Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Hornictví a hornická geologie, hutnictví a slévárenství
Povolání: Obsluha strojů v povrchové těžbě
Platnost standardu: od 29.4.2013 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Dodržování bezpečnosti práce při obsluze plovoucího stroje

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat osobní ochranné pracovní prostředky pracovníka Ústní ověření
b Popsat bezpečnostní předpisy pro obsluhu a řízení strojního zařízení i plavidla Ústní a písemné ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace ve vyhláškách a technických předpisech týkajících se řízení, obsluhy a běžné údržby plovoucího stroje

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyjmenovat a popsat provozní dokumentaci plovoucího stroje Ústní ověření dle provozní příručky
b Získat z provozní dokumentace obsluhovaného stroje relevantní informace, stanovující závazná pravidla pro obsluhu, řízení, seřizování a údržbu těžebního zařízení i plavidla Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Znalost funkce a konstrukce těžebního zařízení i plavidla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat funkce a konstrukci plavidla Ústní a písemné ověření
b Popsat funkci a předvést provoz těžebního zařízení Praktické předvedení se slovním vysvětlením
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Volba postupu práce a technologických podmínek při řízení, obsluze a kontrole činnosti plovoucího stroje

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit základy technologie povrchového dobývání nerostů z vody Ústní a písemné ověření
b Určit podle provozní dokumentace či podle pokynu postup práce vykonávané těžebním zařízením ve vybrané technologické operaci Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Ošetřování a údržba těžebního zařízení i plavidla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Ošetřit těžební zařízení i plavidlo, provést jeho běžnou údržbu (vyčistit, promazat, doplnit provozní hmoty, opravit drobné závady) Praktické předvedení
b Seřídit chod, nastavit provozní podmínky a parametry těžebního zařízení i plavidla Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Kontrola údajů přístrojů plovoucího stroje

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Odečíst údaje měřicích přístrojů informujících o průběhu činnosti plovoucího stroje Praktické předvedení s písemným záznamem
b Porovnat hodnoty odečtených údajů se stanovenými hodnotami a podle výsledku rozhodnout o potřebě korekce provozních podmínek plovoucího stroje Praktické předvedení s písemným záznamem
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Vedení záznamů o provozu, o průběhu a výsledcích činnosti a opravách těžebního zařízení i plavidla

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaznamenat v souladu s provozním předpisem průběh provozu, dosažený výkon těžebního zařízení a plavidla Praktické předvedení s písemným záznamem
b Zaznamenat v souladu s provozním předpisem údaje o poruchách těžebního zařízení i plavidla Praktické předvedení s písemným záznamem
c Zaznamenat v souladu s provozním předpisem údaje o opravách těžebního zařízení i plavidla, doplňování provozních hmot, provedených úkonech běžné údržby Praktické předvedení s písemným záznamem
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí autorizovaná osoba zajistit, aby byl uchazeč seznámen s pracovištěm a se specifickými požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO) pracoviště (včetně havarijního plánu) na kterém bude praktická část zkoušky vykonána.

Uchazeč musí do zahájení zkoušky předložit zejména:

- průkaz způsobilosti k vedení plavidla vydaný Státní plavební správou

- splnění podmínek zdravotní způsobilosti podle § 12 vyhlášky č. 224/1995 Sb. ve znění pozdějších předpisů; odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_tp.aspx?id_jp=30842&kod_sm1=27

- průkaz jeřábníka v případě, že má být nebo může být obsluhou plovoucího drapákového rypadla

- doklad o vyučení v oboru strojním nebo elektrotechnickém v případě, že má být nebo může být obsluhou těžebního zařízení o vyšším výkonu než 100 m3.h-1

- splnění požadavků § 77 vyhlášky č. 26/1989 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

Tato zkouška z profesní kvalifikace nezaručuje splnění všech právních požadavků na výkon daného povolání - je zapotřebí splnit všechny požadavky stanovené právními předpisy

pro výkon této profese - § 130 vyhlášky č. 26/1989 Sb., o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci a bezpečnosti provozu při hornické činnosti a při činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard připravila SR pro těžbu a úpravu nerostných surovin, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Českomoravský štěrk, a. s.

Holcim (Česko), a. s.

M – SILNICE, a. s.