Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Provozní zámečník a montér
Platnost standardu: od 29.4.2013 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti práce, správné používání pracovních pomůcek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní ustanovení bezpečnosti práce na pracovišti Písemné a ústní ověření
b Popsat použití osobních ochranných pracovních prostředků na pracovišti Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Získávání podkladů z technické dokumentace potřebných pro výkon pracovních činností při obsluze a kontrole geologicko-průzkumných zařízení, při jejich ošetřování, běžné údržbě, drobných opravách, montážích a demontážích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst technickou dokumentaci a schémata obsažená v návodech k obsluze nebo v servisní dokumentaci, vyčíst z nich především umístění prvků ke kontrole chodu a mazacích míst, seřizování a údržbu obsluhovaného strojního zařízení geologicko-průzkumného zařízení Písemné a ústní ověření
b Číst projekt a technologický postup, vyčíst z nich druh a typ zařízení použitého pro danou činnost Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba postupu práce při obsluze a kontrole činnosti strojního zařízení a mechanických uzlů geologicko-průzkumných zařízení, volba postupu práce při jejich běžné údržbě a drobných opravách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyčíst z provozní dokumentace způsob a intervaly údržby strojního zařízení a mechanických uzlů geologicko-průzkumného zařízení Písemné a ústní ověření
b Provádět samostatně obsluhu, kontrolu a drobné opravy strojního zařízení a mechanických uzlů geologicko-průzkumného zařízení Praktické a ústní ověření
c Vyčíst z provozní dokumentace volbu postupu při montáži a demontáži strojního zařízení a mechanických uzlů geologicko-průzkumného zařízení Praktické a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola údajů přístrojů a signalizačních zařízení informujících o průběhu, výsledcích činnosti a závadách strojních zařízení geologicko-průzkumných zařízení; diagnostikování poruch geologicko-průzkumných zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odečíst údaje měřidel, měřicích přístrojů či jiných ukazatelů nebo zařízení informujících o průběhu sledovaného a řízeného procesu činnosti strojního zařízení geologicko-průzkumného zařízení Písemné a ústní ověření
b Vyjádřit údaje odečtené z měřidel ve správných veličinách a jednotkách Písemné a ústní ověření
c Porovnat hodnoty odečtených údajů s hodnotami stanovenými pro dané zařízení uvedenými v provozní dokumentaci a rozhodnout o potřebě korekce provozních podmínek nebo opravy zařízení Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení záznamů o provozu, průběhu a výsledcích činnosti, revizích a opravách strojních zařízení a mechanických uzlů geologicko-průzkumného zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat v souladu s provozním předpisem údaje o chodu strojních zařízení a mechanických uzlů geologicko-průzkumného zařízení, doplňování provozních hmot a provedených úkonech běžné údržby Praktické a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Ošetřování a údržba nářadí, nástrojů a pomůcek používaných při činnosti strojního zařízení geologicko-průzkumného zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uložit, udržovat nástroje, nářadí a pomůcky používané při ošetřování, běžné údržbě, drobných opravách, seřizování, řízení a obsluze strojního zařízení geologicko-průzkumného zařízení Praktické a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Kontrola kladkostrojového systému geologicko-průzkumného zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Získat z provozní dokumentace relevantní informace stanovující závazná pravidla pro údržbu kladkostrojového systému geologicko-průzkumného zařízení Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Obsluha zdvihacího zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit povolené a zakázané činnosti při manipulaci se zdvihacím zařízením dle příslušné normy Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Obsluha strojního zařízení a mechanických uzlů geologicko-průzkumného zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat činnost při zahájení provozu strojního zařízení a mechanických uzlů geologicko-průzkumného zařízení Písemné a ústní ověření
b Popsat činnost při provozu strojního zařízení a mechanických uzlů geologicko-průzkumného zařízení Písemné a ústní ověření
c Popsat činnost při odstavení strojního zařízení a mechanických uzlů geologicko-průzkumného zařízení Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha vyhrazených technických zařízení tlakových

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Znalost předpisů souvisejících s obsluhou vyhrazených technických zařízení tlakových Písemné a ústní ověření
b Obsluha vyhrazených technických zařízení tlakových - uvedení vybraného tlakového zařízení do provozu po odstávce zařízení a následné odstavení z provozu a uvedení do bezpečného stavu Praktické a ústní ověření
c Popis zařízení s uvedením technických parametrů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha elektrocentrál

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést předpisy související s obsluhou elektrocentrál Písemné a ústní ověření
b Popsat obsluhu elektrocentrály ‒ příprava ke spuštění, uvedení elektrocentrály do provozu, zápis naměřených hodnot a následné odstavení zařízení z provozu a uvedení do bezpečného stavu Praktické a ústní ověření
c Popis elektrocentrál s uvedením technických parametrů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Uchazeč musí dále předložit písemné potvrzení organizace zabývající se vrtnou činností a podzemními opravami sond o absolvování praxe v údržbě strojního zařízení a mechanických uzlů vrtné soupravy s nosností minimálně 50 tun a soupravy pro podzemní opravy sond s nosností minimálně 20 tun v rozsahu nejméně 200 hodin pod dohledem zkušeného mechanika geologicko-průzkumných zařízení.

Před zahájením vlastního ověřování musí autorizovaná osoba zajistit, aby byl uchazeč seznámen s pracovištěm a se specifickými požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) pracoviště (včetně havarijního plánu) na kterém bude praktická část zkoušky vykonána.

Uchazeč musí do zahájení zkoušky předložit zejména:

- splnění podmínek zdravotní způsobilosti (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=106&kod_sm1=37),

- doporučení pro výkon této funkce na základě prohlídky závodním lékařem,

- audio vyšetření s vyhodnocením závodním lékařem.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

MND Drilling & Services, a. s.