Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo zemědělství
Skupina oborů: Potravinářství a potravinářská chemie
Povolání: Řezník a uzenář
Platnost standardu: od 30.4.2013 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Těžení a ošetření tukové tkáně

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Těžit, třídit a ošetřovat vepřové sádlo, hovězí lůj nebo skopový a kozí lůj Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat těžení, třídění a ošetřování vepřového sádla, hovězího loje nebo skopového a kozího loje Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Škvaření živočišných tuků a výroba škvarků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Škvařit tuk v odkrytých duplikátorových kotlích nebo horizontálních kotlích nebo autoklávech Praktické předvedení a ústní ověření
b Popsat škvaření tuku v odkrytých duplikátorových kotlích, horizontálních kotlích a autoklávech Ústní ověření
c Zajistit izolaci škvarků odklapáním nebo lisováním Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Tavení živočišných tuků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozmělnit tuk Praktické předvedení a ústní ověření
b Tavit tuk periodickým nebo kontinuálním způsobem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Chlazení a balení živočišných tuků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Chladit izolovaný tuk Praktické předvedení a ústní ověření
b Balit izolovaný tuk Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Skladování živočišných tuků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Skladovat tuky ve spotřebitelských baleních Ústní ověření
b Skladovat tuky v cisternách a tancích Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha strojního a technologického vybavení při zpracování živočišných tuků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Použít vhodné technologické vybavení při zpracování živočišných tuků Praktické předvedení
b Obsluhovat a kontrolovat funkčnost strojního a technologického vybavení pro zpracování živočišných tuků Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Provádění hygienicko-sanitační činnosti v provozech masného průmyslu, dodržování bezpečnostních předpisů a zásad bezpečnosti potravin

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat hygienické předpisy, osobní hygienu a zásady bezpečnosti potravin Praktické předvedení
b Používat pracovní oděv a ochranné pomůcky Praktické předvedení
c Dodržovat sanitační řád Praktické předvedení
d Dodržovat zásady bezpečnosti, hygieny práce a ochrany zdraví při práci a požární prevence Praktické předvedení
e Rozlišovat specifická bezpečnostní rizika související s manipulací se strojním vybavením a s výkonem pracovních činností při zpracování živočišných tuků Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost a odpovídající fyzická zdatnost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=100228&kod_sm1=28).

Všechny osoby, které se přímo zúčastní praktické zkoušky, musí mít platný průkaz pracovníka v potravinářství (zdravotní průkaz).

Ověřování by mělo být spojeno s činností vedoucí ke zpracování živočišných tuků s využitím technologických postupů a hygienických zásad zacházení s živočišnými tuky.

Při ověřování kompetencí, zejména formou praktického předvedení, zkoušející sleduje způsob provedení zadané činnosti, dodržování hygienických zásad, posuzuje hospodárné využívání surovin, dodržování ekologických principů při výrobě, dodržování zásad bezpečnosti práce, dodržování časového harmonogramu a dodržování organizace práce. Zkoušející ověřuje hodnoticí kritéria průběžně při plnění příslušných odborných způsobilostí.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro potravinářství a krmivářství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR, SP ČR a AK ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině

Český svaz zpracovatelů masa

Sdružení drůbežářských podniků

Steinhauser, s. r. o.