Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Technická chemie a chemie silikátů
Povolání: Chemický technik
Platnost standardu: od 27.8.2012 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v platné legislativě vztahující se k prováděným zkouškám v chemii

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést základní legislativní rámec vztahující se k určené chemické činnosti Písemné ověření
b Definovat základní pravidla certifikace chemických látek Ústní a písemné ověření
c Vyhledat v předložených předpisech potřebný údaj k zadané zkoušce Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Aplikování dokumentace standardních postupů na konkrétní zkoušky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit v elektronické podobě obecný formát testovací dokumentace Praktické předvedení
b Ke dvěma zadaným testovacím metodám vytvořit dokumentaci s popisem standardního postupu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Vedení stanovených záznamů v listinné nebo elektronické podobě nebo vytváření vlastní dokumentace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyplnit připravený formulář o provedeném laboratorním rozboru Praktické předvedení
b V elektronické podobě připravit dokumentační podklady k certifikaci jakosti Praktické předvedení
c V elektronické podobě připravit návrh formuláře pro záznam revize chemické výroby Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Navrhování metod a postupů při odběru vzorků a fyzikálně chemických zkouškách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat metody a postupy u fyzikálně-chemických zkoušek vzorků Písemné a ústní ověření
b Pro zadanou chemickou sloučeninu navrhnout vhodné metody ověření fyzikálně-chemických vlastností Písemné ověření
c U jednotlivých metod popsat průběh testování, výhody, nevýhody a validitu, zvolit nejvhodnější metodu Ústní ověření
d Navrhnout metody a postupy při odběru vzorků v zadaném chemickém provozu Písemné a ústní ověření
e Provést odběr vzorků chemické látky k provedení zvolené testovací metody Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Organizace a koordinace systému řízení jakosti v chemické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit principy systému řízení jakosti Ústní ověření
b Navrhnout systém řízení jakosti v chemické výrobě Písemné ověření
c Popsat jednotlivé kroky systému řízení jakosti v chemické výrobě Ústní a písemné ověření
d Vyjmenovat potřebné dokumenty a jejich náležitosti nutné k ověření systémů řízení jakosti v chemické výrobě Ústní ověření
e Připravit konkrétní harmonogram auditu jakosti chemické výroby (chemického procesu) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Vyhodnocování získaných výsledků fyzikálně chemických zkoušek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést laboratorní rozbor určené chemické sloučeniny Praktické předvedení a ústní ověření
b Vypracovat laboratorní zprávu o provedeném rozboru Praktické předvedení
c Z výsledků analýzy popsat fyzikálně-chemické vlastnosti chemické látky Písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Validování metod a postupů fyzikálně chemických zkoušek a odběrů vzorků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést tři různé způsoby a postupy odběru vzorků pro zadanou testovací metodu Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést určenou testovací metodu na odebraných vzorcích Praktické předvedení
c Vyhodnotit výsledek testu dané vlastnosti chemické látky Praktické předvedení
d Určit nejvhodnější způsob a postup odběru vzorků k dosažení nejlepší validity příslušné testovací metody Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vypracovávání revizních zpráv, protokolů a záznamů o revizích v chemické výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést a popsat jednotlivé kroky a náležitosti revize v chemické výrobě Písemné a ústní ověření
b Provést revizi chemického zařízení a zpracovat řádný protokol Praktické předvedení
c Na základě protokolu provedené revize vypracovat revizní zprávu se všemi náležitostmi Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
6

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=30976&kod_sm1=34).

Při ověřování některých kritérií, zejména spojených s faktickým zacházením s chemickými látkami a pohybem v chemickém provozu je sledováno dodržování předpisů BOZP a PO.

Pro realizaci zkoušky profesní kvalifikace je preferováno ověřování znalostí a dovedností v rámci řešení zpracování komplexního úkolu.

Zejména se jedná o:

- prokázání schopnosti práce s chemickou legislativou a dalšími normami,

- práci s technickou dokumentací,

- analýzu, zpracování a evidenci příslušné dokumentace,

- přípravu, zpracování a vyhodnocování zadaných chemicko-technologických analýz,

- realizaci a validaci jednotlivých metod a postupů fyzikálně-chemických zkoušek.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zpracování zadaného úkolu, dodržení jednotlivých postupů a kvalitě výstupu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro chemii, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Synthesia, a. s.