Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Chlorovač
Platnost standardu: od 27.8.2012 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technických podkladech pro obsluhu zařízení sloužících k chloraci vod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst a charakterizovat potřebné technické podklady pro obsluhu zařízení sloužících k chloraci vod Praktické předvedení a ústní vysvětlení
b Číst technologická schémata obsluhy zařízení Praktické předvedení a ústní vysvětlení
c Vysvětlit princip dávkovacích zařízení chlornanu sodného a plynného chloru Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v provozním řádu objektu k chloraci vod

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Interpretovat technologický postup chlorace na objektu Praktické předvedení a ústní vysvětlení
b Vysvětlit princip konkrétního dávkovacího zařízení na objektu Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v procesech chlorace vody

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit a provést údržbu chlorovacího zařízení Praktické předvedení a ústní vysvětlení
b Seřídit dávkovací čerpadlo nebo dávku plynného chloru Praktické předvedení
c Provést vhodnou úpravu dávky chloru nebo chlornanu sodného dle analyzovaného vzorku nebo zadaných parametrů Praktické předvedení a ústní vysvětlení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Odběr vzorků a jednoduché provozní laboratorní rozbory jakosti vody

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy a způsoby odebírání vzorků vody Ústní ověření
b Vyjmenovat a charakterizovat pomůcky a vybavení pro odběr vzorků vody Ústní ověření
c Popsat a charakterizovat pracovní postup při odběru vzorku vody Ústní ověření
d Provést odběr vzorku a jednoduchou analýzu vzorku vody Praktické předvedení a ústní vysvětlení
e Vyhodnotit analyzovaný vzorek vody, výsledek porovnat s vyhláškou č. 252/2004 Sb. v platném znění Praktické předvedení a ústní vysvětlení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení provozních záznamů o chlorovacích zařízeních

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a charakterizovat položky provozních záznamů o provozu chlorovacího zařízení Ústní ověření
b Vyplnit provozní záznam dle zadání Praktické předvedení a ústní vysvětlení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Doplňování zásobníků chemikálií a nastavování dávkovaných hodnot na přístrojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a charakterizovat chemické látky používané k chloraci a jejich vlastnosti Ústní nebo písemné ověření
b Vysvětlit vlastnosti chemických látek používaných k chloraci podle bezpečnostního listu dodavatele chemikálie Ústní nebo písemné ověření
c Vysvětlit správný technologický postup při práci s chemikálií včetně osobní ochrany Ústní ověření
d Vysvětlit a předvést správný technologický postup při výměně tlakových lahví s chlorem Praktické předvedení a ústní vysvětlení
e Vysvětlit a předvést správný technologický postup při doplňování zásobníku s chlornanem sodným Praktické předvedení a ústní vysvětlení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování BOZP při obsluze zařízení k chloraci vody

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit rizika objektů (dávkovací stanice plynného chloru a stanice dávkování chlornanu sodného) na vodovodní síti Ústní ověření
b Vysvětlit rizika při provozu zařízení k chloraci vody, popsat havarijní plán Ústní ověření
c Vysvětlit jednotlivé pojmy hygienického minima Ústní ověření
d Vysvětlit pojem plynové vyhrazené technické zařízení a bezpečnostní list dodavatele chemikálie Ústní ověření
e Vysvětlit nakládání s chemickými látkami a uvést možná rizika při práci s chemickými látkami: R - věty, S - věty Ústní ověření
f Předvést obsluhu osobního detektoru nebezpečných plynů podle návodu výrobce Praktické předvedení
g Předvést použití zajišťovacího postroje Praktické předvedení
h Vysvětlit a předvést poskytnutí první pomoci při nadýchání chlorem a potřísnění chlornanem sodným Praktické předvedení a ústní vysvětlení
i Vysvětlit protiplynový poplachový plán Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP – http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=101824&kod_sm1=44).

Uchazeč si s sebou ke zkoušce přinese vlastní pracovní oděv a obuv.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, jakož i ke kvalitě, a dodržování platných norem. Přitom je nutno posuzovat nejen dosažený výsledek, ale i samostatnost při rozhodování o nejvhodnějším postupu řešení zadaného úkolu podle daných podmínek pracoviště.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro lesní a vodní hospodářství a životní prostředí, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Institut environmentálních služeb, a. s.

VEOLIA VODA ČESKÁ REPUBLIKA, a. s.

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR

R E V O S Rokycany, s. r. o.

Severočeské vodovody a kanalizace, a. s.

Vyšší odborná škola stavební a Střední škola stavební Vysoké Mýto