Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Osobní a provozní služby
Povolání: Strojník bazénu
Platnost standardu: od 1.2.2013 do 14.3.2020
Možnosti zkoušky: Tento standard již není platný a není možno podle něj zkoušet. Od 14.01.2020 lze zkoušet podle nového standardu.
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v základní legislativě a technické dokumentaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést předpisy, které upravují hygienické požadavky na bazény, koupaliště, sauny Ústní a písemné ověření
b Uvést, co obsahují písemná pravidla o bezpečnosti, ochraně zdraví a ochraně životního prostředí při práci s nebezpečnými chemickými látkami a přípravky podle zákona o ochraně veřejného zdraví Ústní a písemné ověření
c Porovnat výsledky rozboru bazénových vod provedených akreditovanou laboratoří s tabulkovými hodnotami dle aktuálně platných předpisů Ústní ověření a praktické předvedení
d Vysvětlit, co udávají tzv. R věty a S věty dle platné legislativy (GHS). Které R (H) věty jsou u chemických látek a přípravků určených pro úpravu bazénové vody používány nejčastěji? Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Identifikace jednotlivých druhů bazénové chemie

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odebrat vzorek bazénové vody, naměřit hodnoty pH, volného a vázaného chloru a oxidačně redukčního potenciálu Praktické předvedení a ústní ověření
b Změřit požadované hodnoty kvality vody nebo jejich rozmezí (pH, volný chlor, vázaný chlor, oxidačně redukční potenciál, zákal, celkový organický uhlík - TOC) Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit vhodný druh bazénové chemie k úpravě pH v bazénové vodě Praktické předvedení a ústní ověření
d Zvolit vhodný druh bazénové chemie k úpravě volného a vázaného chloru v bazénové vodě Praktické předvedení a ústní ověření
e Uvést postup likvidace a odstranění vodních řas z bazénové vany a postup prevence proti tvorbě a růstu vodních řas Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Manipulace s chemickými a dezinfekčními látkami, přípravky a potřebnými pomůckami

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady správné manipulace s bazénovou chemií, chemickými koncentráty a naředěnými přípravky Písemné a ústní ověření
b Vysvětlit zásady správného skladování bazénové chemie a chemických látek Písemné a ústní ověření
c Vyjmenovat druhy ochranných pomůcek, které je nutné používat při manipulaci s bazénovou chemií a chemickými látkami Ústní ověření
d Zvolit, připravit a obléct si pomůcky BOZP Praktické předvedení a ústní ověření
e Charakterizovat kritéria pro provoz chlorového hospodářství Písemné a ústní ověření
f Předvést výměnu tlakové lahve s plynným chlorem Praktické předvedení a ústní ověření
g Předvést osazení chlorové lahve bezpečnostním kloboučkem s odsávacím ventilem při simulovaném úniku chloru netěsným ventilem Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění údržby zařízení úpravny bazénové vody

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat provozní schéma úpravny bazénové vody Písemné a ústní ověření
b Popsat jednotlivé komponenty úpravny bazénové vody Ústní ověření
c Provést kalibraci sondy pH Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést kalibraci ORP sondy Praktické předvedení
e Provést kalibraci CL sondy Praktické předvedení
f Vysvětlit postup čištění a desinfekce akumulační jímky Ústní ověření
g Předvést a popsat postup čištění vlasových filtrů čerpadel Praktické předvedení a ústní ověření
h Vysvětlit zásady a postup při zajištění úklidu prostor úpravny bazénové vody Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha strojního zařízení - čerpadla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé části čerpadla na modelu Ústní ověření
b Vyměnit ucpávku Ústní ověření a praktické předvedení
c Vyměnit výměnnou sadu Ústní ověření a praktické předvedení
d Domazat a vyčistit filtrační koš a provést odvzdušnění Ústní ověření a praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha filtračního zařízení (filtry, ventily)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit princip funkce filtru Ústní ověření
b Vysvětlit postup při praní pískových filtrů Ústní ověření
c Předvést manipulaci se šesticestným ventilem Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha zařízení k dezinfekci vody (UV lampa, ozonizace)

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat funkci UV lampy včetně rozdělení podle účinnosti Ústní ověření
b Popsat princip ozonizace (rozdíl mezi tvrdou a měkkou ozonizací) Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha bazénového vysavače

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat jednotlivé komponenty vysavače na modelu Ústní ověření
b Vysvětlit zásady bezpečnosti práce Ústní ověření
c Vysvětlit postup čištění (podle typu a hloubky bazénu) Ústní ověření
d Předvést čištění bazénové vany Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Zkouška se může skládat ze dvou časově i prostorově oddělených částí, praktické a teoretické.

Při posuzování kvality výkonu uchazeče při zkoušce se doporučuje hodnotit podle těchto kritérií:

• Kvalita provedené práce a znalost navázání jednotlivých postupů

• Dodržení požadavků zadání, pokynů výrobců strojů, chemických prostředků a úklidových pomůcek

• Technické provedení manipulace na předložených maketách jednotlivých komponentů úpravny bazénové vody podle zadání

Hodnocení bude zaměřeno na dodržení technologických postupů, na zručnost při provádění úkonů a na výslednou kvalitu práce.

Při ověřování odborných způsobilostí formou praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, k dodržování předpisů, ke kvalitě předvedení i k časovému hledisku zvládání jednotlivých požadovaných úkonů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro osobní služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Asociace bazénů a saun ČR

GHC Invest, s. r. o.

Herborner Pumpenfabrik J. H. Hoffmann GmbH & Co. KG

Bazenservis, s. r. o.