Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Elektrotechnika, telekomunikační a výpočetní technika
Povolání: Stavbyvedoucí energetických zařízení
Platnost standardu: Od 26.7.2016 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v technické dokumentaci, normách a zákonech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Číst stavební výkresy (ČSN 01 3420 - měřítka, značky jednotlivých druhů sítí, rozeznat výkres výkopů, základů, střech apod.) Praktické předvedení
b Charakterizovat části dokumentace pro provádění stavby: A Průvodní zpráva, B Souhrnná technická zpráva, C Situační výkresy, D Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení, E Dokladová část Praktické ověření s ústním vysvětlením
c Orientovat se v legislativním prostředí investiční výstavby energetických zařízení, popsat význam technických norem v oboru. Určit zdroje, dostupnost, způsoby zveřejnění a aktualizace technických předpisů, dokumentů a norem a legislativních dokumentů. Vysvětlit rozdíl mezi zákonem, normou, prováděcím předpisem, vyhláškou, nařízením Ústní ověření s písemnou přípravou
d Stručně popsat základní legislativní dokumenty pro výstavbu a bezpečnost práce a zvlášť pro silnoproudou elektrotechniku (zák. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu v platném znění, vyhl. 499/2006 sb. Dokumentaci staveb v platném znění, zák. 309/2006 o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při v platném znění, zák. 22/1997 o technických požadavcích na výrobky, zák. 458/2000 energetický zákon v platném znění) Ústní ověření s písemnou přípravou
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v technické dokumentaci a normách, čtení výkresů a schémat a používání této dokumentace při práci na elektrotechnických a elektronických zařízeních

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v předložené projektové dokumentaci stavby, komentovat jednotlivé výkresy (situace, schéma zapojení, schéma jištění, jednopólové schéma, liniové schéma), vysvětlit jejich účel a obsah Praktické ověření s ústním vysvětlením
b Identifikovat a definovat v předložené projektové dokumentaci použité schematické značky, čáry a barevné značení sítí, elektrických zařízení, přístrojů, obvodů, obvodových prvků Praktické předvedení s ústním vysvětlením
c Orientovat se v oboru elektroenergetiky, znát a vysvětlit základní elektroenergetické pojmy (distribuční/přenosová soustava, elektrická přípojka, přeložka, ochranné pásmo, bezpečnostní pásmo) Ústní ověření s písemnou přípravou
d Vysvětlit pojem třída technické normy, uvést třídu 33 pro Elektrotechniku – elektrotechnické předpisy, a 34, 35, 36 pro ostatní Elektrotechniku Ústní ověření s písemnou přípravou
e Prokázat znalosti a navrhnout (variantně) způsob uložení kabelového vedení a prostorového uspořádání jednotlivých inženýrských sítí podle zadání autorizované osoby Praktické předvedení s ústním vysvětlením
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v Zásadách ochrany zdraví a majetku, ochrana před úrazem elektrickým proudem, bezpečnosti při obsluze a práci na elektrickém zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat členění a režim prostor při výstavbě a provozu elektroenergetických zařízení (normální, bezpečné, zvlášť nebezpečné) a prostředky ochrany před úrazem elektrickým proudem (základní izolace, přepážky a kryty, zábrany, ochrana polohou, omezení napětí, omezení ustáleného dotykového proudu a náboje, řízení potenciálu, jiné prostředky) Písemné ověření s ústním zdůvodněním
b Charakterizovat prostředky pro ochranu při poruše (přídavná izolace, ochranné pospojování, ochranné stínění, indikace a odpojení ve vysokonapěťových instalacích a sítích, samočinné (automatické) odpojení od zdroje) Písemné ověření s ústním zdůvodněním
c Navrhnout vhodné OOPP (osobní ochranné pracovní prostředky) Popsat (na etapě práce určené autorizovanou osobou) způsob realizace ochrany zdraví a majetku (zajištění pracoviště, označení pracoviště), Praktické předvedení s ústním vysvětlením
d Vysvětlit pojem „příkaz B“. K čemu slouží, kdo, proč a pro koho jej vydává Písemné a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace ve vyhláškách, normách a technických předpisech týkajících se řízení a obsluhy příslušných druhů stavebních strojů a zařízení

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat základní předpisy BOZP (zák. 262/2006 Sb., zákoník práce, § 101 a násl. v platném znění, zák. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v platném znění) Písemné a ústní ověření
b Charakterizovat základní předpis pro používání strojů a nářadí na staveništi (příloha č. 2 nařízení vlády 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích v platném znění) Písemné a ústní ověření
c Uvést, kteří pracovníci mohou obsluhovat stavební stroje a zařízení Písemné ověření s ústním zdůvodněním
d Uvést požadavky pro zabezpečení strojů při přerušení nebo ukončení práce Písemné ověření s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v problematice ochrany životního prostředí

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Identifikovat u soupisu materiálů, předloženého autorizovanou osobou, jejich nebezpečné vlastností jako odpadů (příloha č. 2 zák. 185/2001 Sb., o odpadech v platném znění) s ohledem dopadu na životní prostředí Písemné ověření s ústním zdůvodněním
b Navrhnout u demontovaného materiálu ze seznamu předloženého autorizovanou osobou (kabely, měděná a AlFe lana, konzolovina, pojistky, transformátory, kondenzátory, sloupy, patky) způsob jeho likvidace Písemné ověření s ústním zdůvodněním
c Uvést komu může být předán odpad / nebezpečný odpad. Jaké doklady musí daná osoba doložit Písemné ověření s ústním zdůvodněním
d Navrhnout ze seznamu předloženého autorizovanou osobou likvidaci odpadů vzniklých na stavbě (např. výkopový materiál – zeminy, asfalty, betony, dřevo) Písemné ověření s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola dodržování technologických postupů a bezpečnostních předpisů v energetických provozech

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Navrhnout způsob kontroly dodržování technologických a bezpečnostních předpisů při konkrétní realizaci stavby. Uvést, jaké záznamy musí být uvedeny ve stavebním deníku Praktické předvedení s ústním vysvětlením
b Charakterizovat, co obsahuje plán bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, kdo s ním musí být seznámen (dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb v platném znění). Navrhnout způsob jeho kontrolování Písemné a ústní ověření
c Uvést případy, kdy musí být stanoven koordinátor BOZP (dle zákona č. 309/2006 Sb. v platném znění) a vyjmenovat jeho základní povinnosti Písemné a ústní ověření
d Vyjmenovat příklady neobvyklé či rizikové práce a navrhnout bezpečnostní opatření a jejich kontrolu Ústní ověření s písemnou přípravou
e Uvést, kdy nebo za jakých podmínek musí být nařízeno přerušení práce, zastavení stavby Ústní ověření s písemnou přípravou
f Uvést alespoň 2 činnosti, které mohou představovat požární nebezpečí. Jaké povinnosti je třeba splnit před započetím těchto prací a po jejich ukončení Písemné ověření s ústním zdůvodněním
g Charakterizovat příkaz ke svařování. Navrhnout rozmístění a použití věcných prostředků požární ochrany na vybrané stavbě. Uvést důvod pro výběr konkrétního typu hasicího přístroje Písemné ověření s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Provádění technického a stavebního dozoru na energetických pracovištích

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat stavební dozor ve smyslu § 2 odst. 2 písm. b) zák. 183/2006 Sb. v platném znění Ústní ověření s písemnou přípravou
b Charakterizovat státní odborný dozor nad bezpečností vyhrazených technických zařízení ve vztahu k energetickým pracovištím Ústní ověření s písemnou přípravou
c Vyjmenovat základí úkony při provádění technického a stavebního dozoru na pracovištích Ústní ověření s písemnou přípravou
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Vedení technické dokumentace staveb v energetice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit pojem GIS u technické infrastruktury Písemné ověření s ústním zdůvodněním
b Charakterizovat prvky technické evidence distribučních společností ve vztahu k dokumentaci skutečného provedení staveb v energetice Písemné ověření s ústním zdůvodněním
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Zpracování podkladů pro cenové kalkulace staveb v energetice

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat jednotlivé druhy nákladů staveb (přímé náklady, nepřímé - režijní náklady) Písemné ověření s ústním zdůvodněním
b Vysvětlit pojmy HSV (hlavní stavební výroba), PSV (pomocná (přidružená) stavební výroba), HZS (hodinové zúčtovací sazby), VRN (vedlejší rozpočtové náklady), ZS (zařízení staveniště) Písemné ověření s ústním zdůvodněním
c V předloženém výkazu výměr charakterizovat kapitoly (hlavy) souhrnného rozpočtu a jejich obsahovou náplň (I. Projektové a průzkumné práce, II. Provozní soubory, III. Stavební objekty, IV. Stroje a zařízení, V. Umělecká díla, VI. Vedlejší náklady, VII. Práce nestavebních organizací, VIII. Rezerva, IX. Ostatní náklady, X. Vyvolané investice, XI. Provozní náklady na přípravu a realizaci stavby Praktické předvedení a ústní zdůvodnění
d Stručně popsat uchazečem používaný program pro tvorbu výkazu výměr – rozpočtu a pro cenové kalkulace staveb Ústní ověření s písemnou přípravou
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zpracování podkladů pro odměňování pracovníků montážních, revizních a údržbářských prací na energetických zařízeních a sítích.

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat pojmy hodinová, úkolová a akordní mzda Písemné a ústní ověření
b Navrhnout systém hmotné zainteresovanosti při odměňování podřízených pracovníků Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Operativní řešení organizačních a provozních problémů ve svěřené oblasti

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsob řešení a postup v případě technologických problémů Ústní ověření
b Popsat způsob řešení a postup v případě logistických problémů Ústní ověření
c Popsat způsob řešení a postup v případě problémů kvality Ústní ověření
d Popsat způsob řešení a postup v případě náhlé technické havárie, živelné události, nebo přerušení dodávek energií na pracovišti Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Autorizovaná osoba stanoví, které pomůcky smí uchazeč při zkoušce použít.

Autorizovaná osoba upozorní uchazeče, že pro výkon povolání je třeba splňovat podmínky podle vyhlášky č. 50/1978 Sb., v platném znění § 7 nebo § 8 o odborné způsobilosti v elektrotechnice.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro energetiku, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

RGV, a. s.

OTIS, a. s.

Integrovaná střední škola Sokolnice

Maděra a Šípek, spol. s r. o.