Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Elektrotechnik
Platnost standardu: od 2.11.2012 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci a normách, používání této dokumentace při práci na elektrotechnických a elektronických zařízeních

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit účel základních norem z oblasti příjmu a vysílání vysokofrekvenčního signálu Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit na výkresech schematické elektrotechnické značky Písemné a ústní ověření
c Použít technické normy při návrhu vysokofrekvenčního napájecího vedení Praktické předvedení
d Použít katalog součástek ke stanovení parametrů měřených hodnot Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Návrh a montáž vysokofrekvenční kabelové trasy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout komponenty vysokofrekvenčního napájecího vedení podle zadané situace Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Zvolit technologie montáže vedení Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit nástroje a materiály pro každou činnost při montáži vedení Praktické předvedení
d Navrhnout úchyty a prostupy vedení Praktické předvedení
e Vypočítat parametry anténního rozvodu pro zadanou situaci Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Výběr a testování kabelových svazků a kabelových propojek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Z předloženého katalogu kabelů a vodičů vybrat vhodné typy pro předložené případy použití (např. venkovní silový rozvod 3x400V, komunikační sběrnice Ethernet, atd. …) Praktické předvedení
b Z předloženého katalogu kabelů a vodičů vybrat kabely z vhodných materiálů do prostředí se zvýšeným nebezpečím požáru Praktické předvedení
c Provést testování kabelového svazku na testovacím zařízení (např. kompletní elektrické propojení, zjištění správné polohy kontaktu nebo tvaru kontaktu, detekci přítomnosti jednotlivých komponent svazku (např. různé krytky, sekundární zajištění, spony a podobně), zjištění správné varianty kódování, test vodotěsnosti konektorů) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Návrh a montáž vysílacích a přijímacích zařízení včetně antén

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní vztahy mezi veličinami ve vysokofrekvenční elektrotechnice (přenos výkonu po přenosovém vedení, antény, základní vlastnosti vlnovodu, resonátory) Písemné ověření
b Charakterizovat základní typy antén, popsat jejich vlastnosti a použití Písemné ověření
c Vybrat vhodný typ antény pro zadaný případ použití Praktické předvedení
d Popsat funkce vysokofrekvenčních zesilovačů (linearizované zesilovače, pásmové zesilovače, širokopásmové zesilovače, výkonové zesilovače) Písemné ověření
e Rozlišit a popsat základní mikrovlnné přenosové struktury (souosá a jiná vedení s vlnou TEM, kovové trubkové vlnovody obdélníkového a kruhového průřezu, mikrovlnné integrované obvody) Praktické předvedení a ústní ověření
f Provést výpočet zesílení, útlumu, úrovně přijímaného signálu ze zadaných hodnot (napětí, zesílení atd.) Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Uvádění do provozu, nastavování a ladění instalovaného zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat rozdíly měření na vysokých a na nízkých frekvencích Ústní nebo písemné ověření
b Změřit základní parametry koncových stupňů vysokofrekvenčních zařízení (antén) Praktické předvedení
c Analyzovat a lokalizovat možné zdroje rušení signálu Praktické předvedení
d Vyhodnotit naměřené hodnoty a navrhnout korekce nastavení zařízení k dosažení požadovaných hodnot Praktické předvedení s ústní obhajobou
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Revize, údržba a opravy instalovaných vysokofrekvenčních zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést revizi na zařízeních a v instalacích anténních rozvodů a popsat pracovní úkony nutné k provedení údržby včetně požadavků na zajištění bezpečnosti práce Praktické předvedení s ústní obhajobou
b Vypracovat postup pro zjištění poruchy, diagnostikovat poruchu a navrhnout postup opravy anténního rozvodu Praktické předvedení s ústní obhajobou
c Vypracovat postup pro zjištění poruchy, diagnostikovat poruchu a navrhnout postup opravy přijímacího nebo vysílacího zařízení Praktické předvedení s ústní obhajobou
d Změřit a porovnat technické parametry antény před opravou a po opravě a výsledky měření zdokumentovat Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování a vedení provozně-technické dokumentace instalovaných zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat požadavky právních předpisů na vedení dokumentace pro instalace anténních rozvodů Ústní nebo písemné ověření
b Popsat strukturu záznamu a zdůvodnit periodu údržby a revize anténních rozvodů Ústní nebo písemné ověření
c Vypracovat osnovu zápisu z revize vysílacího zařízení a zdůvodnit jednotlivé kroky revize Praktické předvedení
d Provést zápis do provozního deníku určeného zařízení Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zaškolování uživatelů a obsluh zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit instruktáž k zaškolení uživatelů zařízení Praktické předvedení
b Seznámit obsluhu s postupy k ověření, zda je zařízení bez napětí a k spolehlivému zajištění zařízení proti zapnutí Praktické předvedení
c Seznámit obsluhu s používáním ochranných zařízení a pomůcek a s bezpečným pracovním postupem Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Dodržování bezpečnosti práce při montáži, revizi, údržbě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zajistit bezpečnost práce na elektrickém zařízení bez napětí Praktické předvedení
b Zajistit bezpečnost práce na elektrickém zařízení pod napětím Praktické předvedení
c Posoudit úroveň bezpečnostních opatření v návrhu elektrického vedení Praktické předvedení
d Demonstrovat první pomoc při úrazu elektrickým proudem Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro elektrotechniku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

b-support, s. r. o.