Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Stavebnictví, geodézie a kartografie
Platnost standardu: Od 14.10.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 3

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace ve stavební projektové dokumentaci a čtení prováděcí výkresové dokumentace hliněných staveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst výkresovou dokumentaci hliněné stavební konstrukce Písemné a ústní ověření
b Zhotovit jednoduchý náčrtek barevného řešení stěn a celého objektu podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v konstrukcích hliněných staveb

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat konstrukční systémy hliněných staveb Písemné a ústní ověření
b Popsat konstrukční řešení svislých konstrukcí (nosných stěn, příček a výplňového zdiva) Písemné a ústní ověření
c Popsat konstrukční řešení vodorovných konstrukcí (podlah a stropů) Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v materiálech pro hliněné omítky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní suroviny (hlíny) používané pro hliněné omítky, jejich
vlastnosti a použití
Písemné a ústní ověření
b Popsat příměsi a přísady do hliněných omítek, jejich účel a použití Písemné a ústní ověření
c Popsat druhy hliněných omítek zhotovovaných ze složek na stavbě a
průmyslově vyráběných
Písemné a ústní ověření
d Popsat způsoby přípravy směsí na hliněné omítky z místních hlín Písemné a ústní ověření
e Popsat způsoby přípravy průmyslově vyráběných omítkových směsí Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technologii zhotovování hliněných omítek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat druhy podkladů pro hliněné omítky Písemné a ústní ověření
b Popsat přípravu podkladů pro hliněné omítky Písemné a ústní ověření
c Popsat možnosti použití omítek pro různé druhy prostředí Písemné a ústní ověření
d Popsat zhotovování hliněných omítek na hliněné, cihelné a silikátové podklady Písemné a ústní ověření
e Popsat zhotovování hliněných omítek na desky cementové, sádrové nebo dřevěné a jiné podklady, např. rákos Písemné a ústní ověření
f Popsat ochranu vnějších hliněných omítek před povětrnostními vlivy Písemné a ústní ověření
g Popsat příčiny poruch omítek a možnosti provedení oprav Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v technikách dekorování hliněných omítek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat princip a zhotovení sgrafita jednovrstvého a vícevrstvého Písemné a ústní ověření
b Popsat princip a zhotovení intarzie Písemné a ústní ověření
c Popsat princip a zhotovení otisků, vtisků a lineárního dělení ploch Písemné a ústní ověření
d Popsat princip a zhotovení reliéfu nebo plastiky Písemné a ústní ověření
e Popsat princip a zhotovení malby a kresby na omítce Písemné a ústní ověření
f Popsat princip a zhotovení dalších technik (stucco lustro, tadelakt, sypání, stříkání) Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v materiálech pro dekorování hliněných omítek

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat materiály pro jednotlivé techniky dekorování Písemné a ústní ověření
b Popsat materiály pro úpravu podkladů jednotlivých technik dekorování (Benátský štuk, Marocký štuk) Písemné a ústní ověření
c Popsat druhy a použití fixačních hmot Písemné a ústní ověření
d Popsat materiály a konstrukce pro ukotvení plastik na stěnu Písemné a ústní ověření
e Popsat nátěrové a malířské hmoty na hliněné omítky pro interiér a exteriér Písemné a ústní ověření
f Vysvětlit funkci malířských pojiv - rostlinná, živočišná, minerální, vodová, syntetická Písemné a ústní ověření
g Vysvětlit způsoby tónování barev Písemné a ústní ověření
h Popsat druhy pomocných materiálů pro malířské účely Písemné a ústní ověření
i Popsat označování barev pro hliněné stavby Písemné a ústní ověření
j Popsat skladování nátěrových hmot pro hliněné stavby Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dekorování hliněné omítky sgrafitem

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a použít nářadí, měřicí a pracovní pomůcky pro zhotovení sgrafita Praktické předvedení
b Upravit podklad pro sgrafito na ploše min. 1 m² Praktické předvedení
c Nanést omítkovou vrstvu pro sgrafito na ploše min. 1 m² Praktické předvedení
d Přenést tvar sgrafita z předlohy na omítku Praktické předvedení
e Zhotovit jednovrstvé sgrafito dle předlohy na ploše min. 1 m² Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dekorování hliněné omítky intarzií

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a použít nářadí, měřicí a pracovní pomůcky pro zhotovení intarzie Praktické předvedení
b Upravit podklad pro intarzii na ploše min. 1 m² Praktické předvedení
c Připravit maltu pro zhotovení intarzie Praktické předvedení
d Nanést omítkovou vrstvu pro intarzii na ploše min. 1 m² Praktické předvedení
e Zhotovit intarzii dle předlohy na ploše min. 1 m² Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dekorování hliněné omítky otisky a vtisky

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a použít nářadí, měřicí a pracovní pomůcky pro zhotovení otisků a vtisků Praktické předvedení
b Upravit podklad pro otisky a vtisky na ploše min. 1 m² Praktické předvedení
c Připravit maltu pro zhotovení otisků a vtisků Praktické předvedení
d Nanést omítkovou vrstvu pro otisky a vtisky na ploše min. 1 m² Praktické předvedení
e Zhotovit otisky a vtisky (vtlačení) dle předlohy na ploše min. 1 m² Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Dekorování hliněné omítky modelováním

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zvolit a použít nářadí, měřicí a pracovní pomůcky pro zhotovení reliéfu nebo plastiky Praktické předvedení
b Upravit podklad pro reliéf nebo plastiku na ploše min. 1 m² Praktické předvedení
c Připravit maltu pro zhotovení reliéfu nebo plastiky Praktické předvedení
d Nanést omítkovou vrstvu pro reliéf nebo plastiku na ploše min. 1 m² Praktické předvedení
e Zhotovit reliéf nebo plastiku dle předlohy na ploše min. 1 m² Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Stavba kozového lešení, práce na lešení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat běžné druhy lešení Písemné a ústní ověření
b Předvést stavbu kozového lešení Praktické předvedení a ústní ověření
c Vysvětlit ukládání materiálů a práci na lešení z hlediska únosnosti lešení a BOZP Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Výpočet spotřeby materiálů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vypočítat výměry omítek - objem a hmotnost - z údajů zjištěných ve výkresové dokumentaci nebo naměřených na stavbě Praktické předvedení a ústní ověření
b Vypočítat spotřebu materiálu podle zadání Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Orientace v předpisech BOZP, PO a hygieny práce při stavebních činnostech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat zásady BOZP na staveništi (NV 362/2005 Sb.) Písemné a ústní ověření
b Popsat osobní ochranné pracovní prostředky Písemné a ústní ověření
c Vysvětlit zásady pojištění proti úrazu a způsobeným škodám Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Orientace v recyklaci hliněných a ostatních stavebních hmot a v nakládání s odpady

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit důvody recyklace stavebních hmot Ústní ověření
b Vysvětlit způsoby likvidace a recyklace odpadů na staveništi a nakládání s odpady Ústní ověření
c Popsat způsoby recyklace hliněných a ostatních stavebních hmot používaných při dekorování hliněných omítek Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost je vyžadována (odkaz na povolání v NSP - http://katalog.nsp.cz/zdravotniPodminky.aspx?kod_sm1=41&id_jp=101805).

 

Uchazeč o tuto profesní kvalifikaci musí být držitelem profesní kvalifikace 36-112-H Zhotovitel hliněných staveb - omítkář.

 

Při ověřování odborných způsobilostí je třeba dodržovat NV 362/2005 Sb. o bližších požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na pracovištích s nebezpečím pádu z výšky nebo do hloubky.

 

Uchazeč musí být vybaven vlastním pracovním oděvem, obuví a osobními ochrannými pracovními prostředky odpovídajícími prováděným pracím.

 

Při praktickém ověřování jednotlivých odborných způsobilostí je třeba hodnotit organizaci práce, dodržování předepsaných technologických postupů, volbu a dodržování pracovních postupů, volbu a používání nářadí, zařízení a pracovních pomůcek. Podmínkou úspěšného hodnocení je bezpodmínečné dodržování předpisů BOZP, používání osobních ochranných pracovních prostředků, dodržování předpisů požární ochrany a hygieny práce během zkoušky. Nedílnou součástí hodnocení je hodnocení kvality provedených prací.

 

Autorizovaná osoba musí zajistit uchazeči pomoc další osoby (osob) nebo mechanizaci při plnění kritérií praktickým předvedením v kompetencích: g11.A.1054 Dekorování hliněných omítek sgrafitem, g11.A.1061 Dekorování hliněných omítek intarzií, g11.A.1062 Dekorování hliněné omítky otisky a vtisky, g11.A.1045 Dekorování hliněné omítky modelováním, g11.A.1042 Stavba kozového lešení, práce na lešení.

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před zkušební komisí složenou ze 2 členů, kteří jsou autorizovanými fyzickými osobami s autorizací pro příslušnou dílčí profesní kvalifikaci nebo autorizovanými zástupci autorizované fyzické podnikající nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat alespoň jednu z následujících variant požadavků:

 

  1. Střední vzdělání s výučním listem v oboru vzdělání 36-67-H/01 Zedník nebo 39-41-H/01 Malíř a lakýrník, 5 let praxe v oblasti pozemních staveb nebo učitele odborného výcviku v oborech vzdělání zedník nebo malíř, z toho 2 roky praxe v dekorování hliněných omítek.
  2. Střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru pozemní stavby, 5 let praxe v oblasti pozemních staveb nebo ve funkci učitele odborného výcviku v oborech vzdělání zedník nebo malíř, z toho 2 roky praxe v oblasti dekorování hliněných omítek.
  3. Vysokoškolské vzdělání stavebního směru nebo architektury, 5 let praxe v oblasti pozemních staveb nebo ve funkci učitele odborných předmětů v oborech vzdělání zedník nebo malíř, z toho 2 roky praxe v oblasti dekorování hliněných omítek.
  4. Držení osvědčení o získání profesní kvalifikace 36-113-H Zhotovitel hliněných staveb - dekoratér omítek, 5 let praxe v oblasti pozemních staveb nebo ve funkci učitele odborného výcviku v oborech vzdělání zedník nebo malíř, z toho 2 roky praxe v oblasti dekorování hliněných omítek.

 

Další požadavky:

  1. Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.
  2. Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Vybavení pro praktické předvedení:

a) Pracovní prostory nebo staveniště, kde lze odzkoušet všechny požadované kompetence

b) Měřidla - dřevěný skládací metr dl. 2 mm olovnice, přímá lať

c) Nářadí a zařízení - míchadlo, kolečko stavební, lopata, nádoby na malbu, zednická lžíce, zednické spárovačky, zednická naběračka, hladítko dřevěné, ocelové, plstěné a novodurové, hladítko japonské špachtle, štětka, špachtle, šablony, dekoratérské nástroje (např. sgrafitová očka, škrabáky, hřebeny, nožíky)

d) Materiál - dle zadání úkolu

e) Lešení

f) Zařízení pro dopravu a manipulaci se stavebními materiály včetně obsluhy

g) Zdroj elektické energie a vody

h) Hygienické zázemí

h) Úklidové a čistící prostředky

 

Vybavení pro teoretickou část zkoušky:

místnost se stoly a židlemi, PC s kancelářským software, flipchart, tiskárna, papír, kreslicí a psací pomůcky, poměrové pravítko, nůžky, karton na šablony.

Hygienické zařízení.

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 15 až 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 8 až 12 hodin (hodinou se rozumí 60 minut). Zkouška může být rozložena do více dnů.

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro řemesla a umělecká řemesla, sekce řemeslná, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Sdružení stavebnictví

Ceramics consulting services

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě

Cech obkladačů České republiky, o. s.

Sdružení hliněného stavitelství, o. s.