Hodnoticí standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Doprava a spoje
Platnost standardu: od 29.6.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 2

Hodnoticí standard


Kritéria a způsoby hodnoceni

Název odborné způsobilosti Úroveň

Převzetí a příprava obyčejných listovních zásilek, propagačního a informačního materiálu a smluvního tisku k distribuci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní technologický postup při převzetí a přípravě obyčejných listovních zásilek Ústní ověření
b Popsat základní technologický postup při převzetí a přípravě propagačního a informačního materiálu Ústní ověření
c Popsat základní technologický postup při převzetí a přípravě smluvního tisku Ústní ověření
d Zaevidovat převzaté obyčejné listovní zásilky, propagační a informační materiály a smluvní tisk do specializovaného poštovního softwaru Praktické předvedení
Je třeba splnit všechna kritéria.
2

Distribuce převzatých obyčejných listovních zásilek, propagačního a informačního materiálu a smluvního tisku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Popsat základní technologický postup distribuce převzatých obyčejných listovních zásilek, propagačního a informačního materiálu a smluvního tisku Ústní ověření
b Založit obyčejné listovní zásilky, propagační a informační materiál a smluvní tisk k distribuci Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Orientace v provozních předpisech a poštovních podmínkách souvisejících s distribucí obyčejných listovních zásilek, propagačního a informačního materiálu a smluvního tisku

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vyhledat pracovní postupy distribuce obyčejných listovních zásilek, propagačního a informačního materiálu a smluvního tisku v provozních předpisech Praktické předvedení
b Popsat postupy při distribuci obyčejných listovních zásilek a smluvního tisku do domovních schránek, dodávacích schrán a při distribuci propagačního a informačního materiálu Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Vyúčtování obyčejných listovních zásilek, propagačního a informačního materiálu a smluvního tisku po distribuci

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaevidovat nepravidelnosti do specializovaného poštovního software Praktické předvedení
b Předat nerozdistribuované obyčejné listovní zásilky, propagační a informační materiál a smluvní tisk na provozovnu Praktické předvedení
Je třeba splnit obě kritéria.
2

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Autorizovaná osoba je povinna do ověřování zařadit simulaci procesu zpracování 10 kusů obyčejných psaní standard, 10 kusů obyčejných psaní, 10 kusů tiskovin a 10 kusů propagačních materiálů. Řešení nepravidelnosti při distribuci propagačních materiálů - ústní ověření. Při ověřování splnění kritérií je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a k dodržování poštovních předpisů.

 

Pravidla pro aplikaci ústního ověřováni formou vylosovaných otázek.

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí byt splněny následující dvě podmínky:

A. Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověřeni a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

 

Výsledné hodnocení

Zkoušející hodnotí uchazeče zvlášť pro každou kompetenci a výsledek zapisuje do záznamu o průběhu a výsledku zkoušky. Výsledné hodnocení pro danou kompetenci musí znít „splnil“ nebo „nesplnil“ v závislosti na stanovení závaznosti, resp. nezávaznosti jednotlivých kritérií u každé kompetence. Výsledné hodnocení zkoušky zní buď „vyhověl“, pokud uchazeč splnil všechny kompetence, nebo „nevyhověl“, pokud uchazeč některou kompetenci nesplnil. Při hodnocení „nevyhověl“ uvádí zkoušející vždy zdůvodnění, které uchazeč svým podpisem bere na vědomí.

Počet zkoušejících

Zkouška probíhá před jednou autorizovanou osobou; zkoušejícím je jedna autorizovaná fyzická osoba s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci anebo jeden autorizovaný zástupce autorizované podnikající fyzické nebo právnické osoby s autorizací pro příslušnou profesní kvalifikaci.

Požadavky na odbornou způsobilost autorizované osoby, resp. autorizovaného zástupce autorizované osoby

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí splňovat tento požadavek:

 

Minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou a 5 let odborné praxe jako lektor kvalifikační přípravy v rámci distribuční společnosti nebo učitel odborných předmětů nebo odborného výcviku (učitelé v oboru poštovnictví a logistiky), z toho minimálně jeden rok v období posledních dvou let před podáním žádosti o udělení autorizace.

 

Další požadavky:

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, která nemá odbornou kvalifikaci pedagogického pracovníka podle zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, nebo nemá odbornou kvalifikaci podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů (zákon o vysokých školách), ve znění pozdějších předpisů, nebo praxi v oblasti vzdělávání dospělých (včetně praxe z oblasti zkoušení), nebo nemá osvědčení o profesní kvalifikaci 75-001-T lektor dalšího vzdělávání, musí být absolventem přípravy zaměřené zejména na praktickou aplikaci části první, hlavy III a IV zákona č. 179/2006 Sb., o ověřování a uznávání výsledků dalšího vzdělávání a o změně některých zákonů (zákon o uznávání výsledků dalšího vzdělávání) ve znění pozdějších předpisů, a přípravy zaměřené na vzdělávání a hodnocení dospělých s důrazem na psychologické aspekty zkoušení dospělých v rozsahu minimálně 12 hodin.

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby, musí být schopna organizačně zajistit zkušební proces včetně vyhodnocení na PC a vydání jednotného osvědčení (stačí doložit čestným prohlášením).

 

Žadatel o udělení autorizace prokazuje splnění požadavků na odbornou způsobilost předložením dokladu nebo souboru dokladů o získání odborné způsobilosti autorizujícímu orgánu nebo jiným postupem stanoveným autorizujícím orgánem.

 

Žádost o autorizaci naleznete na stránkách autorizujícího orgánu: Ministerstvo průmyslu a obchodu, www.mpo.cz.

Nezbytné materiální a technické předpoklady pro provedení zkoušky

Tiskopisy předepsané dsitribuční společností pro výzvu k vyzvednutí obyčejné zásilky

Technologické vybavení pracovníka poštovní přepážky (pracovní stůl, PC se specializovaným poštovním softwarem)

Provozní předpisy distribuční společnosti související s distribucí obyčejných zásilek, periodického tisku, propagačního a informačního materiálu

Poštovní zásilky nebo jejich fotokopie, propagační a informační materiály

Poštovní pytel, plombovací kleště, motouz, pytlovák, vlaječky apod.

Soubor zásilek, tiskovin a propagačních materiálů o velikosti 40 ks

Modelové situace pro ověření způsobu řešení nepravidelností

 

Autorizovaná osoba, resp. autorizovaný zástupce autorizované osoby musí zajistit, aby pracoviště byla uspořádána a vybavena tak, aby pracovní podmínky pro realizaci zkoušky z hlediska BOZP, odpovídaly bezpečnostním požadavkům a hygienickým limitům na pracovní prostředí a pracoviště.

 

K žádosti o udělení autorizace žadatel přiloží seznam svého materiálně-technického vybavení dokládající soulad s požadavky uvedenými v hodnoticím standardu pro účely zkoušky. Pokud žadatel bude při zkouškách využívat materiálně-technické vybavení jiného subjektu, přiloží k žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace smlouvu (popřípadě smlouvy) umožňující jeho užívání nejméně po dobu 5 let ode dne podání žádosti o udělení nebo prodloužení platnosti autorizace.

Doba přípravy na zkoušku

Celková doba přípravy na zkoušku (včetně případných časů, kdy se uchazeč připravuje během zkoušky) je 15 až 30 minut. Do doby přípravy na zkoušku se nezapočítává doba na seznámení uchazeče s pracovištěm a s požadavky BOZP a PO.

Doba pro vykonání zkoušky

Celková doba trvání vlastní zkoušky (bez času na přestávky a na přípravu) je 1 až 2 hodiny (hodinou se rozumí 60 minut).

Na tvorbě standardu se podíleli

Hodnoticí standard profesní kvalifikace připravila SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká pošta, s. p.