Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Povolání: Tiskař
Platnost standardu: od 29.4.2013 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Volba postupu tiskařské práce, potřebných pomůcek a barev na úzkoformátových flexotiskových kotoučových strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologický postup tisku samolepicích etiket stabilizovaný čtyřbarvotisk + 2 přímé barvy), šíře pásu: 280 mm, tiskový obvod: 380 mm, etiketový samolepicí papír 65 g.m-², tisk na kotoučovém flexotiskovém stroji, tiskové jednotky za sebou, po tisku navíjení pásu na kotouč Ústní a písemné ověření
b Navrhnout správný pracovní postup přípravy tisku samolepicích etiket podle zadání Ústní a písemné ověření
c Navrhnout druh tiskových barev pro tisk procesního čtyřbarvotisku a přímých barev na flexotiskovém kotoučovém stroji (stroj se sušením potištěného pásu v každé tiskové jednotce – tisk mokrá do suché) podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Převzetí výrobních podkladů pro tisk nové zakázky na úzkoformátových flexotiskových kotoučových strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít a zkontrolovat kompletní výrobní podklady pro tisk samolepicích etiket podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Převzít údaje výrobního příkazu, zejména všech formátů a rozměrů tiskoviny s využitím potřebných pomůcek na vzorovém odřezu tiskového archu v souladu s požadavky na řezání, vysekávání, eventuálně v souladu s požadavky následného dalšího dokončovacího zušlechťování při tisku samolepicích etiket podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Převzít imprimované barevné nátisky či barevné předlohy pro správné zabarvení a kontrolu při tisku procesního čtyřbarvotisku a přímých barev u samolepicích etiket podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Převzetí a příprava potiskovaného materiálu, tiskových forem, rastrových válců a tiskových barev na úzkoformátových flexotiskových kotoučových strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít kotouč potiskovaného materiálu na základě údajů výrobního příkazu s ohledem na bezchybný technologický postup tisku samolepicích etiket podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Převzít flexotiskové formy a rastrové válce pro tisk samolepicích etiket a provést vizuální kontrolu s ohledem na mechanické poškození a úplnost pomocných prvků pro tisk a dokončovací zpracování podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Převzít tiskové barvy pro tisk procesního čtyřbarvotisku a přímých barev provést kontrolu čistoty, konzistence a pořadí barev na tiskovém stroji s ohledem na bezchybný technologický proces tisku procesního čtyřbarvotisku a přímých barev u samolepicích etiket podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava a seřízení úzkoformátových flexotiskových kotoučových strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nastavit postavení formátu pásu potiskovaného materiálu pro tisk flexibilních obalů při průchodu flexotiskovými jednotkami a dalšími funkčními celky stroje od odvíječe až po navíjení pásu pro bezchybný a plynulý průběh tisku podle zadání Praktické předvedení
b Nastavit správnou funkci automatické výměny kotouče za plného chodu stroje podle zadání Praktické předvedení
c Nastavit navíjecí zařízení podle zadání Praktické předvedení
d Založit flexotiskové tiskové formy v žádaném pořadí do jednotlivých tiskových jednotek podle zadání Praktické předvedení
e Provést výběr rastrových válců barevníků podle hodnot tiskového rastru flexibilních obalů, seřídit stěrky raklových komor flexotiskových barevníků podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
f Provést seřízení přítlaků mezi rastrovými, formovými a tlakovými válci podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
g Zabarvit tiskové formy pro tisk stabilizovaného čtyřbarvotisku a přímých barev, popřípadě zkontrolovat konzistenci barev, provést kontrolu zabarvení tisku podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
h Provést kontrolu zabarvení tisku procesního čtyřbarvotisku a přímých barev tisku flexibilních obalů s využitím denzitometrického spektrofotometrického měření a imprimovaných nátisků na zkušebním výtisku při tisku procesního čtyřbarvotisku ve flexotisku podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
i Provést nastavení soutisku barev procesního čtyřbarvotisku podle zadání Praktické předvedení
j Nastavit správnou funkci sušicího zařízení v tiskových jednotkách podle parametrů ovládacího manuálu tiskového stroje podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
k Překontrolovat v pomalém běhu stroje správnou funkci všech funkčních celků pro bezchybnou produkci a závěrečné navinutí pásu samolepicích etiket podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
l Provést založení rotační výsekové formy, seřízení přítlaku a seřízení správného postavení výseku podle layoutu samolepicí etikety podle zadání Praktické předvedení
m Provést kontrolu zabarvení denzitometrickým a spektrofotometrickým měřením na zkušebním tiskovém archu při tisku procesního čtyřbarvotisku podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržení normativu při tisku celé zakázky na úzkoformátových flexotiskových kotoučových strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést průběžnou vizuální kontrolu správného soutisku tiskových barev potiskovaného pásu samolepicích etiket a provést manuální nebo automatickou korekci soutisku barev podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Provést průběžnou kontrolu hodnot správného zabarvení procesního čtyřbarvotisku a přímých barev na vytištěném pásu samolepicích etiket, případně provést manuální nebo automatickou korekci zabarvení podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Provést průběžnou kontrolu správného vedení pásu a navinutí potištěného pásu samolepicích etiket na kotouč a provést korekce posunem potiskovaného pásu ve směru nebo napříč směru tisku podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Archivovat z vytištěného nákladu postupně signální výtisky bezchybně vytištěných samolepicích etiket podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dokončení tisku, předání zakázky na úzkoformátových flexotiskových kotoučových strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ukončit tiskový proces postupným ukončením činnosti jednotlivých funkčních celků úzkoformátového flexotiskového kotoučového stroje podle zadání Praktické předvedení
b Zkontrolovat správný počet bezchybně vytištěných flexotiskových obalů a předat náklad k dalšímu zpracování podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Kontrola, údržba a čištění tiskového stroje

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu funkcí důležitých celků tiskového stroje v souladu s předpisy pro kontrolu a ochranu strojního zařízení a ovládacího manuálu tiskového stroje podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Provést údržbové práce u tiskového stroje po ukončení produkce v souladu s předpisy pro údržbu a ochranu strojního zařízení a ovládacího manuálu tiskového stroje podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Provést vyjmutí tiskových forem, rastrových válců, čištění a mytí v souladu s předpisy pro údržbu a ochranu strojního zařízení před zahájením přípravy nové zakázky podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha řídící (RIP) a osvitové jednotky (CtP) (Computer to plate) včetně periférií, nastavení laserového osvitového zařízení, obsluha vyvolávací linky ve výrobě tiskových forem ve flexotisku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologický postup zhotovení tiskových forem pro tisk samolepicích etiket stabilizovaný čtyřbarvotisk + 2 přímé barvy), šíře pásu: 280 mm, tiskový obvod: 380 mm, etiketový samolepicí papír 65 g.m-², tisk na kotoučovém flexotiskovém stroji, tiskové jednotky za sebou, po tisku navíjení pásu na kotouč Ústní a písemné ověření
b Nastavit před zpracováním dat v jednotce RIP parametry pro osvit tiskových forem na zařízení CtP – hustota, tvar, natočení tiskového rastru, přesah barev (trapping), další přímé barvy pro flexotisk podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Provést přenos a kontrolu přenosu datových souborů do počítačových systémů osvitu ve flexotisku podle zadání. Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Nastavit parametry pro osvit tiskových desek ve flexotisku podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
e Nastavit oplachování tiskové formy, teplotu sušení tiskové formy na vyvolávací lince ve flexotisku podle zadání Praktické předvedení
f Provést mezioperační kontrolu na testu kvality zhotovené tiskové formy ve flexotisku podle zadání Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována s ohledem na 2. stupeň zátěže (odkaz na povolání v NSP – http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=100233&kod_sm1=33), dále se musí uchazeč prokázat lékařským potvrzením, že netrpí poruchou barvocitu (poruchou barevného vidění).

 

Ověřování stanovených kompetencí je nutno prověřovat v rámci systémového řízení kvality ofsetového tisku a opírá se o tyto normy:

ČSN ISO 12 647-1 Výroba tiskové formy

ČSN ISO 12 647-6 Flexotisk

ČSN ISO 12 647-7 Digitální nátisk

Ověřování stanovených kompetencí spočívá v prověření způsobilosti uchazeče vykonat zadanou operaci podle stanoveného technologického (pracovního) postupu, správně vykonávat činnosti spojené s obsluhou a základní údržbou příslušných strojů včetně provedení dokončovacích prací a provádění běžných výpočtů.

 

Při ověřování splnění úkolů založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k pravidlům BOZP a PO v rámci provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného produktu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro polygrafii, média a informační služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Mediacore, s. r. o.

VOŠ grafická a SPŠ grafická Praha 1

Eclipse Print, a. s.