Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Chemický technik
Platnost standardu: od 27.8.2012 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v provozní dokumentaci pro obsluhu a řízení technologických procesů ve výrobě chemických produktů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se ve schválené výrobně-technické dokumentaci, vyhledat a interpretovat informace z těchto dokumentů Praktické předvedení
b Popsat a vysvětlit probíhající chemické procesy a technologické operace probíhající podle výrobně-technické dokumentace Ústní a písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Řízení ovládacích panelů chemických procesů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést úkoly podle výrobně-technické dokumentace Praktické předvedení
b Vysvětlit ASŘTP (automatizovaný systém řízení technologických procesů) Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Obsluha a řízení technologických zařízení chemické výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat funkci jednotlivých zařízení na konkrétním úseku chemické výroby (úprava a zpracování surovin, výroba polotovarů a výrobků a manipulace s nimi) Ústní a písemné ověření
b Provést potřebné úkony při obsluze zadaného stroje nebo zařízení Praktické předvedení
c Operativně reagovat adekvátním zásahem při běžném provozu popř. při výskytu havarijního stavu na změnu zobrazovacích jednotek, měřicích přístrojů a signalizačního zařízení stroje či zařízení používaných při technologických operacích. Praktické předvedení
d Dodržet bezpečnostní a požární předpisy při obsluze a provozu stroje či zařízení používaného při technologických operacích. Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Posuzování hodnot a parametrů při obsluze a řízení technologických procesů ve výrobě chemických produktů, samostatné provádění výstupní kontroly a vyhodnocování závad

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat metody a postupy fyzikálně-chemických analýz používané v dané chemické výrobě Ústní a písemné ověření
b Provést samostatně kvalitativní a kvantitativní analýzu vzorku v provozním měřítku Ústní ověření a praktické předvedení
c Posoudit sledované parametry a technologické podmínky a navrhnout opatření na základě získaných výsledků podle stanovených postupů Praktické předvedení
d Identifikovat nekvalitní produkt jako důsledek chybného technologického procesu (z odchylky od předepsaného technologického režimu – fluktuace hodnot) Ústní ověření
e Provést korekci podmínek technologického režimu pro dosažení žádané kvality produktu podle pracovních instrukcí Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vyplňování a vedení předepsané výrobní a provozní dokumentace obsluhy a řízení technologických procesů ve výrobě chemických produktů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat průběh technologického procesu na příslušném zařízení, uvést jeho parametry, podmínky apod. Ústní a písemné ověření
b Zaznamenat v souladu s provozním předpisem údaje o chodu zařízení a údaje o poruchách a opravách provozních zařízeních Ústní a písemné ověření
c Provést a evidovat příjem, skladování, expedici, balení a značení surovin, polotovarů a produktů v různých fázích výrobního procesu včetně nakládání s výrobním a manipulačním odpadem a vložit data do počítačového systému Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Příprava chemických roztoků a surovin pro procesy chemických výrob podle výrobní a analytické dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit vhodné suroviny (chemické látky nebo chemické směsi) pro zadaný technologický proces podle předložených dokumentů, charakterizovat jejich vlastnosti a parametry Praktické předvedení
b Odebrat a navážit připravené suroviny (chemické látky nebo chemické směsi) a upravit je k technologickému procesu podle předložené dokumentace Praktické předvedení
c Objasnit důvody úpravy použitých surovin (chemické látky nebo chemické směsi) pro danou chemickou výrobu s ohledem na technologický postup Ústní ověření
d Popsat organizaci přípravy chemických roztoků Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Dodržování zásad bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí v chemické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí Ústní a písemné ověření
b Vyhledat pro daný úsek výroby interní dokumenty týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, hygieny práce, požární prevence a ochrany životního prostředí Praktické předvedení
c Dodržovat předpisy BOZP a PO na vybraném úseku chemické výroby Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Volba technologických podmínek a parametrů pro obsluhu a řízení technologických procesů ve výrobě chemických produktů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat průběh a řízení technologických procesů na určeném výrobním úseku chemické výroby Praktické předvedení a ústní ověření
b Zkontrolovat průběh technologických procesů a navrhnout případnou korekci Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=30976&kod_sm1=34).

Uchazeč pracující v chemickém provozu není povinen před zahájením zkoušky předložit potvrzení o zdravotní způsobilosti.

Doporučujeme, aby měl uchazeč střední vzdělání s výučním listem v chemickém oboru.

Pro ověřování kompetencí je třeba zadávat komplexní úkoly prověřující aplikaci chemických znalostí a dovedností na zadaném úseku chemické výroby.

Zkouška bude probíhat pro vybranou technologii.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro chemii, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

LZ Draslovka, a. s., Kolín