerpací stanice Ústní ověření
c Vyplnit provozní záznam podle zadání v elektronické nebo písemné formě Praktické předvedení a ústní vysvětlení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha ovládacích panelů automatizovaných provozů sloužících k čerpání vod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat obsluhu ovládacích panelů technologie čerpací stanice Ústní ověření
b Vysvětlit logické návaznosti procesů čerpací stanice Ústní ověření
c Obsluhovat ovládací panely podle modelové situace Praktické předvedení
d Vysvětlit vazby procesů čerpání vod na provozní evidenci Písemné ověření
e Uvést a předvést pracovní postupy při možných poruchách ovládacích panelů dálkově ovládaných automatizovaných provozů sloužících k čerpání vod Praktické předvedení a ústní vysvětlení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha strojů a zařízení čerpacích a přečerpávacích stanic vod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a vysvětlit principy strojů a technologií sloužících k čerpání vod Ústní ověření
b Vysvětlit ovládání čerpací stanice v manuálním režimu Praktické předvedení a ústní vysvětlení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Údržba a běžné opravy strojů a zařízení sloužících k čerpání vod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základy údržby a opravy strojů Ústní ověření
b Předvést mazání strojů a zařízení tlakovou maznicí Praktické předvedení
c Seřídit ucpávku čerpadla Praktické předvedení
d Vysvětlit vazby údržby strojů a zařízení na provozní evidenci Ústní ověření
e Identifikovat závady stroje podle modelové situace Praktické předvedení a ústní vysvětlení
f Předvést kontrolu průchodnosti pojistných ventilů Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování BOZP při obsluze zařízení k čerpání vod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit rizika objektů čerpacích stanic vod Ústní ověření
b Vysvětlit rizika při provozu strojů a zařízení Ústní ověření
c Vysvětlit havarijní a protipovodňový plán Ústní ověření
d Vysvětlit ochranu zdraví před biologickými činiteli Ústní ověření
e Vysvětlit pojem hygienické minimum Ústní ověření
f Vysvětlit pojem vyhrazená technická zařízení a jejich možná rizika Ústní ověření
g Předvést obsluhu osobního detektoru nebezpečných plynů podle návodu výrobce Praktické předvedení
h Předvést použití zajišťovacího postroje Praktické předvedení
i Vysvětlit a předvést poskytnutí první pomoci Praktické předvedení a ústní vysvětlení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=101820&kod_sm1=44).

Uchazeč si s sebou ke zkoušce přinese vlastní pracovní oděv a obuv.

Autorizovaná osoba připraví ke zkoušce modelové situace, na kterých odzkouší některá hodnoticí kritéria. Příklady modelových situací:

Kompetence Obsluha ovládacích panelů automatizovaných provozů sloužících k čerpání vod kritérium c/

• kavitace na čerpadle

• rázy

• vibrace čerpadla

• protékající ucpávka hřídele čerpadla

• lom na potrubí

• prokluzující klínový řemen

• porucha spojky mezi motorem a čerpadlem

• uvolněný bezpečnostní kryt

 

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, jakož i ke kvalitě, časovému hledisku zvládání předváděných operací a dodržování platných norem. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště.

Ověření některých odborných způsobilostí lze provést též elektronickou formou v simulovaném prostředí (na modelu).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Institut environmentálních služeb, a. s.

VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a. s.

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR

R E V O S Rokycany, s. r. o.

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto