Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo práce a sociálních věcí
Skupina oborů: Speciální a interdisciplinární obory
Povolání: Manažer BOZP
Platnost standardu: od 1.2.2013 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 7

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Aplikace právních a ostatních předpisů a evropských právních předpisů v oblasti BOZP, včetně Národní politiky BOZP v ČR při výkonu činnosti manažera BOZP

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Prokázat znalost platných zákonů a základních evropských směrnic, týkajících se BOZP, včetně Národní politiky BOZP v ČR Písemné a ústní ověření
b Prokázat znalost prováděcích právních předpisů z oblasti BOZP Písemné a ústní ověření
c Prokázat znalost nastavení zásad řízení BOZP podle požadavků příslušných norem (např. dle OHSAS 18001v platném znění) Písemné a ústní ověření
d Orientovat se v platných technických normách z oblasti BOZP Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Zavádění a aktualizace systému řízení BOZP ve firmě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat existující interní politiku BOZP a k ní zpracovávané dokumenty Písemné a ústní ověření
b Popsat systém přípravy a realizace preventivních opatření BOZP, včetně zpracovávaných dokumentů Písemné a ústní ověření
c Popsat systém monitorování stavu a provádění interních a externích auditů BOZP Písemné a ústní ověření
d Popsat systém sledování a zlepšování pracovního a životního prostředí (vč. faktorů pracovního prostředí, expozic a limitů) Písemné a ústní ověření
e Popsat pracovní podmínky ve firmě, vč. hodnocení a návrhů na jejich zlepšení Písemné a ústní ověření
f Popsat systém zařazování činností do jednotlivých kategorií prací Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Hodnocení a řízení rizik BOZP

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat systém hodnocení a řízení rizik BOZP ve firmě a uvést příklady posuzování rizik na konkrétním pracovišti Písemné a ústní ověření
b Popsat vypracování potřebné dokumentace, včetně nápravných a preventivních opatření a hodnocení jejich účinnosti s cílem snižování rizik BOZP na pracovištích a kontrolování jejich účinnosti Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat kategorizaci prací ve firmě, sledování změn a zlepšování daného stavu Písemné a ústní ověření
d Popsat systém bezpečnostních pokynů a další potřebné dokumentace BOZP, jejich účinnost a kontroly jejich dodržování Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Aplikace zásad technické bezpečnosti při výkonu manažera BOZP

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat požadavky na zajištění bezpečného provozu a používání strojů a technických zařízení, vč. vyhrazených technických zařízení Písemné a ústní ověření
b Popsat systém provádění revizí a kontrol strojů a technických zařízení Písemné a ústní ověření
c Popsat požadavky na bezpečnost práce ve výškách a nad volnou hloubkou a rizika spojená s těmito činnostmi Písemné a ústní ověření
d Popsat požadavky na zajištění BOZP ve vybraném oboru, např. ve stavebnictví, zemědělství, strojírenství, dopravě, apod. Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Aplikace ergonomických přístupů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit důležitost ergonomie, antropometrie a fyziologie práce Ústní ověření
b Popsat ergonomické požadavky na uspořádání a vzhled pracoviště Ústní ověření
c Popsat ruční manipulaci s břemeny z hlediska ergonomických a hygienických požadavků Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Školení vedoucích pracovníků v BOZP

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat systém školení BOZP vedoucích pracovníků na jednotlivých stupních řízení v oblasti BOZP, zhodnotit jeho klady a nedostatky Písemné a ústní ověření
b Navrhnout kompletní systém školení BOZP pro vedoucí zaměstnance ve firmě Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
7

Šetření, evidence a hlášení pracovních úrazů a nemocí z povolání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat stávající postup/postupy šetření, evidence a hlášení pracovních úrazů ve firmě a zhodnotit jeho/jejich klady a nedostatky Písemné a ústní ověření
b Navrhnout systémová opatření k předcházení vzniku pracovních úrazů Praktické předvedení
c Vysvětlit problémy spojené s ohrožením zaměstnanců vznikem nemoci z povolání a navrhnout systémová opatření Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
7

Jednání s kontrolními orgány

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat organizaci a činnost orgánů inspekce práce a orgánů ochrany veřejného zdraví a jejich práva a povinnosti při provádění kontrol v oblasti BOZP Ústní ověření
b Vyjmenovat práva a povinnosti zaměstnavatele (kontrolované osoby) a příklady přestupků fyzických osob a správních deliktů právnických osob v oblasti BOZP Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
7

Prověřování účinnosti preventivních kontrol BOZP na pracovištích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat systém provádění preventivních kontrol BOZP na pracovištích firmy, v níž uchazeč pracuje/pracoval nebo které poskytuje/poskytoval své služby Písemné a ústní ověření
b Popsat systém hodnocení výsledků preventivních kontrol, navrhování opatření ke zlepšení a způsoby jejich následné realizace Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
7

Kontrolování úplnosti a aktuálnosti dokumentace BOZP

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat systém tvorby dokumentace BOZP ve firmě, v níž žadatel pracuje/pracoval nebo které poskytuje/poskytoval své služby v oblasti BOZP Písemné a ústní ověření
b Navrhnout systém kontroly doplňování a aktualizace dokumentace BOZP zpracované v dané firmě Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
7

Vyhodnocování ekonomické účinnosti systému řízení BOZP

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat systém provádění analýz pracovní úrazovosti, nehodovosti a nemocí z povolání a s tím spojených finančních nákladů a srovnávání s celostátními, popř. evropskými statistickými údaji. Písemné a ústní ověření
b Popsat systém vyhodnocování ekonomické účinnosti realizovaných opatření, která jsou součástí systému řízení BOZP ve firmě Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
7

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Uchazeč musí být osobou odborně způsobilou v oblasti prevence rizik BOZP podle zákona 309/2006 Sb. v pozdějším znění.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Zkouška zahrnuje odpovědi na otázky obsažené v písemném testu (prokázání zejména znalostí základních právních předpisů, požadavky na bezpečnost provozu a používání strojů a technických zařízení, ergonomie v pracovním prostředí, evidence a hlášení pracovních úrazů, požadavky kategorizace prací).

 

Kompetence Aplikace právních a ostatních předpisů a evropských právních předpisů v oblasti BOZP, včetně Národní politiky BOZP v ČR při výkonu činnosti manažera BOZP, Zavádění a aktualizace systému řízení BOZP ve firmě, Hodnocení a řízení rizik BOZP, Aplikace zásad technické bezpečnosti při výkonu manažera BOZP, Aplikace ergonomických přístupů, Školení vedoucích pracovníků v BOZP, Šetření, evidence a hlášení pracovních úrazů a nemocí z povolání, Prověřování účinnosti preventivních kontrol BOZP na pracovištích, Kontrolování úplnosti a aktuálnosti dokumentace BOZP, Vyhodnocování ekonomické účinnosti systému řízení BOZP jsou ověřovány písemně v rámci odborné práce, kterou uchazeč zpracuje předem a předá k odbornému posouzení. Předmětem hodnocení výkonu na zkoušce bude současně obhajoba písemné práce v rámci ústní zkoušky.

Pravidla pro aplikaci písemných testů jako způsobu ověřování

Soubor písemných otázek pro písemné testy stanoví autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

 

A. Testy pro jednotlivé uchazeče musí být generovány z dostatečně velkého souboru otázek, aby bylo umožněno řádově několik desítek různě sestavených testů (minimálně 350 písemných otázek).

 

B. Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí testů, musí být splněné následující dvě podmínky:

 

B1. Pro celkový soubor otázek, z něhož se generují jednotlivé testy:

Pro každé kritérium existuje několik otázek.

 

B2. Pro jednotlivé vygenerované testy:

Každý uchazeč má ve svém testu pro každé kritérium (u něhož je test způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit) alespoň jednu otázku.

 

B3. Pro úspěšné splnění požadavků testu:

Za úspěšné splnění testu se považuje 80 % správně zodpovězených otázek s tím, že pro každé kritérium musí být správně zodpovězeno alespoň 50 % otázek.

 

Autorizovaná osoba si zároveň pro zkoušku připraví soubor fotografií nejrůznějších pracovišť s nedostatky, které se z hlediska BOZP na nich nacházejí. Uchazeč si vylosuje jednu fotografii, na níž odhalí a popíše nedostatky a rizika související s činnostmi na daném pracovišti. Autorizovaná osoba má možnost pokládat doplňující otázky. Práce s fotografií je součástí zkoušky a probíhá ve zkušební místnosti v den konání zkoušky. Čas na odhalování nedostatků a rizik na pracovišti dle fotografie je 10 až 20 minut.

Pravidla pro aplikaci ústního ověřování formou vylosovaných otázek

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí být splněné následující dvě podmínky:

 

A. Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

 

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil pro všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 3 členů, kteří jsou autorizovanou fyzickou osobou s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovaným zástupcem autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba nebo autorizovaný zástupce autorizované osoby musí být osobou odborně způsobilou v prevenci rizik podle zákona č. 309/2006 Sb. v pozdějším znění a musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

a) Střední vzdělání s maturitní zkouškou, s minimálně 15 lety prokázané odborné praxe v oblasti BOZP, z toho 1 rok v posledních dvou letech.

b) Vyšší odborné vzdělání s minimálně 10 lety prokázané odborné praxe BOZP, z toho 1 rok v posledních dvou letech.

c) Vysokoškolské vzdělání s minimálně 5 lety prokázané odborné praxe, z toho 1 rok v posledních dvou letech.

 

Další požadavky:

– Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

– Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Každý uchazeč bude mít k dispozici: počítač s písemným testem, seznam otázek a fotografií pracovišť s nedostatky z hlediska BOZP, papír a tužky pro poznámky, které si udělá v době přípravy na ústní část zkoušky. Příprava na zkoušku se bude konat v oddělené místnosti pod dozorem. Zkouška proběhne v další místnosti.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 30 až 60 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 1 až 1,5 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard připravila SR pro bezpečnost a ochranu osob a majetku a bezpečnost práce, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Komora BOZP a PO ČR

CIVOP, s. r. o.

Hygienická stanice hl. m. Prahy

Vyšší odborná škola živnostenská Přerov, s. r. o.