Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Truhlář nábytkář , Pracovník dýhování a laminátování nábytku
Platnost standardu: od 29.8.2012 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek v nábytkářství

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržovat a popsat právní předpisy týkající se BOZP, hygieny práce a požární ochrany Písemné nebo ústní ověření, praktické předvedení
b Udržovat pořádek a čistotu na pracovišti Praktické předvedení
c Používat předepsané ochranné pracovní prostředky Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba postupu práce, způsobu, zpracování, nástrojů a materiálů pro zhotovování výrobků ze dřeva

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit postup práce a způsob provedení technologických operací dle výrobního zadání Písemné nebo ústní ověření, praktické předvedení
b Zvolit nástroje, nářadí, pomůcky a měřidla Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Zvolit druh a množství materiálů a polotovarů Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha a údržba strojů, nástrojů a vybavení pro dýhování a laminátování nábytku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu, seřízení a nastavení nanášecího a lisovacího zařízení Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Obsluhovat nanášecí a lisovací zařízení Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Provést základní údržbu používaného technického zařízení Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava, úprava a opracování surovin a materiálů podle technologického postupu pro dýhování a laminátování nábytku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit nosný a povrchový materiál Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Připravit lepidlo nebo lepicí směs Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Aplikovat lepidlo Praktické předvedení
d Sestavit soubory z nosného a povrchových materiálů, slisovat soubory Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vstupní, výstupní a mezioperační kontrola surovin, materiálů, polotovarů a výrobků v dřevařské a nábytkářské výrobě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést vstupní kontrolu materiálů a jejich případnou opravu Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Provést kontrolu zhotovených polotovarů a jejich případnou opravu Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Nakládání s odpadem z truhlářské výroby při dýhování a laminátování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat odpady vzniklé při dané výrobě Písemné ověření s ústní obhajobou
b Určit způsob dalšího použití nebo likvidace odpadu při dýhování a laminátování Písemné ověření s ústní obhajobou
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Při ověřování kritérií by měl být kladen důraz na volbu postupu práce a vhodného materiálu s přihlédnutím na samostatnost rozhodování a ekonomické hledisko výroby.

Při ověřování splnění kritérií je rozhodující výsledná kvalita výrobku s přihlédnutím na jeho funkčnost, užitnou hodnotu a ekonomičnost výroby.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

NADOP – VÝROBA NÁBYTKU, a. s.

Truhlářství Souček

Dřevotvar Jablonné nad Orlicí

Dřevařský magazín