Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Povolání: Studnař
Platnost standardu: od 6.2.2013 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavebních výkresech a dokumentaci pro stavbu studní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst stavební výkresy a technickou dokumentaci Ústní ověření nad technickým výkresem
b Pracovat s dodanou technickou dokumentací Ústní ověření nad technickou dokumentací
c Uvést předpisy a normy pro stavbu studní Ústní nebo písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava staveniště a jeho zabezpečení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit podmínky územního rozhodnutí a stavebního povolení Ústní ověření
b Připravit staveniště a jeho zabezpečení Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Zřizování a rekonstrukce povrchových studní a pramenných jímek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit postup prací podle schválené dokumentace Ústní ověření nad technickou dokumentací
b Upravit prameniště před osazením prefabrikátů Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Zajistit bezpečnost práce při studnařských pracích Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Osadit prefabrikáty Praktické předvedení
e Popsat způsob čištění jímek Ústní nebo písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zakládání a zřizování studní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit postup prací podle projektové dokumentace Ústní ověření nad technickou dokumentací
b Zajistit bezpečnost práce při zakládání a zřizování studní Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Zhotovit části studny určeného typu Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Popsat druhy studní a postupy jejich zřizování Ústní nebo písemné ověření
e Popsat vady nedodržením pracovních postupů Ústní nebo písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Provádění izolací studní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat předpisy pro izolaci pláště studny a úpravy jejího okolí Ústní nebo písemné ověření
b Provést izolaci pláště studny kopané nebo vrtané Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Čištění a dezinfekce studní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit postup prací Ústní nebo písemné ověření
b Dodržovat bezpečnostní a hygienické předpisy Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Vyčistit, dezinfikovat a odčerpat závadnou vodu, provést odběr vzorků pro rozbory složení a hygienické nezávadnosti Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Opravy nebo výměny vadného pláště studny

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat možné způsoby oprav nebo výměny pláště studny Ústní nebo písemné ověření
b Provést opravu poškozeného pláště nebo hlavy studny Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Rekonstrukce a oživování studní

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zjistit požadavky a stanovit postup práce Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Odstranit usazeniny a kaly, případně tekuté písky ručním odtěžením nebo odčerpáním kalovými čerpadly Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Popsat užívané technologie rekonstrukce a oživování studní Ústní nebo písemné ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava trhacích prací

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Stanovit postup prací Ústní nebo písemné ověření
b Popsat zásady BOZP při provádění trhacích prací Ústní nebo písemné ověření
c Připravit odstřel Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ošetřování a údržba strojů a zařízení pro studnařské práce

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady BOZP se zařízeními pro studnařské práce Ústní nebo písemné ověření
b Zjistit a stanovit postup správného užívání, ošetřování a údržby běžně užívaných zařízení při výkonu pracovních činností – s využitím návodů k obsluze Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria podle zadání.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Hodnocení vychází z předvedené znalosti technologických postupů, ze zručnosti při provádění pracovních úkonů a z výsledné kvality práce. Při posuzování kvality se doporučuje využít tato kritéria:

- Dodržení požadavků projektu.

- Schopnost pracovat se strojním zařízením.

- Dodržování BOZP.

- Vliv prováděných úkonů na majetek a prostředí odběratele.

 

Při ověřování kompetencí formou praktického předvedení je třeba přihlížet k bezpečnému provádění všech úkonů, dodržování předpisů, ke kvalitě zhotoveného produktu i k časovému hledisku zvládání operací.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro stavebnictví, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

ČKAIT Praha, SUDOP Brno, Statikum Brno, ISA Consult Karviná