Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Kožedělná a obuvnická výroba a zpracování plastů
Povolání: Kožařský technik plánovač výroby, zásobovač
Platnost standardu: od 21.8.2019 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v normách pro kožedělnou výrobu a předvést dohledání pomocí informačních technologií Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat složení předloženého výrobku, pojmenovat jednotlivé dílce a součásti, vysvětlit jejich funkci Ústní ověření
c Sestavit dle předloženého vzorku pracovní postup pro zhotovení výrobku s využitím technické dokumentace, popsat výrobní způsob Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení technické dokumentace kožedělné výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Založit a vést technickou a technologickou dokumentaci, popsat podklady pro předložený vzorek Praktické předvedení a ústní ověření
b Zdůvodnit nutnost vedení a používání norem a technické dokumentace pro danou kožedělnou výrobu Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Stanovování druhu a množství surovin a materiálů pro kožedělnou výrobu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit a pojmenovat předložené materiály, definovat jejich vlastnosti a uvést použití pro konkrétní úsek výroby Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout surovinu a materiály, komponenty a polotovary pro výrobu daného kožedělného výrobku, popsat jejich vlastnosti a zdůvodnit jejich výběr Praktické předvedení a ústní ověření
c Stanovit na základě technologické dokumentace vhodné materiály pro výrobní proces a vypočítat jejich spotřebu pro daný objem výroby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Stanovování standardních technologických postupů a technologických podmínek pro jednotlivé úseky kožedělné výroby

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit a zjistit odpovídající druh materiálu pro zadaný kožedělný výrobek z předložených vzorků materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit postup práce přípravných operací pro kompletaci kožedělného výrobku z různých druhů materiálů, tj. z přírodních usní, textilu, poromerů a koženek Praktické předvedení a ústní ověření
c Sestavit vhodný technologický postup pro šití vrchové sestavy svršku obuvi pomocí technické dokumentace a strojního zařízení (šicí stroj plochý jednojehlový) Praktické předvedení a ústní ověření
d Popsat zvolený postup jednotlivých prací, kompletace, barvení, kosení a vyztužování zadaného kožedělného výrobku Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Posuzování kvality polotovarů, základních a pomocných materiálů v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit a zjistit odpovídající druh usně pro zadaný výrobek z předložených vzorků usní, základních a pomocných materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
b Vyhodnotit vady předložených usňových, základních a pomocných materiálů ve vztahu k možnosti eliminace těchto vad z hlediska využití těchto materiálů při výrobě konkrétního výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
c Navrhnout konstrukční řešení výrobku z poškozeného materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Rozbory spotřeby práce a plnění normativů v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Sestavit vzorový plán výroby pro zadaný počet zaměstnanců kožedělné výroby a požadovaného počtu hotových výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
b Uvést údaje potřebné pro zpracování podkladů pro stanovení normativů práce Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Měření spotřeby práce v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat vzorové stanovení měření spotřeby práce pro určený úsek kožedělné výroby, vyjmenovat potřebné zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
b Vypracovat racionalizační opatření na základě stanovené spotřeby práce pro určený úsek kožedělné výroby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Výpočty norem a normativů v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypracovat pomocí časových studií a sborníku norem spotřebu práce pro šití vrchové a podšívkové sestavy na plochém jednojehlovém šicím stroji Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout podle zadaných studií zlepšení časové úspory pro jednotlivé zadané pracovní operace kožedělné výroby Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Tvorba sborníků norem a normativů v kožedělné výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Inovovat sborníky norem a jejich normativů na základě spotřeby práce a výpočtu norem Praktické předvedení a ústní ověření
b Vypracovat na PC grafickou podobu šablony inovovaných sborníků norem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonávání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://nsp.cz/jednotka-prace/kozarsky-technik-planovac#zdravotni-zpusobilost).

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé odborné kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat povolání v určitém úseku obuvnické výroby.

Při ověřování kritérií hodnocení založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů, ke komplexnímu přístupu k řešení daného úkolu a k celkové kvalitě provedení.

Při ústním projevu je třeba sledovat používání odborné terminologie a využívání odborných znalostí pro řešení úkolů.

 

Autorizovaná osoba připraví u odborné kompetence Měření spotřeby práce v kožedělné výrobě, pro kritérium hodnocení a), b) modelovou situaci v návaznosti na ověřovanou kompetenci.

Autorizovaná osoba zadá u odborných kompetencí Stanovování druhu a množství surovin a materiálů pro kožedělnou výrobu pro kritérium hodnocení a); Stanovování standardních technologických postupů a technologických podmínek pro jednotlivé úseky kožedělné výroby, kritérium hodnocení a); Posuzování kvality polotovarů, základních a pomocných materiálů v kožedělné výrobě, kritérium hodnocení a), b) počet vzorků (v minimálním počtu 2 – maximálně 5 kusů vzorků); podle zaměření konkrétní obuvnické výroby a místa konání zkoušky.

Uchazeč má k dispozici PC a bude s jeho pomocí zpracovávat úkoly ověřující tyto odborné kompetence: Rozbory spotřeby práce a plnění normativů v kožedělné výrobě, kritérium hodnocení b); Tvorba sborníků norem a normativů v kožedělné výrobě, kritérium hodnocení b).

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

a)Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání zaměřeném na výrobu kožedělného zboží nebo výrobu obuvi a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti kožedělné výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo učitele praktického vyučování v oblasti kožedělné výroby.

b)Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru vzdělání zaměřeném na zpracování usní, plastů a pryže a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti kožedělné výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo učitele praktického vyučování v oblasti kožedělné výroby.

c)Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na kožedělnou technologii a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti kožedělné výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo učitele odborného výcviku nebo učitele praktického vyučování v oblasti kožedělné výroby.

d)Profesní kvalifikace 32-016-M Kožařský technik technolog výroby obuvi nebo 32-014-M Kožařský technik plánovač výroby, zásobovač a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti kožedělné výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo učitele praktického vyučování v oblasti kožedělné výroby.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, může být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost autorizujícímu orgánu, a to předložením dokladu nebo dokladů o získání odborné způsobilosti v souladu s hodnoticím standardem této profesní kvalifikace, nebo takovým postupem, který je v souladu s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu této profesní kvalifikace autorizujícím orgánem stanoven.

 

Žádost o udělení autorizace naleznete na internetových stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Místnost pro provedení ústní části zkoušky a pro přípravu písemných podkladů ke zkoušce vybavená PC s instalovaným potřebným SW a tiskárnou, papír, tužky, tabule nebo flipchart

Výkresová dokumentace pro kožedělnou výrobu

Normy ISO, časové normy, sborníky norem pro kožedělnou výrobu

Výrobní dokumentace (technologická a technická dokumentace) pro kožedělnou výrobu

Vzorky obuvnických a galanterních materiálů, polotovarů a komponentů (minimálně 5 ks od každého druhu)

Vzorky materiálů: a) usňové materiály vrchové, podšívkové a spodkové, b) vrchové syntetické materiály, c) drobný kovový materiál, d) spodkové polotovary a komponenty

Vzorky dílců: a) dílce vrchové , b) dílce podšívkové, c) dílce ztužovací, d) dílce spodkové

Vzorky vad: a) usňových materiálů, b) spodkových komponentů, c) hotové výrobky s ukázkami vad vzniklými ve spodkové dílně a během celého technologického procesu

Vzorky obuvi (minimálně 5 ks)

Vzorky galanterních výrobků (minimálně 5 ks)

Výrobní zařízení: šicí stroj plochý jednojehlový

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Zajištění vhodných prostor pro provádění zkoušky prokazuje žadatel odpovídajícím dokladem (např. výpis z katastru nemovitostí, nájemní smlouva, dohoda) umožňujícím jejich užívání po dobu platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Uchazeč má nárok na celkovou dobu přípravy na zkoušku v trvání 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky jednoho uchazeče (bez času na přestávky a na přípravu) je 8 až 10 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká obuvnická a kožedělná asociace, Zlín

Střední škola obchodně technická, Zlín

ORTO plus, s. r. o., Zlín

Columna centrum, s. r. o.