Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Truhlář nábytkář , Pracovník pro povrchovou úpravu nábytku
Platnost standardu: od 29.8.2012 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek v nábytkářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a dodržovat právní předpisy týkající se BOZP, hygieny práce a požární ochrany Písemné nebo ústní ověření, praktické předvedení
b Udržovat pořádek a čistotu na pracovišti Praktické předvedení
c Používat předepsané ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba a navrhování optimálních materiálů pro konstruované dřevařské a nábytkářské výrobky, jejich konečné zpracování a povrchové úpravy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout vhodný materiál podle daného polotovaru Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Navrhnout způsob aplikace daného materiálu Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Popsat druhy mořidel, dokončovacích materiálů, nátěrových hmot a systémů a pomocných prostředků pro povrchovou úpravu nábytku Písemné nebo ústní ověření
d Popsat postupy přípravy mořidel a dokončovacích materiálů ‒ míchání, tužení, úprava konzistence Písemné nebo ústní ověření, praktické předvedení
e Popsat metody a způsoby aplikace mořidel, dokončovacích materiálů, nátěrových hmot a systémů a pomocných prostředků pro povrchovou úpravu nábytku Písemné nebo ústní ověření
f Zvolit dokončovací materiál, nátěrovou hmotu nebo systém pro zadaný úkol Praktické předvedení s ústní obhajobou
g Zvolit aplikační zařízení, nářadí, pracovní pomůcky a měřidla Písemné ověření, praktické předvedení
h Navrhnout a vysvětlit pracovní postup pro zadaný úkol Písemné ověření, praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola dodržování technologických postupů v dřevařské a nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržet technologické postupy dané výrobcem dokončovacího materiálu v závislosti na zadaném úkolu Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Dodržet technologické postupy dané výrobcem aplikačního zařízení v závislosti na zadaném úkolu Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Určit způsob tužení a ředění nátěrového materiálu podle vnějších vlivů ‒ teplota, vlhkost, proudění vzduchu Písemné ověření, praktické předvedení
d Provést konečnou úpravu materiálu před vlastním lakováním Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Povrchová úprava výrobků mořením, bělením, voskováním, imitováním dřeva, nanášením tmelů, emailů a laků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit mořidlo podle zadaného úkolu a provést moření dílců Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Připravit dokončovací materiál a provést povrchovou úpravu dle zvoleného pracovního postupu Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Provést kontrolu dokončených dílců Praktické předvedení s ústní obhajobou
d Navrhnout a provést opravu defektů povrchové úpravy Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha a údržba strojů, nástrojů a vybavení pro lakování v nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy zařízení, nářadí a pracovních pomůcek pro aplikaci dokončovacích materiálů při výrobě nábytku, jejich použití a údržbu Písemné nebo ústní ověření
b Obsluhovat ruční stříkací vzduchové pistole, tlaková stříkací zařízení s ruční pistolí, kompresory apod. Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Provést čištění a základní údržbu aplikačních zařízení, nářadí a pracovních pomůcek Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Nakládání s odpadem z truhlářské výroby při povrchové úpravě nábytku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat odpady vzniklé při dané výrobě Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Popsat způsoby třídění, skladování, zpracování, recyklace a likvidace odpadu vzniklého při povrchové úpravě nábytku Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při ověřování splnění kritérií musí být zohledněno, že se jedná o koncové operace v technologickém postupu výroby nábytku, tedy o operace, které dotváří a zajišťují finální vzhled hotového výrobku. Ověřování by mělo vést ke kontrole kvality povrchové úpravy.

Při zadávání úkolů se doporučují zejména tyto činnosti:

– práce s nátěrovými hmotami, nábytkovými dílci a jejich kontrola i mezi jednotlivými operacemi

– volba postupu práce v celém technologickém procesu povrchové úpravy

– práce s dodanou dokumentací (zaznamenávání technologie, aplikace a typů materiálů, kontrola počtu dílců)

– obsluha zařízení, nářadí a pracovních pomůcek potřebných k aplikaci nátěrových hmot.

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného výrobku i k časovému hledisku zvládání operací.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

NADOP – VÝROBA NÁBYTKU, a. s.

Truhlářství Souček

Dřevotvar Jablonné nad Orlicí

Dřevařský magazín