Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Vrtač
Platnost standardu: od 29.4.2013 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnostních ustanovení a ochrany zdraví při práci, protipožárních předpisů a zásad ochrany životního prostředí při práci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní ustanovení bezpečnosti práce při vrtání průzkumných vrtů Písemné a ústní ověření
b Popsat a předvést použití osobních ochranných pracovních prostředků při práci při vrtání průzkumných vrtů Praktické ověření
c Popsat bezpečnost práce při práci při vrtání průzkumných vrtů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Získávání podkladů z technické dokumentace potřebných pro výkon pracovních činností při řízení, obsluze a kontrole činnosti vrtných souprav a při jejich ošetřování, běžné údržbě a drobných opravách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst technickou dokumentaci a schémata obsažená v návodech k obsluze nebo v servisní dokumentaci, vyčíst z nich především umístění ovládacích prvků, prvků ke kontrole chodu a mazacích míst, řízení, seřizování a údržbu obsluhovaných vrtných souprav Písemné a ústní ověření
b Číst projekt a technologický postup, vyčíst z nich sled a návaznost jednotlivých operací a kroků a údaje pro jejich provedení Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba postupu práce při řízení, obsluze a kontrole činnosti vrtacích souprav a při jejich běžné údržbě a drobných opravách

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit podle provozní dokumentace pořadí a způsob provedení technologických operací při obsluze vrtných souprav při dodržování BOZP Písemné a ústní ověření
b Určit podle provozní dokumentace či podle pokynu postup práce vykonávané vrtnou soupravou ve vybrané technologické operaci Písemné a ústní ověření
c Zvolit samostatně vrtné nástroje, nářadí či pomůcky a měřidla potřebné k provozu vrtné soupravy k provádění zadané technologické operace, k běžné údržbě a drobným opravám Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Kontrola údajů přístrojů, signalizačních zařízení informujících o průběhu a výsledcích činnosti vrtacích souprav, signalizaci závad zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odečíst údaje měřidel, měřicích přístrojů či jiných ukazatelů nebo zařízení informujících o průběhu sledovaného a řízeného procesu činnosti vrtné soupravy Písemné a ústní ověření
b Vyjádřit údaje odečtené z měřidel ve správných veličinách a jednotkách Písemné a ústní ověření
c Porovnat hodnoty odečtených údajů s hodnotami stanovenými pro danou operaci technologickým postupem a podle výsledku rozhodnout o potřebě korekce provozních podmínek Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Vedení záznamů o provozu, o průběhu a výsledcích činnosti, revizích a opravách vrtných souprav

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat v souladu s provozním předpisem průběh a výkon technologického procesu vykonávaného vrtnou soupravou a jeho parametrů Praktické a ústní ověření
b Zaznamenat v souladu s provozním předpisem údaje o chodu vrtné soupravy, doplňování provozních hmot a provedených úkonech běžné údržby Praktické a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Ošetřování a údržba nářadí, nástrojů a pomůcek používaných při činnosti vrtných souprav

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uložit, udržovat nástroje, nářadí a pomůcky používané při ošetřování, běžné údržbě, drobných opravách, seřizování, řízení a obsluze vrtné soupravy Praktické a ústní ověření
b Hospodárně použít, v případě opotřebení vyměnit nástroje, nářadí a pomůcky používané při činnosti vrtných souprav Praktické a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Kontrola a odkládání lan kladkostrojů vrtných souprav

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Získat z provozní dokumentace týkající se lan kladkostrojů vrtné soupravy relevantní informace stanovující závazná pravidla pro údržbu a odkládání lan obsluhovaných vrtných souprav Praktické a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Obsluhovat zdvíhací zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Rozlišit povolené a zakázané činnosti při manipulaci se zdvihacím zařízením dle příslušné normy Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Práce ve výškách a nad volnou hloubkou

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zajistit zaměstnance proti pádu při práci ve výškách a nad volnou hloubkou Praktické a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Řízení a obsluha vrtných souprav

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat činnosti při zahájení provozu vrtné soupravy Písemné a ústní ověření
b Popsat činnosti při provozu vrtné soupravy Písemné a ústní ověření
c Popsat činnosti při odstavení z provozu vrtné soupravy Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Uchazeč musí dále předložit písemné potvrzení organizace zabývající se vrtnou činností o absolvování praxe v ovládání vrtné soupravy s nosností minimálně 50 tun v rozsahu nejméně 200 hodin pod dohledem zkušeného směnmistra.

Před zahájením vlastního ověřování musí autorizovaná osoba zajistit, aby byl uchazeč seznámen s pracovištěm a se specifickými požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) pracoviště (včetně havarijního plánu) na kterém bude praktická část zkoušky vykonána.

Uchazeč musí do zahájení zkoušky předložit zejména:

- splnění podmínek zdravotní způsobilosti (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=2261&kod_sm1=27),

- doporučení pro výkon této funkce na základě prohlídky závodním lékařem,

- audio vyšetření s vyhodnocením závodním lékařem

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

MND Drilling & Services, a. s.