Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Textilní výroba a oděvnictví
Povolání: Modistka
Platnost standardu: od 28.4.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Přijetí zakázky od zákazníka

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit pracoviště příjmu zakázky Praktické předvedení a ústní ověření
b Oslovit zákazníka, na základě jeho požadavků a technologických možností zpracovat návrh výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
c Určit předběžnou cenu zakázky (informace čerpat z ceníku firmy) Praktické předvedení
d Dojednat se zákazníkem termín dokončení zakázky, vyplnit zakázkový list Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Zpracování výsledné kalkulace a předání zakázky zákazníkovi

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypočítat cenu výrobku podle skutečných nákladů, zpracovat údaje, které byly v průběhu výroby zaznamenány do zakázkového listu Praktické předvedení a ústní ověření
b Odsouhlasit hotový výrobek s návrhem, zkontrolovat kvalitu provedení a dodržení velikosti Praktické předvedení a ústní ověření
c Posoudit, zda hotový výrobek odpovídá estetickým požadavkům a přání zákazníka Ústní ověření
d Vyzkoušet hotový výrobek na zákazníkovi, po odsouhlasení velikosti a kvality vyhotovení vyplnit pokladní doklad Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční individuální zhotovování návrhů a střihů historických nebo modelových klobouků, čepic, baretů, doplňků a ozdob s jednoduchým i náročným aranžováním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit technický nákres a technický popis výrobku Praktické předvedení
b Zhotovit střih nebo vybrat formu pro konkrétní výrobek na základě technického nákresu a technického popisu Praktické předvedení a ústní ověření
c Zhotovit model výrobku, vytvarovat na formě nebo ušít, vybavit podšívkou a ozdobit, postupovat na základě technického nákresu a technického popisu Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční zhotovování kloboučnických modelů a jiných pokrývek hlavy tvůrčím způsobem bez předlohy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit technický nákres a technický popis výrobku Praktické předvedení
b Vytvarovat výrobek ručně pomocí formy, pracovat s fixačním zařízením, používat různé tvary forem, nebo zhotovit nebo vybrat střihové šablony pro konkrétní výrobek a výrobek ušít Praktické předvedení a ústní ověření
c Zhotovit ozdobu v souladu s typem výrobku, technickým nákresem a technickým popisem Praktické předvedení a ústní ověření
d Dohotovit okraj, umístit a připevnit ozdobu na výrobek Praktické předvedení a ústní ověření
e Dotvarovat ručně výrobek pomocí páry a provést závěrečnou fixaci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční tvarování a zdobení pokrývek hlavy (srstěných, vlněných, šitých a jiných) včetně dohotovení okrajů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytarovat ručně výrobek pomocí formy, pracovat s fixačním zařízením, používat různé tvary forem Praktické předvedení a ústní ověření
b Zhotovit ozdobu v souladu s technickým nákresem a technickým popisem Praktické předvedení a ústní ověření
c Dohotovit okraje, umístit a připevnit ozdobu na výrobek Praktické předvedení a ústní ověření
d Provést závěrečné ruční dotvarování výrobku pomocí páry a závěrečnou fixaci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční zhotovování dámských společenských klobouků, ozdob a květin z textilií a jiných materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit výrobek pomocí formy, pracovat s fixačním zařízením, používat různé tvary forem Praktické předvedení a ústní ověření
b Zhotovit ozdobu v souladu s technickým nákresem a technickým popisem Praktické předvedení a ústní ověření
c Dohotovit okraj, naaranžovat a připevnit zdobení, hotový výrobek vyžehlit na vyhřívané tvárnici a vyzkoušet Praktické předvedení a ústní ověření
d Dotvarovat ručně výrobek nebo ozdobu pomocí páry a provést závěrečnou fixaci Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční individuální zhotovování modistických výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zpracovat návrh nebo převzít návrh nebo převzít referenční modistický výrobek Praktické předvedení a ústní ověření
b Připravit, rozměřit a nastříhat materiál, materiál tvůrčím způsobem zpracovat na ozdobu Praktické předvedení a ústní ověření
c Vytvarovat a dokončit pokrývku hlavy, naaranžovat a našít ozdobu na pokrývku hlavy Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Povrchové úpravy polotovarů a klobouků a následné dotvarovávání a zdobení pokrývek hlavy

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržet technologický postup uvedený v pracovní návodce, zejména důkladně propracovat povrchové úpravy na daném vzorku hladkého nebo velurového nebo zámišového nebo speciálního velurového polotovaru Praktické předvedení a ústní ověření
b Provést konečné tvarování klobouku (dotvarování) Praktické předvedení a ústní ověření
c Umístit a připevnit ozdobu na výrobek Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční a strojové šití pokrývek hlavy, zhotovení a přišívání podšívek včetně vnitřního vybavení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zhotovit technický nákres a technický popis výrobku Praktické předvedení
b Stanovit velikost nebo zjistit požadované míry zákazníka, vysvětlit velikostní sortiment Praktické předvedení a ústní ověření
c Zhotovit střih pro konkrétní výrobek (na základě technického nákresu a technického popisu), výrobek nastříhat Praktické předvedení
d Ručně a na stroji šít výrobek, zhotovit a přišít podšívku, provést vnitřní vybavení výrobku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Příprava kloboučnických polotovarů zakreslováním ploch, kopírováním a rozmnožováním střihů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Připravit kloboučnický polotovar k ručnímu nebo strojovému zpracování,
připravit střihové díly
Praktické předvedení a ústní ověření
b Zakreslit střihové polohy s ohledem na maximální výtěžnost materiálu, stanovit kalkulační velikosti Praktické předvedení a ústní ověření
c Popsat a vysvětlit stupňování střihových šablon na daném vzorku Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Ruční tvarování módních čepic nebo brigadýrek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvarovat pokrývku hlavy s přihlédnutím k použitým materiálům Praktické předvedení
Je třeba splnit kritérium.
3

Ruční tvarování baretů za vlhka na speciální formy s náročným vytahováním okrajů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vytvarovat baret dle použitého materiálu Praktické předvedení
Je třeba splnit kritérium.
3

Příprava materiálů pro zhotovování pokrývek hlavy stříháním, řezáním a vysekáváním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Dodržet technologický postup uvedený v pracovní návodce,
zejména dodržet velikostní sortiment, přesnost zadání a specifikaci střihu
Praktické předvedení a ústní ověření
b Oddělit materiál stříháním nebo řezáním nebo vysekáváním Praktické předvedení a ústní ověření
c Použít předepsané ochranné a pracovní pomůcky Praktické předvedení
d Dodržovat provozně-bezpečnostní předpisy Praktické předvedení a ústní ověření
e Zkontrolovat kvalitu rozpracovaného výrobku při převzetí i po ukončení operace Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Posuzování jakosti hotových pokrývek hlavy a modistických výrobků

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Určit druhy vad u polotovarů a plstěných výrobků Praktické předvedení
b Určit a zkontrolovat základní parametry hotových klobouků Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/karta_p.aspx?id_jp=36&kod_sm1=29).

 

Uchazeči bude zadáno zhotovení modistického výrobku nebo pokrývky hlavy, tj. ruční zhotovení pokrývky hlavy, včetně ozdoby, tvůrčím způsobem jako služba pro individuálního zákazníka. Může se jednat o zdobení z různých druhů materiálů (plsť, stuhy z různých materiálů, prýmky, peří, základní materiál pokrývky hlavy, kožešina aj.), různého provedení a velikosti. Pokrývky hlavy mohou být z plsti i jiných materiálů, popřípadě ručně šité z textilního materiálu, náročné na zpracování. O konkrétním provedení výrobku rozhoduje uchazeč svým tvůrčím přístupem.

1)Přijetí zakázky od zákazníka: Předpokládá se, že operace bude uchazeč prezentovat na vzorcích připravených pro vykonání zkoušky pod dohledem zkoušejícího a současně bude uchazeč odpovídat na otázky zkoušejícího, při praktickém plnění kritérií uchazeč stanoví cenu a vyplní zakázkový list, správný postup bude ověřen zkoušejícím.

2)Zpracování výsledné kalkulace a předání zakázky zákazníkovi: Předpokládá se, že operace bude uchazeč prezentovat na vzorcích připravených pro vykonání zkoušky a současně bude odpovídat na otázky zkoušejícího.

3)Ruční individuální zhotovování návrhů a střihů historických nebo modelových klobouků, čepic, baretů, doplňků a ozdob s jednoduchým i náročným aranžováním: Předpokládá se, že operace bude uchazeč vykonávat na vzorcích připravených pro vykonání zkoušky a bude odpovídat na otázky zkoušejícího.

4)Ruční zhotovování kloboučnických modelů a jiných pokrývek hlavy tvůrčím způsobem bez předlohy: Předpokládá se, že operace bude uchazeč provádět na vzorcích připravených pro vykonání zkoušky pod dohledem zkoušejícího, při praktickém plnění kritérií bude uchazeč odpovídat na otázky zkoušejícího.

5)Ruční tvarování a zdobení pokrývek hlavy (srstěných, vlněných, šitých a jiných) včetně dohotovení okrajů: Předpokládá se, že operace bude uchazeč provádět na vzorcích připravených k vykonání zkoušky.

6)Ruční zhotovování dámských společenských klobouků, ozdob a květin z textilií a jiných materiálů: Předpokládá se, že operace bude uchazeč provádět na vzorcích připravených k vykonání zkoušky a bude odpovídat na otázky zkoušejícího.

7)Ruční individuální zhotovování modistických výrobků: Předpokládá se, že operace bude uchazeč vykonávat na vzorcích připravených pro vykonání zkoušky a bude odpovídat na otázky zkoušejícího.

8)Povrchové úpravy polotovarů a klobouků a následné dotvarovávání a zdobení pokrývek hlavy: Předpokládá se, že operace bude uchazeč provádět na vzorcích připravených pro vykonání zkoušky pod dohledem provozního pracovníka a bude odpovídat na otázky zkoušejícího.

9)Ruční a strojové šití pokrývek hlavy, zhotovení a přišívání podšívek včetně vnitřního vybavení: Předpokládá se, že operace bude uchazeč provádět podle předloženého vzorku a z materiálů připravených k vykonání zkoušky.

10)Příprava kloboučnických polotovarů zakreslováním ploch, kopírováním a rozmnožováním střihů: Předpokládá se, že operace bude uchazeč provádět na předem připraveném výrobku a střihové dokumentaci.

11)Ruční tvarování módních čepic nebo brigadýrek: Předpokládá se, že operaci bude uchazeč provádět v provozu na vzorcích připravených k vykonání zkoušky.

12)Ruční tvarování baretu za vlhka na speciální formě s náročným vytahováním okrajů: Předpokládá se, že operaci bude uchazeč provádět na vzorcích připravených k vykonání zkoušky.

13)Příprava materiálů pro zhotovování pokrývek hlavy stříháním, řezáním a vysekáváním: Předpokládá se, že operace bude uchazeč provádět na vzorcích připravených pro vykonání zkoušky, při plnění kritéria d) bude odpovídat na dotazy zkoušejícího, případně prakticky předvede.

14)Posuzování jakosti hotových pokrývek hlavy a modistických výrobků: Předpokládá se, že operace bude uchazeč předvádět na předem připraveném výrobku pro vykonání zkoušky.

Po celou dobu hodnocení budou sledovány používané pracovní postupy, dodržování předpisů bezpečnosti práce, dodržování časového harmonogramu a samostatnost uchazeče při volbě postupů a vykonávání jednotlivých činností tvůrčího charakteru. Zkoušející věnuje náležitou pozornost i přezkoušení pracovních činností zaměřených na přijetí zakázky od zákazníka, zpracování výsledné kalkulace a předání hotové zakázky zákazníkovi.

Jednotlivá kritéria se ověřují uvedenými nástroji hodnocení a zaměřují se jak na proces, tak na výsledek pracovní činnosti, tzn. na kvalitu zhotoveného výrobku, zejména vzhled a funkčnost.

Při ověřování splnění kritérií založených na formě praktického předvedení je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů, ke kvalitě zhotoveného produktu i k časovému hledisku zvládání operací.

Autorizovaná osoba zpracuje seznam vybavení stroji a zařízením v rozsahu hodnoticího standardu a umožní uchazeči se s ním seznámit v předstihu (minimálně 1 týden) před zkouškou.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro textilní, oděvní a kožedělný průmysl, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Tonak, a. s., Nový Jičín

Daniela Veselá - Model Veselá, Praha

Střední škola Odry, p. o.