Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Strojírenství a strojírenská výroba
Povolání: Zušlechťovač kovů
Platnost standardu: od 6.2.2013 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Rozlišit materiály, které budou pokovovány a materiály pro vytváření povlaků, respektovat při zpracování jejich technologické, chemické a mechanické vlastnosti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést materiály používané pro provádění povrchové ochrany žárovým nástřikem, účel a jejich vlastnosti Ústní a písemné ověření
b Uvést druhy – typy materiálů pro pokovování ponorem, úpravu materiálu, přísady do lázní, popis, jejich vlastnosti Ústní a písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Prokázat znalost způsobů antikorozní ochrany materiálu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy korozního prostředí, dle jejich klasifikace a vliv na volbu antikorozní ochrany Ústní a písemné ověření
b Uvést zásady a pravidla protikorozní ochrany výrobku ve vztahu k tvaru a geometrii dílu Ústní a písemné ověření
c Uvést zásady a pravidla protikorozní ochrany výrobku ve vztahu k technologii povrchové úpravy Ústní a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Popsat technologický postup povrchové úpravy kovů nanášením kovových povlaků a jejich jednotlivé operace

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat používané technologie pro žárový nástřik, jejich principy, přednosti a odlišnosti Ústní a písemné ověření
b Popsat technologie povrchové úpravy ponorem, sled operací a jejich účel Ústní a písemné ověření
c Uvést dodatečné úpravy povrchu kovově vytvořených povlaků pro zvýšení antikorozní odolnosti Ústní a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v normách a v technických podkladech pro chemické, elektrochemické a žárové vytváření povlaků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v normách, vyhodnotit požadavky na přípravu a čistotu povrchu pro povrchovou úpravu Ústní a písemné ověření
b Číst výrobní dokumentaci, technologické předpisy a postupy. Vyčíst z nich sled a návaznost jednotlivých technologických operací, postupy pro dávkování surovin, vstupní zpracovávání surovin Praktické předvedení a ústní ověření
c Využívat servisní příručky pro základní obsluhu a popsat údržbu technologického zařízení Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava povrchů součástí před povrchovými úpravami - opalování, odrezování, odmašťování, tryskání

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby přípravy povrchu pro zvolenou povrchovou úpravu Ústní a písemné ověření
b Popsat účel a cíle přípravy povrchu pro následnou úpravu povrchu Ústní a písemné ověření
c Provést vyhodnocení připraveného povrchu k provedení povrchové ochrany Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Manipulace s polotovarem nebo výrobkem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby manipulace s materiálem, zásady pro uchycení, ustavení Ústní a písemné ověření
b Popsat druhy závěsných prostředků, přípravků a pomůcky pro manipulaci Ústní a písemné ověření
c Zvolit vázací prostředky pro stanovený díl, provést úvaz a jeho zavěšení k manipulačnímu prostředku. Ustavit polotovar k provedení povrchové ochrany Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava lázní pro moření, fosfátování, eloxování

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy lázní pro moření podle náplní a sledu operací a jejich sledované parametry vycházející z technologické dokumentace Ústní a písemné ověření
b Popsat nastavení žádané teploty lázně na požadované parametry vycházející z technologické dokumentace Ústní a písemné ověření
c Popsat vyhodnocení koncentrace mořicích a odmašťovacích lázní, vyhodnocení účinnosti. Postup úpravy odchylných parametrů lázně, dávkování a úprava vycházející z technologické dokumentace Ústní a písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha zařízení pro chemické, elektrochemické a žárové vytváření povlaků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat a předvést úkony při obsluze zařízení používaného při technologických operacích povrchové úpravy ponorem. Popsat dávkování, úpravu a zpracovávání surovin Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést kontrolu a nastavení teploty zinkovací lázně Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat a předvést úkony při obsluze zařízení používaného při technologických operacích žárového nástřiku, uvést je do činnosti, udržovat, přerušit a zastavit chod Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokovování součástí roztavenými kovy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Složit, zapojit a seřídit technologické zařízení pro nástřik dle technologického schématu, nasazení přídavného materiálu Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést nástřik zkušební plochy, se zaměřením na dodržení techniky nástřiku (nástřiková vzdálenost, úhel nástřiku, pokrytí plochy dílu – rovnoměrnost tloušťky povlaku, přehřátí povrchu) při ručním nanášení Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést zinkování ponorem, sledování zinkovací lázně, odstranění naplaveniny Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Měření a kontrola výsledků, tloušťky nanesené vrstvy a jakosti povrchu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby měření a typy měřicích přístrojů pro měření tloušťky povlaků Ústní a písemné ověření
b Zvolit měřicí metodu pro měření a kontrolu provedené povrchové ochrany Praktické předvedení a ústní ověření
c Provést měření tloušťky povrchové ochrany příslušným měřidlem, přístrojem. Vyhodnocení provedené povrchové ochrany Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=118&kod_sm1=37).

Při ověřování kritérií formou praktického předvedení je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů a zejména k používání osobních ochranných pomůcek.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro strojírenství, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

VÍTKOVICE, a. s.

VÍTKOVICE GEARWORKS, a. s.

VÍTKOVICE POWER ENGINEERING, a. s.

Žďas, a. s.

Šmeral Brno, a. s.