Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Platnost standardu: od 21.8.2019 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Příprava materiálů a polotovarů pro výrobu matracových jader

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat podle výkresové dokumentace a kusovníku matracové jádro z hlediska zadaných parametrů (rozměry matracového jádra a jeho nosnost podle váhové kategorie uživatele) Praktické předvedení a ústní ověření
b Vybrat tvarovací, pružicí a pomocné materiály a polotovary podle zadání Praktické předvedení
c Zkontrolovat a změřit vybrané materiály a polotovary Praktické předvedení a ústní ověření
d Při všech pracovních operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha, základní údržba a nastavení strojů a zařízení pro zpracování, opracování a spojování pěnových materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat vhodné stroje nebo zařízení pro zpracování, opracování a spojování pěnových materiálů podle zadání a zvoleného postupu práce Praktické předvedení s ústním ověřením v reálném provozu
b Vysvětlit ovládání, činnost, nastavení parametrů a způsob obsluhy vybraných strojů nebo zařízení Ústní ověření v reálném provozu
c Popsat základní principy údržby zvolených strojů nebo zařízení Ústní ověření v reálném provozu
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování kvality čalounických materiálů a výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Posoudit kvalitu zvolených čalounických materiálů na daný polotovar podle rozměrů, přesnosti tvaru a dalších kvalitativních parametrů uvedených ve výkresové dokumetaci a kusovníku Praktické předvedení a ústní ověření
b Posoudit kvalitu zhotovených matracových jader podle zadaných požadavků, rozměrů, tvaru, čistoty provedení, pevnosti spojů Praktické předvedení a ústní ověření
c Při všech pracovních operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Tvarování jednotlivých výplňových dílů pro čalounění

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout technologický postup tvarování dílů pro výrobu zadaného matracového jádra Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit tvarování výplňových dílů z hlediska hodnot sledovaných parametrů a kvality matracového jádra Ústní ověření v reálném provozu
c Při všech pracovních operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Manipulace s materiálem, polotovary i výrobky ve skladech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést manipulaci s čalounickými materiály a polotovary při jejich skladování Praktické předvedení
b Předvést manipulaci s matracovými jádry při skladování Praktické předvedení
c Vyjmenovat rizika skladování čalounických materiálů, polotovarů, matracových jader Ústní ověření v reálném provozu
d Uvést požární rizika při manipulaci, skladování a zpracování výplňových materiálů, lepidel, balicích PE fólií Ústní ověření
e Uvést zdravotní rizika při používání čalounických strojů a zařízení (respirační, dotyková, sluchová, způsob ochrany a ošetření případných nehod) Ústní ověření
f Při všech pracovních operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpadem při výrobě matracových jader

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést po skončení práce úklid na pracovišti Praktické předvedení
b Objasnit vznik a druhy odpadů při výrobě matracových jader Ústní ověření
c Vysvětlit způsoby třídění, skladování, zpracování, recyklace a likvidace odpadu z výroby a balení matracových jader Ústní ověření
d Naložit s odpadem v souladu s legislativními požadavky Praktické předvedení
e Při všech pracovních operacích dodržovat zásady BOZP a PO Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola, balení a expedice čalouněných výrobků a čalounických materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby a zásady kontroly v celém procesu výroby a skladování čalounických materiálů Písemné a ústní ověření
b Zkontrolovat kvalitu hotových výrobků Praktické předvedení
c Popsat zásady označování výrobků nebo čalounických materiálů podle platných právních předpisů Písemné a ústní ověření
d Popsat způsoby balení výrobků podle charakteru a množství výrobků a způsobu expedice a přepravy Písemné a ústní ověření
e Popsat zásady manipulace a skladování výrobků a materiálů v celém procesu výroby Písemné a ústní ověření
f Popsat zásady expedice a přepravy výrobků a materiálů vzhledem k použitému přepravnímu prostředku Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO), o čemž bude autorizovanou osobou vyhotoven a uchazečem podepsán písemný záznam. Zdravotní způsobilost pro vykonání pracovních činností této profesní kvalifikace je vyžadována a prokazuje se lékařským potvrzením (odkaz na povolání v NSP - https://www.nsp.cz/jednotka-prace/pracovnik-vyroby-matracov#zdravotni-zpusobilost).

 

Uchazeč při zkoušce:

vybere, zkontroluje a změří materiály a polotovary pro výrobu matracových jader podle zadání

vybere a popíše v reálném prostředí obsluhu strojů pro zpracování pěnových materiálů

navrhne technologický postup tvarování dílů pro výrobu zadaného matracového jádra

posoudí kvalitu zhotovených matracových jader podle zadaných požadavků (rozměrů, tvaru, čistoty provedení, pevnosti spojů).

 

Při zkoušce musí být kladen důraz zejména na:

respektování předloženého zadání a technické dokumentace

použití různých druhů hlavních čalounických materiálů, např. pružinových koster, rozličných druhů měkkých pěnových materiálů a dalších

stanovení rozměrů matracového jádra (určení správné velikosti vzhledem k požadované velikosti matrace, pro kterou je jádro určeno).

 

Odborné kompetence na speciálních elektronicky řízených strojích a zařízeních nelze ověřovat praktickým předvedením z bezpečnostních a dalších důvodů (možnost poškození nesprávným nastavením a neodbornou manipulací).

Ověření odborných kompetencí zaměřených na práce se stroji a strojními zařízeními, které uchazeč vybere v reálném provozu (způsob ověření “Praktické předvedení s ústním ověřením v reálném provozu”) bude pokračovat formou odpovědí na otázky týkající se ovládání strojů nebo zařízení, nastavení parametrů, vysvětlení činnosti strojů nebo zařízení, posuzování průběhu a výsledků procesu, hodnot sledovaných parametrů, kvality produktů, způsobu reagování na různé situace.

 

Celá zkouška musí probíhat v souladu s platnými předpisy, měření materiálů i hotových matracových jader musí být v souladu s platnými normami.

 

Písemné ověřování kritérií hodnocení bude realizováno formou odpovědí uchazeče na otevřené otázky (vypracovaných na PC nebo na označené listy papíru) týkající se úkolů a zadání vyplývajících z příslušných kritérií hodnocení. Ústním ověřením se rozumí stručné slovní doplnění písemně zpracovaných úkolů a zadání.

 

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem “Ústní ověření v reálném provozu” se požaduje zodpovězení zadaných otázek, stručné vysvětlení popisované činnosti nebo obhajoba zvoleného postupu řešení.

 

Při ověřování kritérií hodnocení způsobem "Praktické předvedení" bude posuzováno bezpečné nebo rizikové chování uchazeče v reálném provozu.

 

Uchazeč si na zkoušku přinese vlastní ochranný oděv a pracovní obuv.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Cech čalouníků a dekoratérů, z. s.

BPP, spol. s r. o.

Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy, příspěvková organizace