Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Provozní těžař ropy a plynu
Platnost standardu: od 29.4.2013 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnostních ustanovení a ochrany zdraví při práci, protipožárních předpisů a zásad ochrany životního prostředí při práci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní ustanovení bezpečnosti práce při těžbě ropy a plynu Písemné a ústní ověření
b Popsat a předvést použití osobních ochranných pracovních prostředků při těžbě ropy a plynu Praktické ověření
c Popsat bezpečnost práce při těžbě ropy a plynu Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technické a výkresové dokumentaci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst různé druhy technické a výkresové dokumentace těžebních středisek, praktická ukázka trasy toku těženého média a popisu bezpečnostních prvků Praktické a ústní ověření
b Používat technologickou a výkresovou dokumentaci těžebních středisek, prakticky předvést používání výkresové dokumentace tlakových nádob Praktické a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Obsluha vyhrazených technických zařízení tlakových

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat předpisy související s obsluhou vyhrazených technických zařízení tlakových a plynových Písemné a ústní ověření
b Obsluhovat vyhrazená technická zařízení tlaková a plynová ‒ uvést vybrané tlakové a plynové zařízení do provozu po odstávce zařízení a následně jej odstavit z provozu a uvést do bezpečného stavu Praktické a ústní ověření
c Popsat zařízení s uvedením technických parametrů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha nízkotlakých plynových kotelen

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat předpisy související s obsluhou nízkotlakých plynových kotelen Písemné a ústní ověření
b Obsluhovat nízkotlaké plynové kotelny ‒ připravit ke spuštění, uvést kotelnu do provozu, zapsat naměřené hodnoty a následně odstavit kotelnu z provozu a uvést do bezpečného stavu Praktické a ústní ověření
c Popsat zařízení s uvedením technických parametrů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha elektrocentrál

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést předpisy související s obsluhou elektrocentrál Písemné a ústní ověření
b Obsluhovat elektrocentrály ‒ připravit ke spuštění, uvést elektrocentrálu do provozu, zapsat naměřené hodnoty a následně odstavit zařízení z provozu a uvést do bezpečného stavu Praktické a ústní ověření
c Popsat zařízení s uvedením technických parametrů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Obsluha plynových kompresorů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést předpisy související s obsluhou plynových kompresorů Písemné a ústní ověření
b Obsluhovat plynové kompresory ‒ zkontrolovat zařízení před spuštěním včetně provozních médií, uvést kompresor do provozu, zkontrolovat a zapsat naměřené hodnoty do provozní knihy, odstavit kompresor z provozu a uvést zařízení do bezpečného stavu Praktické a ústní ověření
c Popsat zařízení plynových kompresorů s uvedením technických parametrů Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dodržování bezpečnosti práce a provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Uvést vyhlášku ČBÚ 239/1998 Sb. o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při těžbě a úpravě ropy a zemního plynu a při vrtných a geofyzikálních pracích Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit toto kritérium.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí autorizovaná osoba zajistit, aby byl uchazeč seznámen s pracovištěm a se specifickými požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) pracoviště (včetně havarijního plánu) na kterém bude praktická část zkoušky vykonána.

Uchazeč musí do zahájení zkoušky předložit zejména:

- splnění podmínek zdravotní způsobilosti (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=18&kod_sm1=27).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině

MND, a. s.

MND Drilling & Services, a. s.