Kvalifikační standard

Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu
Skupina oborů: Doprava a spoje
Platnost standardu: Od 29.6.2015 do neomezeně
Kvalifikační úroveň: 4

Kvalifikační standard

Název odborné způsobilosti Úroveň

Orientace v provozních předpisech a poštovních podmínkách týkajících se mezinárodního poštovního provozu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v poštovních podmínkách Praktické předvedení
b Vyhledat pracovní postupy v provozních předpisech Praktické předvedení
c Popsat základní technologický postup týkající se mezinárodního poštovního provozu Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Kontrola zásilek po vykartování za využití rentgenu

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Vysvětlit zásady bezpečnosti práce s rentgenem Ústní ověření
b Vysvětlit, co je předmětem kontroly zásilek Ústní ověření
c Rozpoznat různé druhy komodit v poštovních zásilkách a rozhodnout o jejich dalším nakládání na základě kontrolou zjištěných skutečností Praktické předvedení
d Vysvětlit postup při zjištění porušení zasílacích podmínek Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Orientace v procesu zpracování poštovních zásilek a dokladů podléhajících celní kontrole

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v základních celních a daňových předpisech včetně vyjmenování zásilek předkládaných k celnímu řízení Ústní ověření
b Popsat stanovené technologické postupy pro předkládání zásilek určených k celnímu řízení Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
4

Hodnocení obsahu zásilek vzhledem k bezpečnostním opatřením, zákazům a omezením

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Orientovat se v problematice bezpečnostních opatřeních, zákazech a omezeních při dovozu zboží v zásilkách ze třetích zemí Ústní ověření
b Vysvětlit postup při zjištění nepravidelností Ústní ověření
c Vyjmenovat kompetentní státní orgány, do jejichž rozhodovací pravomoci spadá problematika FYTO (kontrola rostlin proti zavlečení nemocí, jejich zdravotní stav), CITES (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, úmluva o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin), duševního vlastnictví, léků, živočišných produktů a veterinární kontroly Ústní ověření
Je třeba splnit všechna kritéria.
4

Softwarová evidence poštovních zásilek po provedené vnitřní kontrole zboží

Kritéria hodnocení Způsob ověření
a Zaevidovat poštovní zásilky pomocí snímače čárového kódu pro jejich další zpracování Praktické předvedení a ústní ověření
b Uvést postupy pro zpracování zásilek v limitech kvality Ústní ověření
Je třeba splnit obě kritéria.
3

Pokyny k realizaci zkoušky

Autorizovaná osoba informuje, které doklady musí uchazeč předložit, aby zkouška proběhla v souladu s platnými právními předpisy.

Před zahájením vlastního ověřování musí být uchazeč seznámen s pracovištěm a s požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (BOZP) a požární ochrany (PO). Zdravotní způsobilost není vyžadována.

Uchazeč musí předložit potvrzení (osvědčení) o absolvování školení minima celního deklaranta, případně lze nahradit 3 letou praxí v oboru jako celník u Celní správy a vykonání základní celní zkoušky, případně předložením osvědčení o složení zkoušky z PK Celní deklarant.

Autorizovaná osoba je povinna do ověřování zařadit simulaci procesu zpracování celkem 5 fiktivních poštovních zásilek, u kterých prostřednictvím rentgenového zařízení rozhodne uchazeč o dalším směřování zásilek ve smyslu kompetence Kontrola zásilek po vykartování za využití rentgenu, kritérium b).

 

Při ověřování splnění kritérií je třeba přihlížet především k bezpečnému provádění všech úkonů a k dodržování poštovních předpisů.

 

V případě, že autorizovaná osoba zvolí pro ústní ověřování formu vylosovaných otázek, musí dodržet následující pravidla.

 

Pravidla pro aplikaci ústního ověřováni formou vylosovaných otázek.

Soubor otázek pro ústní ověřování stanovuje autorizovaná osoba podle požadavků hodnoticího standardu. Musí přitom splňovat následující pravidla:

Při každé zkoušce musí být ověřeny všechny kompetence kvalifikačního standardu. To znamená, že v případě, kdy se některé kompetence nebo kritéria ověřují pomocí losovaných otázek, musí byt splněny následující dvě podmínky:

A. Pro celkový soubor otázek:

Každé kritérium je zohledněno v několika otázkách.

B. Pro soubor vylosovaných otázek konkrétního uchazeče:

Každý uchazeč musí mít v souboru svých vylosovaných otázek zohledněno alespoň jednou každé kritérium (myslí se kritérium, u něhož jsou losované otázky způsobem ověření a v návaznosti na pokyn o tom, která kritéria je třeba u zkoušky splnit).

Na tvorbě standardu se podíleli

Kvalifikační standard profesní kvalifikace připravila SR pro dopravu, logistiku, poštovní a doručovací služby, ustavená a licencovaná pro tuto činnost HK ČR a SP ČR.

 

Na tvorbě se dále podílely subjekty zastoupené v pracovní skupině:

Česká pošta, s. p.