Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Řidič velkostroje
Platnost standardu: od 29.4.2013 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnostních ustanovení a ochrany zdraví při práci, protipožárních předpisů a zásad ochrany životního prostředí při práci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní ustanovení bezpečnosti práce při řízení velkostroje Písemné a ústní ověření
b Popsat a předvést použití osobních ochranných pracovních prostředků při řízení velkostroje Praktické ověření
c Popsat bezpečnost práce při řízení velkostroje Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Získávání podkladů z norem, z technické dokumentace, potřebných pro výkon pracovních činností při řízení, obsluze a kontrole činnosti těžebních a důlních zařízení a strojů a při jejich ošetřování, běžné údržbě a drobných opravách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst strojírenské výkresy, zejména výkresy a schémata velkostrojů, obsažené v návodech k jejich obsluze nebo v jejich servisní dokumentaci, vyčíst z nich především podobu hlavních součástí, jejich počet, způsob jejich spojení, umístění ovládacích prvků stroje, prvků ke kontrole chodu a mazacích míst Praktické ověření
b Číst technologická schémata, technologické předpisy a postupy ovládání velkostrojů, vyčíst z nich sled a návaznost jednotlivých operací a kroků a údaje pro jejich provedení Praktické ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Orientace ve vyhláškách a technických předpisech týkajících se řízení, obsluhy a běžné údržby těžebních a důlních zařízení a strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Získat z provozní dokumentace obsluhovaných strojních zařízení relevantní informace, stanovující závazná pravidla pro obsluhu, řízení, seřizování a údržbu obsluhovaných velkostrojů Praktické ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Volba postupu práce a technologických podmínek při řízení, obsluze a kontrole činnosti těžebních a důlních zařízení a strojů a při jejich běžné údržbě a drobných opravách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit podle provozní dokumentace pořadí a způsob provedení technologických operací při obsluze, řízení, seřizování či údržbě velkostrojů Písemné a ústní ověření
b Určit podle provozní dokumentace či podle pokynu postup práce vykonávané velkostrojem ve vybrané technologické operaci Písemné a ústní ověření
c Zvolit samostatně nástroje, nářadí či pomůcky, provozní a pomocné hmoty, měřidla potřebná k nastavení a seřízení velkostroje, k jejich řízení při provádění zadané technologické operace, k jejich běžné údržbě a drobným opravám Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola údajů přístrojů, signalizačních zařízení informujících o průběhu a výsledcích činnosti těžebních a důlních zařízení a strojů, signalizaci závad zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odečíst údaje měřidel, měřicích přístrojů či jiných ukazatelů nebo zařízení, informujících o průběhu sledovaného a řízeného procesu činnosti velkostroje Písemné a ústní ověření
b Vyjádřit údaje, odečtené z měřidel, měřicích přístrojů či jiných ukazatelů nebo zařízení, informujících o průběhu sledovaného a řízeného procesu činnosti velkostrojů ve správných veličinách a jednotkách Praktické ověření
c Porovnat hodnoty odečtených údajů s hodnotami stanovenými pro danou operaci velkostrojů technologickým předpisem a podle výsledku rozhodnout o potřebě korekce provozních podmínek Praktické ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení záznamů o provozu, o průběhu a výsledcích činnosti, revizích a opravách těžebních a důlních zařízení a strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat v souladu s provozním předpisem průběh a výkon technologického procesu, jeho parametrů a podmínek, vykonávaného velkostrojem Praktické a ústní ověřením
b Zaznamenat v souladu s provozním předpisem údaje o chodu velkostrojů, o spotřebě energií, doplňování provozních hmot a provedených úkonech běžné údržby Praktické a ústní ověřením
c Zaznamenat v souladu s provozním předpisem údaje o poruchách a opravách velkostrojů Praktické a ústní ověřením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Ošetřování a údržba dobývacích a zakládacích velkostrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ošetřit velkostroje a provést jejich běžnou údržbu (vyčistit, promazat, doplnit či vyměnit provozní hmoty, opravit drobné závady) Písemné a ústní ověření
b Seřídit chod, nastavit provozní podmínky a parametry velkostrojů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Ošetřování a údržba nářadí, nástrojů a pomůcek používaných při ošetřování, seřizování a běžné údržbě těžebních a důlních zařízení a strojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uložit, udržovat a podle potřeby upravit nástroje, nářadí a pomůcky používané při ošetřování, běžné údržbě, drobných opravách, seřizování, řízení a obsluze velkostrojů Písemné a ústní ověření
b Použít hospodárně, v případě opotřebení vyměnit nástroje, nářadí a pomůcky používané při ošetřování, běžné údržbě, drobných opravách, seřizování, řízení a obsluze velkostrojů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Údržba a odkládání lan velkostrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Získat z provozní dokumentace, týkající se lan velkostroje, relevantní informace, stanovující závazná pravidla pro údržbu a odkládání lan obsluhovaných velkostrojů Praktické ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Pokládka vlečných kabelů 6 kV a manipulace s nimi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Povolené a zakázané činnosti při manipulaci a pokládce vlečných kabelů podle příslušné normy Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Obsluha zdvihacího zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Povolené a zakázané činnosti při manipulaci se zdvihacím zařízením podle příslušné normy Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Provádění prací s otevřeným ohněm

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Povolené a zakázané činnosti při manipulaci s otevřeným ohněm podle normy povrchového dobývání č. 277016 Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
4

BOZP a hospodárný provoz technických zařízení tlakových

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Povolené a zakázané činnosti při manipulaci s technickými zařízeními tlakovými podle příslušných norem Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Práce ve výškách a nad volnou hloubkou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zajištění zaměstnance proti pádu při pracích ve výškách a nad volnou hloubkou Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Řízení a obsluha velkostrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat činnosti při zahájení provozu velkostroje Písemné a ústní ověření
b Popsat činnosti při provozu velkostroje Písemné a ústní ověření
c Popsat činnosti při odstavení z provozu velkostroje Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria
4

Orientace v mapových podkladech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst údaje z pasportizačního profilu, týkající se prostoru těžby velkostroje Praktické ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí autorizovaná osoba zajistit, aby byl uchazeč seznámen s pracovištěm a se specifickými požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) pracoviště (včetně havarijního plánu) na kterém bude praktická část zkoušky vykonána.

Uchazeč musí do zahájení zkoušky předložit zejména:

- splnění podmínek zdravotní způsobilosti (odkaz na povolání v NSP –http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=101656&kod_sm1=27)

- splnění požadavků § 77 vyhlášky č. 26/1989 Sb. ve znění pozdějších předpisů

- doklad, že je vyučen v oboru strojním nebo elektrotechnickém a pracoval nejméně 3 roky při provozu velkostroje jako provozní zámečník, provozní elektrikář nebo hydraulikář nebo má úplné střední odborné vzdělání strojního nebo elektrotechnického směru a pracoval nejméně 2 roky při provozu velkostroje; byl doporučen pro výkon této funkce na základě psychotechnické zkoušky; byl lékařem uznán schopným pracovat ve výškách; absolvoval výcvik v řízení příslušného typu stroje v rozsahu nejméně 200 hodin a absolvoval teoretické školení v řízení příslušného typu stroje-v případě, že má být nebo může být řidičem velkostroje o výkonnosti větší než 3 150 m3.h-1 sypaných hmot

- doklad, že je vyučen v oboru strojním nebo elektrotechnickém a pracoval nejméně 2 roky při provozu velkostroje jako provozní zámečník, provozní elektrikář nebo hydraulikář nebo má úplné střední odborné vzdělání strojního nebo elektrotechnického směru a pracoval nejméně 2 roky při provozu velkostroje; byl doporučen pro výkon této funkce na základě psychotechnické zkoušky; byl lékařem uznán schopným pracovat ve výškách; absolvoval výcvik v řízení příslušného typu stroje v rozsahu nejméně 100 hodin a absolvoval teoretické školení v řízení příslušného typu stroje - v případě, že má být nebo může být řidičem velkostroje o výkonnosti od 630 do 3 150 m3.h-1 sypaných hmot

Tato zkouška z profesní kvalifikace nezaručuje splnění všech právních požadavků na výkon daného povolání - je zapotřebí splnit všechny požadavky stanovené právními předpisy

pro výkon této profese - § 112 a § 113 vyhlášky č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu, ve znění pozdějších předpisů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Severočeské doly, a. s.

Hornická společnost podkrušnohorské oblasti

Syenit, těžební společnost