Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Osazovač
Platnost standardu: Od 28.4.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a ve stavební a kamenické dokumentaci při osazování kamenických výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit stavební a prováděcí dokumentaci a výkresy podle druhů Praktické předvedení a ústní ověření
b Číst ve stavební a prováděcí dokumentaci Praktické předvedení a ústní ověření
c Číst prováděcí výkresy osazování kamenických výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technologických postupech osazování kamenických výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit technologické postupy osazování kamenických výrobků Ústní ověření
b Vysvětlit technologické postupy osazování vodorovných kamenických prvků, uvést druhy spojovacích materiálů a jejich použití včetně řešení dilatací Ústní ověření
c Vysvětlit technologické postupy osazování svislých kamenických prvků a volby kotevních systémů dle typu nosné konstrukce Ústní ověření
d Zdůvodnit zvolený technologický postup z hlediska BOZP v konkrétním místě osazování kamene na stavbě Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Návrh pracovních postupů běžných osazovacích prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout technologický postup osazení odpovídající zadanému úkolu Praktické předvedení a ústní ověření
b Vysvětlit a zdůvodnit technologický postup osazení vodorovných kamenických prvků podle zadání Ústní ověření
c Vysvětlit a zdůvodnit technologický postup osazení svislých kamenických prvků podle zadání Ústní ověření
d Vysvětlit a zdůvodnit postup k zjištění nerovnosti stavby a odchylek kamenických výrobků Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Návrh pracovních postupů při osazování masivních kamenických výrobků ručně a mechanizací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresovou dokumentaci osazování masivních kamenických výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
b Navrhnout pracovní postup osazování masivních kamenických výrobků podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
c Zdůvodnit zvolený technologický postup z hlediska BOZP v konkrétním místě osazování masivních kamenických výrobků na stavbě Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Volba, obsluha a údržba nářadí, pracovních pomůcek a strojních zařízení pro osazování kamenických výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit nářadí, pracovní pomůcky a strojní zařízení při osazování kamenických výrobků podle předložené dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
b Udržovat a kontrolovat nářadí, pracovní pomůcky, strojní zařízení a manipulační prostředky Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Výpočet a vyměřování délek, výšek, sklonů, směrů a ploch pro osazování kamenických výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresovou dokumentaci osazování kamenických výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
b Zjistit skutečné odchylky stavby v místě osazování kamenických výrobků a provést výpočet Praktické předvedení a ústní ověření
c Vypočítat délky, výšky a sklony pro osazování Písemné ověření
d Vyměřit délky, výšky, směry a sklony pro osazování Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zhotovování a úprava podkladu pro kamenické obklady, dlažby a schodiště

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit způsob převzetí hrubé stavby k montáži Ústní ověření
b Vysvětlit technologický postup při zhotovování a úpravě podkladu pro kamenické obklady, dlažby a schodiště s využitím výkresové dokumentace Praktické předvedení a ústní ověření
c Připravit podklad pro kamenické obklady, dlažby a schodiště dle zadání Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Manipulace, uložení a ochrana kamenických výrobků proti poškození na stavbě

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit volbu prostředků pro dopravu a manipulaci s kamenickými výrobky na stavbě Ústní ověření
b Manipulovat s kamenickými výrobky na místo osazení Praktické předvedení
c Zajistit uložení kamenických výrobků a jejich ochranu proti poškození na stavbě před osazením Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Kontrola kvality kamenických výrobků na stavbě před osazením

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst z výkresové dokumentace předepsané rozměry, povrchovou úpravu a druh materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
b Zjistit, zda dodané kamenické výrobky odpovídají výkresové dokumentaci a zda je lze osadit podle výkresové dokumentace Praktické předvedení
c Zjistit kvalitu materiálu měřicími prostředky a provést visuální kontrolu Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Úprava tvarů a rozměrů sekáním, vrtáním, řezáním a broušením kamenických výrobků na místě osazování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit rozměry a tvary kamenických výrobků Praktické předvedení
b Navrhnout způsob úpravy rozměrů dle požadavků stavby Praktické předvedení
c Upravit rozměry a tvary dle požadavků stavby sekáním, vrtáním, řezáním a broušením Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Osazování a kotvení kamenických obkladů, dlažeb a schodů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresovou dokumentaci osazování kamenických výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
b Zvolit nářadí a drobnou mechanizaci pro osazení vodorovných kamenických výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit nářadí a drobnou mechanizaci pro osazení a ukotvení svislých kamenických výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
d Zkontrolovat a přenést váhorys k místu montáže kamenických výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
e Osadit kamenný prvek na vodorovnou nosnou konstrukci Praktické předvedení
f Osadit a ukotvit kamenný prvek na svislou nosnou konstrukci Praktické předvedení
g Předvést způsob provedení dilatační spáry Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována.

(odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=100245&kod_sm1=41)

 

Uchazeč před zahájením zkoušky musí předložit Vazačský průkaz.

Ověřováním kritérií hodnocení pro jednotlivé kompetence je třeba získat celkový přehled o způsobilosti uchazeče vykonávat pracovní činnosti na určitém úseku kamenické výroby.

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je kladen důraz:

•na bezpečné provádění všech pracovních úkonů

•organizaci práce

•volbu postupu práce, používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek

•dodržování předepsaných technologických postupů

•kvalitu provedení zadaných pracovních úkonů

•samostatnost při rozhodování

•ekonomické hledisko při zpracování kamene

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru kameník a střední vzdělání s maturitní zkouškou a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti stavební výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti kamenické výroby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
  2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru pozemní stavby a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti kamenické výroby nebo ve funkci učitele odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti kamenické výroby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
  3. Vyšší odborné vzdělání v oblasti pozemní stavby a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti kamenické výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti kamenické výroby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
  4. Vysokoškolské vzdělání se zaměřením na stavební obor a alespoň 5 let odborné praxe v oblasti kamenické výroby nebo ve funkci učitele odborných předmětů nebo odborného výcviku nebo praktického vyučování v oblasti kamenické výroby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o autorizaci.
  5. Profesní kvalifikace 36-011-H Osazovač a střední vzdělání technického směru s maturitní zkouškou a alespoň 5 let praxe v oblasti kamenické výroby, z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

 

Další požadavky:

  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T Lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
  • Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Pracoviště umožňující realizaci zkoušek vybavené potřebnými kamenickými materiály a mechanizmy pro osazování kamenických výrobků, dopravu materiálů a pomocnými zařízeními odpovídajícími požadavkům BOZP a hygienickým předpisům.

 

Měřidla: metr, pravítka, úhelníky, laťová vodováha, hadicová vodováha, laserová vodováha

Nářadí a zařízení: kladiva, paličky kovové a gumové, přenosná pila na řezání kamene, vrtačka elektrická s vrtáky na vrtání kamene a stavebních materiálů, ruční a mechanizované brousící nástroje na kámen, ruční spárovací pistole, kotevní prvky ke kotvení obkladů, zařízení na míchání podkladových betonů a stavebních lepidel

Pomůcky: tužka na kámen, vytyčovací šňůra, olovnice, latě na urovnávání podkladu pod dlažby a obklady

Materiál: kamenné desky, kotevní prvky ke kotvení obkladů, betonový potěr, cement, lepidla a tmely, dilatační tmel

Zdroj elektrické energie

Technická dokumentace

Pracovní oděv, předepsaná obuv, přilba, ochranné brýle, respirátor, rukavice si zajistí uchazeč sám.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP, odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 15 až 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 10 až 14 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška bude rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro sklo, keramiku a zpracování minerálů, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Kamenické služby B. Chomout

Střední průmyslová škola kamenická a sochařská Hořice

Akademie, Vyšší odborná škola, gymnázium a Střední škola uměleckoprůmyslová

Světlá nad Sázavou - Lipnice

Kámen Engineering, s. r. o.

Kamenictví Foit, Praha