Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Doprava a spoje
Povolání: Operátor poštovního provozu
Platnost standardu: od 27.8.2012 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Nakládání, vykládání, tvorba a výměna uzávěrů a nákladních předmětů dle dokladů a elektronických záznamů SW evidence v přepravních uzlech a vyměňovacích poštách, BOZP

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat druhy uzávěrů, vytvořit uzávěr Praktické předvedení a ústní ověření
b Naložit a vyložit uzávěr Praktické předvedení a ústní ověření
c Předat nákladní předmět poštovnímu kurzu Praktické předvedení a ústní ověření
d Naložit a vyložit nákladní předmět Praktické předvedení a ústní ověření
e Dodržovat při všech činnostech BOZP Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vybírání poštovních schránek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat postup při vybírání zásilek z poštovní schránky Ústní ověření
b Popsat způsob kontroly technického stavu poštovní schránky Ústní ověření
c Charakterizovat postup při předání zásilek na stanoveném pracovišti v provozovně České pošty Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Ruční třídění listovních a balíkových zásilek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Třídit ručně listovní zásilky podle PSČ a instradovacích pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
b Třídit ručně balíkové zásilky podle PSČ a instradovacích pomůcek Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zajišťování SW evidence ručními snímači čárových kódů a dodržování technologických postupů evidence zásilek I. technologické úrovně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést SW evidenci pomocí ručního snímače čárového kódu Praktické předvedení
b Popsat postup při technických problémech se snímáním Ústní ověření
c Popsat technologické postupy SW evidence zásilek I. technologické úrovně Ústní ověření
d Zaevidovat pomocí SW zásilku I. technologické úrovně Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zpracování zásilek a dokladů při nepravidelnostech v přepravě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat jednotlivé nepravidelnosti a postupy zacházení s takovýmito zásilkami Ústní ověření
b Zpracovat zásilku a doklad při nepravidelnosti ve vnitrostátní dopravě Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluhování mechanizační techniky při třídění zásilek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat pracovní postupy pro práci s mechanizační technikou pro třídění zásilek Ústní ověření
b Prokázat znalost manuálů a pracovních postupů pro práci s mechanizační technikou pro třídění zásilek Ústní ověření
c Popsat zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci s mechanizační technikou pro třídění poštovních zásilek Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Videokódování listovních zásilek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Videokódovat listovní zásilky Praktické předvedení
b Přiřadit město k příslušnému sběrnému přepravnímu uzlu Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Uchazeč prokáže svou totožnost předložením platného osobního dokladu a předloží dokument o nejvyšším dosaženém vzdělání.

Autorizovaná osoba je povinna do ověřování zařadit simulaci procesu zpracování celkem 20 fiktivních poštovních zásilek.

Při ověřování splnění kritérií je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, k dodržování poštovních předpisů.

V případě, že autorizovaná osoba zvolí pro ústní ověřování formu vylosovaných otázek, musí dodržet následující pravidla.

 

Pravidla pro aplikaci ústního ověřování formou vylosovaných otázek.

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí byt splněny následující dvě podmínky:

A. Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká pošta, s. p.