Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Zpracování dřeva a výroba hudebních nástrojů
Povolání: Výrobce a opravář dechových dřevěných hudebních nástrojů
Platnost standardu: od 24.10.2014 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v normách a v technických podkladech pro výrobu dechových hudebních nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Objasnit na předložené dokumentaci a modelu dechového nástroje podstatu konstrukce jako významného činitele zvukové kvality hudebních nástrojů a jako významnou součást designu výrobků Praktické předvedení a ústní ověření
b Číst technické nákresy, výkresy a schémata, pracovat s normami a technickou dokumentací pro výrobu dechových hudebních nástrojů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Volba materiálů pro výrobu dechových dřevěných hudebních nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Charakterizovat používané materiály pro výrobu dechových dřevěných hudebních nástrojů Písemné ověření
b Vybrat vhodný materiál pro výrobu dřevěného dechového hudebního nástroje z akustického a estetického hlediska Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Strojní obrábění dřevěných materiálů při výrobě hudebních nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat geometrii řezného nástroje Písemné a ústní ověření
b Zvolit vhodné nástroje, nářadí a pomůcky pro obrábění a spojování dílců dřevěných materiálů Praktické předvedení a ústní ověření
c Zvolit a vysvětlit pracovní postupy při strojním opracování dřevěných materiálů a předvést řezání, hoblování, vrtání, broušení Praktické předvedení a ústní ověření
d Dodržet bezpečnost práce při práci na strojích Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Zhotovování a tvarování součástí dřevěných dechových hudebních nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat technologický postup výroby zadaného dřevěného hudebního nástroje Písemné ověření
b Připravit zadaný díl na osazení mechanikou (osloupkovat díl dřevěného dechového hudebního nástroje, vyfrézovat drážky na vodítka a plochá pérka) Praktické předvedení a ústní ověření
c Upravit osičky a trubičky na požadované rozměry Praktické předvedení a ústní ověření
d Zhotovit dle předloženého modelu zadanou část mechaniky dřevěného dechového hudebního nástroje Praktické předvedení a ústní ověření
e Dodržovat zásady BOZP při zhotovování a tvarování dřevěných dechových hudebních nástrojů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Sestavování součástí dřevěných dechových hudebních nástrojů a jejich montáž

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Apretovat (pilovat) klapky Praktické předvedení a ústní ověření
b Označit a navrtat klapky na trubičku a naletovat trubičku Praktické předvedení a ústní ověření
c Nalícovat a naletovat misky Praktické předvedení a ústní ověření
d Sesadit jednotlivé připravené klapky Praktické předvedení a ústní ověření
e Vysvětlit složení lázně pro moření (odstranění letovací pasty) Písemné ověření
f Předvést konečnou montáž Praktické předvedení a ústní ověření
g Dodržovat zásady BOZP při sestavování součástí dřevěných dechových hudebních nástrojů Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Povrchové a dekorativní úpravy dřevěných dechových hudebních nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat používané povrchové úpravy dřevěných dechových hudebních nástrojů Písemné ověření
b Popsat používané dekorativní úpravy (rytiny) dřevěných dechových hudebních nástrojů Písemné ověření
c Popsat technologii a provést povrchové úpravy předloženého dílu dřevěného dechového hudebního nástroje Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Výstupní kontrola dechových hudebních nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat způsoby výstupní kontroly a kvality nástroje Písemné a ústní ověření
b Ověřit funkčnost předloženého hudebního nástroje Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Opravy dřevěných dechových hudebních nástrojů

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Předvést demontáž mechaniky, vyčistění Praktické předvedení a ústní ověření
b Podlepit mechaniku dřevěného dechového nástroje Praktické předvedení a ústní ověření
c Sesadit mechaniku Praktické předvedení a ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

 

Uchazeč ke zkoušce předloží nový, hotový, kompletní dechový hudební nástroj, který sestavil z částečně připravených komponentů, které nemůže samostatně ručně vyrobit. Hudební nástroj bude odpovídat rozdělení podle tónů nebo podle orchestru, např. saxofon, hoboj, fagot, zobcová flétna aj. Tento nástroj nebude uchazeč při zkoušce rozebírat. Autorizovaná osoba bude posuzovat kvalitu zpracování předloženého kompletního hudebního nástroje; při hodnocení hudebního nástroje bude provedena kontrola kvality zpracování materiálů a estetická stránka výrobku.

Uchazeč při zkoušce předvede své odborné kompetence (dílčí činnosti, které jsou stěžejní pro výrobu hudebního nástroje) na dílcích dechového hudebního nástroje, které mu budou předloženy, a na hudebním nástroji určeném k opravě provede opravu mechaniky. Při ověřování kritérií hodnocení odborných kompetencí by měl být kladen důraz na volbu vhodné technologie a materiálu, detailní a estetické zpracování jednotlivých částí hudebního nástroje, na manuální zručnost uchazeče a dodržování předpisů BOZP a PO.

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dřevozpracující a papírenský průmysl ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

 

ISŠ-Houslařská škola Cheb

Jaroslav Jakeš - Výroba a opravy hudebních nástrojů

Denak/Amati a.s. Kraslice

Atelier Saldo, Luby