Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Truhlář nábytkář , Dílenský montážník nábytku
Platnost standardu: od 29.8.2012 do 5.4.2019
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 5.2.2019 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek v nábytkářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a dodržovat právní předpisy týkající se BOZP, hygieny práce a požární ochrany Písemné nebo ústní ověření, praktické předvedení
b Udržovat pořádek a čistotu na pracovišti Praktické předvedení
c Používat předepsané ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technických podkladech pro zhotovování truhlářských výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Pracovat s dodanou konstrukční a technologickou dokumentací ve fyzické i elektronické formě Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Vypracovat konstrukční a technologickou dokumentaci na zhotovení jednoduchého výrobku ze dřeva Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Využívat jednoduché počítačové aplikace při zpracování dokumentů technické přípravy výroby (tabulky a grafy) Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava materiálů a polotovarů pro výrobu nábytkových dílců

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vybrat a zkontrolovat nábytkové dílce podle zadání výroby Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Připravit potřebné kování a komponenty pro montáž daného nábytkového dílce Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Zvolit a připravit pomocné a spojovací materiály pro montáž daného nábytkového dílce Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obrábění dřevěných a plastových materiálů řezáním, hoblováním, tvarováním, dlabáním, vrtáním a broušením ručním nářadím

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit nářadí a nástroje pro jednotlivé operace podle zadání výroby Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Předvést vytvoření konstrukčních spojů a následné spojení dílců Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Upravit dílec nebo výrobek do konečné podoby po strojním opracování ‒ úprava vnitřních rohů po frézování, úprava přesahů, úprava nedofrézovaných a nedobroušených míst Praktické předvedení
d Ručně olepit hrany a upravit do konečné podoby Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Montáž a demontáž nábytku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit vhodný technologický postup předmontáže a montáže nábytku Ústní ověření
b Provést předmontáž kování, podsestav a montáž nábytku Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Zasklít a osadit výplně dřevěných a hliníkových rámů Praktické předvedení s ústní obhajobou
d Zkompletovat a dokončit výrobky menších rozměrů Praktické předvedení s ústní obhajobou
e Doladit seřízení, kování, závěsy, zámky apod. Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpadem z truhlářské výroby při práci dílenského montážníka

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat odpady vzniklé při dané výrobě Písemné ověření s ústní obhajobou
b Popsat způsoby třídění, skladování, zpracování, recyklace a likvidace odpadu vzniklého při práci dílenského montážníka Písemné ověření s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při ověřování splnění kritérií je třeba zohlednit respektování činností vedoucích ke zhotovení dvou typů výrobků za použití různých druhů materiálů (dřevotřískové a dřevovláknité desky, masivní dřevo, plasty, lamináty aj.) s využitím běžně používaných technologických postupů a při dodržování standardně dovolených tolerancí.

Při zadávání se doporučují např. tyto činnosti:

– práce s výrobní dokumentací

– příprava a kontrola nábytkových dílců a komponentů

– kontrola a seřízení ručního nářadí

– práce s ručním nářadím

– předmontáž kování a komponentů

– montáž nábytku z připravených dílců

– montáž vnitřního a vnějšího vybavení, mechanismů a komponentů.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného výrobku i k časovému hledisku zvládání operací. Důraz je rovněž třeba klást na kvalitu výsledných produktů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

NADOP – VÝROBA NÁBYTKU, a. s.

Truhlářství Souček

Dřevotvar Jablonné nad Orlicí

Dřevařský magazín