Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Polygrafie, zpracování papíru, filmu a fotografie
Povolání: Tiskař
Platnost standardu: od 29.4.2013 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Volba postupu tiskařské práce, potřebných pomůcek a barev na akcidenčních ofsetových kotoučových strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologický postup tisku časopisecké složky formátu A4, barevnost 4/4 (procesní čtyřbarvotisk), rozsah 32 stran, tisk rub a líc, formát šíře pásu 965 mm, odřez: 1260 mm (stránky na výšku), gramáž 52 g.m-² SC na čtyřbarvovém ofsetovém akcidenčním kotoučovém stroji (heatset), tisková jednotka guma/guma Ústní a písemné ověření
b Navrhnout správný pracovní postup přípravy a tisku časopisecké složky podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Navrhnout druh tiskových barev pro tisk procesního čtyřbarvotisku na heatsetovém kotoučovém stroji (stroj se sušením potištěného pásu po tisku) podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Převzetí výrobních podkladů pro tisk nové zakázky na akcidenčních ofsetových kotoučových strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít a zkontrolovat kompletní výrobní podklady pro tisk časopisecké složky podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Převzít z výrobního příkazu údaje o formátu časopisecké složky pro přípravu řezání, skládání vytištěného základního archu, tisk a případné dokončovací zpracování časopisecké složky podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Převzít imprimované barevné nátisky či barevné předlohy pro tisk procesního čtyřbarvotisku časopisecké složky podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Převzetí a příprava potiskovaného materiálu, tiskových forem a tiskových barev na akcidenčních ofsetových kotoučových strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Převzít kotouč potiskovaného materiálu na základě údajů výrobního příkazu s ohledem na bezchybný technologický postup tisku podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Převzít tiskové desky a provést vizuální kontrolu s ohledem na mechanické poškození desek a úplnost pomocných prvků pro tisk a dokončovací zpracování časopisecké složky podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Převzít tiskové barvy pro tisk procesního čtyřbarvotisku a provést kontrolu čistoty, konzistence a pořadí barev na tiskovém stroji s ohledem na bezchybný technologický proces tisku podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava a seřízení akcidenčních ofsetových kotoučových strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Nastavit postavení formátu pásu papíru pro tisk při průchodu tiskovými jednotkami a funkčními celky stroje s ohledem na řezání a skládání časopisecké složky a pro bezchybný a plynulý průběh tisku podle zadání Praktické předvedení
b Nastavit správnou funkci automatické výměny kotouče za plného chodu stroje pro bezchybný a plynulý průběh tisku podle zadání Praktické předvedení
c Natavit podle formátu řezací a skládací mechanizmy podélných řezů a lomů na skládacím trojhranu, příčných lomů, řezů, popřípadě šití hotové časopisecké složky drátem nebo lepení složky ve hřbetě ve skládacím agregátu podle zadání Praktické předvedení
d Založit příslušné heatsetové barvy v žádaném pořadí do barevnic jednotlivých tiskových jednotek pro tisk procesního čtyřbarvotisku podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
e Založit tiskové desky v žádaném pořadí na deskové válce tiskových jednotek, provést nastavení soutisku tiskových barev procesního čtyřbarvotisku a stránkový rejstřík oboustranného tisku podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
f Seřídit na řídicím pultu zónové a celkové odběry jednotlivých tiskových barev z barevnic s využitím denzitometrického spektrofotometrického měření na zkušebním tiskovém archu s využitím imprimovaných nátisků pro tisk procesního čtyřbarvotisku podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
g Nastavit sušicí zařízení podle parametrů ovládacího manuálu tiskového stroje a podle potřeb vyráběné tiskoviny a jednotku silikonování podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
h Překontrolovat správnou funkci všech funkčních celků tiskového stroje pro bezchybnou tiskovou produkci časopisecké složky na pomalý běh podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
i Provést kontrolu zabarvení denzitometrickým a spektrofotometrickým měřením na zkušebním tiskovém archu s využitím imprimovaných nátisků pro tisk procesního čtyřbarvotisku podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržení normativu při tisku celé zakázky na akcidenčních ofsetových kotoučových strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést průběžnou vizuální kontrolu správného soutisku jednotlivých tiskových barev na lícní a rubové straně tiskového archu při tisku časopisecké složky, provést manuální nebo automatickou korekci soutisku barev podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Provést průběžnou kontrolu správného zabarvení při tisku procesního čtyřbarvotisku časopisecké složky na lícní a rubové straně, provést manuální nebo automatickou korekci zabarvení podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Provést průběžnou kontrolu správného provedení lomů a řezů, popřípadě šití drátem na vytištěných složkách a provést korekce posunem potiskovaného pásu ve směru nebo napříč směru tisku podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Archivovat z vytištěného nákladu postupně 10 signálních bezchybně vytištěných časopiseckých složek podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dokončení tisku, předání zakázky na akcidenčních ofsetových kotoučových strojích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ukončit tiskový proces, postupným ukončením činnosti jednotlivých funkčních celků tiskového stroje podle zadání Praktické předvedení
b Zkontrolovat správný počet bezchybně vytištěných časopiseckých složek včetně přídavků pro tisk a dokončovací zpracování podle údajů výrobního příkazu a předat náklad k dalšímu zpracování podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Kontrola, údržba a čištění tiskového stroje

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Provést kontrolu funkcí důležitých celků tiskového stroje v souladu s předpisy pro kontrolu a ochranu strojního zařízení a ovládacího manuálu tiskového stroje podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
b Provést údržbové práce u tiskového stroje po ukončení produkce v souladu s předpisy pro údržbu a ochranu strojního zařízení a ovládacího manuálu tiskového stroje podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Provést vyjmutí tiskových forem, čištění a mytí barevníků, tlakových a ofsetových válců v souladu s předpisy pro údržbu a ochranu strojního zařízení před zahájením přípravy nové zakázky podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha řídící (RIP) a osvitové jednotky (CtP) (Computer to plate) včetně periférií, nastavení laserového osvitového zařízení, obsluha vyvolávací linky ve výrobě tiskových forem v akcidenčním kotoučovém ofsetu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologický postup zhotovení tiskových forem na zařízení CtP pro tisk časopisecké složky formátu A4, barevnost 4/4 (procesní čtyřbarvotisk), rozsah 32 stran, tisk rub a líc, formát šíře pásu 965 mm, odřez: 1260 mm (stránky na výšku) Ústní a písemné ověření
b Nastavit před zpracováním dat v jednotce RIP parametry pro osvit tiskových forem na zařízení CtP – hustota, tvar, natočení tiskového rastru, přesah barev (trapping), další přímé barvy pro ofsetovou tiskovou techniku podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
c Provést přenos a kontrolu přenosu datových souborů do počítačových systémů osvitu v ofsetové tiskové technice podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
d Nastavit parametry pro osvit tiskových desek v ofsetu podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
e Nastavit čistotu, teplotu a intervaly regenerace vyvolávacího roztoku a rychlost vyvolávací linky při finálním zpracování tiskové formy v ofsetu podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
f Nastavit oplachování, nanesení konzervačního roztoku a teplotu sušení tiskové desky na vyvolávací lince v ofsetu podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
g Provést mezioperační kontrolu na testu kvality zhotovených tiskových forem podle zadání Praktické předvedení s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována s ohledem na 2. stupeň zátěže (odkaz na povolání v NSP – http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=100233&kod_sm1=33), dále se musí uchazeč prokázat lékařským potvrzením, že netrpí poruchou barvocitu (poruchou barevného vidění).

Ověřování stanovených kompetencí je nutno prověřovat v rámci systémového řízení kvality ofsetového tisku a opírá se o tyto normy:

ČSN ISO 12 647-1 Výroba tiskové formy

ČSN ISO 12 647-2 Ofset

ČSN ISO 12 647-7 Digitální kontrolní nátisk

Ověřování stanovených kompetencí spočívá v prověření způsobilosti uchazeče vykonat zadanou operaci podle stanoveného technologického (pracovního) postupu, správně vykonávat činnosti spojené s obsluhou a základní údržbou příslušných strojů včetně provedení dokončovacích prací a provádění běžných výpočtů.

 

Při ověřování splnění úkolů založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k pravidlům BOZP a PO v rámci provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného produktu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro polygrafii, média a informační služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Mediacore, s. r. o.

VOŠ grafická a SPŠ grafická Praha 1

Eclipse Print, a. s.